Стаття 9. Страхова сума

Стаття 9. Страхова сума

 Стаття 9. Страхова сума 
     9.1.  Страхова сума – це грошова сума, у межах якої страховик 
зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування відповідно 
до умов договору страхування. 
     9.2.   Розмір   страхової  суми  за  шкоду,  заподіяну  майну 
потерпілих, становить 50 тисяч гривень на одного потерпілого. 
     У  разі  якщо  загальний  розмір  шкоди  за  одним  страховим 
випадком   перевищує   п’ятикратну  страхову  суму,  відшкодування 
кожному потерпілому пропорційно зменшується. 
     9.3.  Розмір  страхової  суми  за  шкоду,  заподіяну життю та 
здоров’ю   потерпілих,  становить  100  тисяч  гривень  на  одного 
потерпілого. 
     9.4. Страхові виплати за договорами обов’язкового страхування 
цивільно-правової  відповідальності обмежуються страховими сумами, 
які  діяли  на  дату  укладення  договору  та зазначені в договорі 
страхування. 
     9.5.   Розміри  страхових  сум  переглядаються  Уповноваженим 
органом відповідно до рівня інфляції та індексу споживчих цін.
{   Стаття  9  в  редакції  Закону  N  5090-VI  (  5090-17  )  від 
05.07.2012 } 
     Стаття 10. Види договорів обов\’язкового страхування 
                цивільно-правової відповідальності та територія 
                дії договорів 
     10.1. Відповідно   до  цього  Закону  укладаються  такі  види 
договорів     обов\’язкового     страхування      цивільно-правової 
відповідальності: 
     внутрішній       договір       обов\’язкового      страхування 
цивільно-правової  відповідальності  (далі  –  внутрішній  договір 
страхування); 
     договір      міжнародного      обов\’язкового      страхування 
цивільно-правової  відповідальності  (далі  – договір міжнародного 
страхування). 
     10.2. Внутрішні   договори   страхування  діють  виключно  на 
території України. 
     10.3. Договори міжнародного страхування  діють  на  території 
країн,   зазначених   у  таких  договорах.  Договори  міжнародного 
страхування, які діють на території  країн  –  членів  міжнародної 
системи автомобільного страхування \”Зелена картка\”,  посвідчуються 
відповідним  уніфікованим   сертифікатом   \”Зелена   картка\”,   що 
визнається і діє в цих країнах. 
     10.4. Під   час   в\’їзду   на   територію   України   власник 
транспортного  засобу,  який  зареєстрований   в   іншій   країні, 
зобов\’язаний  мати на весь термін перебування такого транспортного 
засобу на території України сертифікат міжнародного автомобільного 
страхування  \”Зелена  картка\”  або  внутрішній договір страхування 
цивільно-правової відповідальності. 
     Стаття 11. Інформація про договори обов\’язкового страхування 
                цивільно-правової відповідальності 
     Страховик подає   інформацію   про   укладені  та  достроково 
припинені  договори  обов\’язкового  страхування  цивільно-правової 
відповідальності   до   централізованої   бази  даних  у  порядку, 
встановленому у  положенні  про  централізовану  базу  даних  щодо 
обов\’язкового   страхування   цивільно-правової   відповідальності 
( z0691-10 ), яке затверджується Уповноваженим органом за поданням 
МТСБУ. 
     Стаття 12. Встановлення франшизи 
     12.1. Розмір франшизи  при  відшкодуванні  шкоди,  заподіяної 
майну    потерпілих,   встановлюється   при   укладанні   договору 
обов\’язкового страхування цивільно-правової відповідальності і  не 
може  перевищувати  2  відсотки  від страхової суми, в межах якого 
відшкодовується збиток, заподіяний майну потерпілих. 
     Страхове відшкодування  завжди  зменшується на суму франшизи, 
розрахованої за правилами цього підпункту. 
     12.2. Франшиза  при  відшкодуванні  шкоди,  заподіяної  життю 
та/або здоров\’ю потерпілих, не застосовується. 
     Стаття 13. Особливості страхування цивільно-правової 
                відповідальності окремих категорій 
                громадян України 
     13.1. Учасники  бойових  дій та інваліди війни,  що визначені 
законом,  інваліди I групи,  які  особисто  керують  належними  їм 
транспортними  засобами,  а  також особи,  що керують транспортним 
засобом,  належним  інваліду I    групи,   у   його   присутності, 
звільняються   від   обов\’язкового  страхування  цивільно-правової 
відповідальності на території України.  Відшкодування збитків  від 
дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, 
проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом. 
     13.2. Розмір страхового платежу за одним внутрішнім договором 
страхування   зменшується   на   50   відсотків,   за   умови,  що 
страхувальником  є  громадянин України – учасник війни, інвалід II 
групи, особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
віднесена  до  I  або  II  категорії,  пенсіонер,  а  забезпечений 
транспортний  засіб  має робочий об\’єм двигуна до 2500 сантиметрів 
кубічних включно та належить цьому громадянину на праві власності. 
Зазначена  пільга  надається  за  умови особистого керування таким 
транспортним  засобом  особою,  яка належить до визначених у цьому 
пункті категорій громадян України, без мети надання платних послуг 
з перевезення пасажирів або вантажу.
{ Пункт 13.2 статті 13 в редакції Закону N 3045-VI ( 3045-17 ) від 
17.02.2011;  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 5090-VI 
( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
{  Стаття  13  в  редакції  Закону  N  2902-IV  (  2902-15  )  від 
22.09.2005 } 
     Стаття 14. Забезпечення права страхувальника щодо вибору 
                страховика 
     14.1. Страхувальник має право вибору страховика для укладення 
договору      обов\’язкового      страхування     цивільно-правової 
відповідальності. 
     14.2. Страховик не може відмовити будь-якому страхувальнику в 
укладенні  договору  обов\’язкового  страхування  цивільно-правової 
відповідальності.
{  Пункт  14.2  статті  14 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3045-VI ( 3045-17 ) від 17.02.2011 } 
     14.3. Нав\’язування   послуг   окремих   страховиків  органами 
державної   влади   та   управління   при   укладанні    договорів 
обов\’язкового   страхування   цивільно-правової   відповідальності 
власників транспортних засобів забороняється. 
     14.4.   Забороняється   укладання   договорів   обов\’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності в місцях проведення 
реєстрації  (перереєстрації)  транспортних  засобів  та оформлення 
дозвільних  документів,  у  місцях  контролю  наявності  страхових 
полісів, крім пунктів пропуску через державний кордон України. 
     Укладання договорів         обов\’язкового         страхування 
цивільно-правової  відповідальності  у  пунктах   пропуску   через 
державний  кордон  України  здійснюється  у  порядку,  визначеному 
Уповноваженим органом.
( Пункт 14.4 статті 14 в редакції Закону N 2902-IV ( 2902-15 ) від 
22.09.2005 ) 
 
     {   Статтю   15   виключено  на  підставі  Закону  N  3045-VI 
( 3045-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     Стаття 16. Використання страхових сертифікатів міжнародної 
                системи автомобільного страхування \”Зелена картка\” 
     У разі  виїзду  транспортного   засобу,   зареєстрованого   в 
Україні, до  країн  –  членів  міжнародної  системи автомобільного 
страхування \”Зелена картка\” власник  такого  транспортного  засобу 
зобов\’язаний   мати   чинний   договір  міжнародного  страхування, 
посвідчений  відповідним   уніфікованим   страховим   сертифікатом 
\”Зелена картка\”. 
     Виїзд  з  України  до  країн  –  членів  міжнародної  системи 
автострахування     \”Зелена    картка\”    транспортного    засобу, 
зареєстрованого   в   Україні,   у   разі   відсутності   договору 
міжнародного  страхування,  укладеного  зі  страховиком  –  повним 
членом  МТСБУ  і  посвідченого  відповідним уніфікованим страховим 
сертифікатом \”Зелена картка\”, забороняється.
{  Статтю 16 доповнено частиною другою згідно із Законом N 5090-VI 
( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
     Стаття 17. Укладання договору страхування 
     17.1. Страховики  зобов\’язані укладати договори обов\’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності (внутрішній договір 
страхування,  міжнародний договір страхування, міжнародний договір 
\”Зелена  картка\”)  відповідно   до   цього   Закону   та   чинного 
законодавства України. 
     Внутрішні       договори       обов\’язкового      страхування 
цивільно-правової  відповідальності  укладаються  строком  на один 
рік.  {  Пункт  17.1  статті 17 доповнено абзацом другим згідно із 
Законом N 3045-VI ( 3045-17 ) від 17.02.2011 } 
     Укладення внутрішніх   договорів   обов\’язкового  страхування 
цивільно-правової відповідальності на строк менший,  ніж один рік, 
але  не менш як на 15 днів допускається виключно щодо транспортних 
засобів:  незареєстрованих – на час до  їх  реєстрації,  тимчасово 
зареєстрованих – на час до їх постійної реєстрації, зареєстрованих 
на території іноземних держав – на час їх перебування на території 
України. { Пункт 17.1 статті 17 доповнено абзацом третім згідно із 
Законом N 3045-VI ( 3045-17 ) від 17.02.2011 } 
     Міжнародний договір  \”Зелена картка\” може укладатися на строк 
15 днів,  1 місяць,  2 місяці,  3 місяці,  4  місяці,  5  місяців, 
6 місяців, 7 місяців, 8 місяців, 9 місяців, 10 місяців, 11 місяців 
або  один  рік. { Пункт 17.1 статті 17 доповнено абзацом четвертим 
згідно із Законом N 3045-VI ( 3045-17 ) від 17.02.2011 } 
     Договором внутрішнього страхування протягом строку  його  дії 
може бути визначений період використання транспортного засобу,  що 
не  може становити менш як шість календарних місяців. { Пункт 17.1 
статті  17  доповнено  абзацом  п\’ятим згідно із Законом N 3045-VI 
( 3045-17 ) від 17.02.2011 } 
     Договори    обов\’язкового    страхування    цивільно-правової 
відповідальності  власників  транспортних  засобів,  що підлягають 
обов\’язковому  технічному  контролю  відповідно  до Закону України 
\”Про  дорожній рух\” ( 3353-12 ), укладаються страховиками за умови 
проходження   зазначеними   транспортними  засобами  обов\’язкового 
технічного  контролю,  якщо  вони  згідно  з  протоколом перевірки 
технічного  стану  визнані технічно справними. { Пункт 17.1 статті 
17   доповнено   абзацом   шостим  згідно  із  Законом  N  3565-VI 
( 3565-17 ) від 05.07.2011 } 
     Договори    обов\’язкового    страхування    цивільно-правової 
відповідальності  власників  транспортних  засобів,  що підлягають 
обов\’язковому  технічному  контролю,  укладаються  на строк, що не 
перевищує   строку   чергового  проходження  транспортним  засобом 
обов\’язкового  технічного  контролю  відповідно  до  вимог  Закону 
України  \”Про  дорожній  рух\”  ( 3353-12 ). { Пункт 17.1 статті 17 
доповнено  абзацом  сьомим згідно із Законом N 3565-VI ( 3565-17 ) 
від 05.07.2011 } 
     17.2.   Поліс   обов\’язкового  страхування  цивільно-правової 
відповідальності  є  документом,  технічний  опис, зразки, порядок 
замовлення,    організації    постачання    якого   затверджуються 
Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.
{  Пункт  17.2  статті 17 в редакції Законів N 2756-VI ( 2756-17 ) 
від 02.12.2010, N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012 } 
     17.3. При   укладенні   договору   обов\’язкового  страхування 
цивільно-правової відповідальності   страхувальник    зобов\’язаний 
повідомити   страховика   про  всі  діючі  договори  обов\’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності,  укладені з іншими 
страховиками,  а також,  за вимогою страховика,  надати інформацію 
про всі відомі обставини,  що мають істотне  значення  для  оцінки 
страхового ризику. 
     17.4. У  разі втрати страхового поліса страховик зобов\’язаний 
протягом семи календарних днів безкоштовно видати  дублікат  цього 
поліса  на підставі заяви страхувальника.  У разі втрати дубліката 
умови його повторної видачі визначаються договором. 
     17.5.   При   укладенні  договору  обов\’язкового  страхування 
цивільно-правової    відповідальності    страховик    зобов\’язаний 
безоплатно    видати    страхувальнику    спеціальний   знак,   що 
затверджується  Уповноваженим  органом за поданням МТСБУ, та бланк 
повідомлення  про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ 
зразка,  а  також  перелік представників страховика, уповноважених 
виконувати  функцію такого страховика щодо опрацювання претензій в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 
У   разі   втрати   або   використання   бланка  повідомлення  про 
дорожньо-транспортну пригоду страховик на підставі письмової заяви 
страхувальника  зобов\’язаний  безоплатно  видати  йому новий бланк 
такого повідомлення.
{  Статтю  17  доповнено  пунктом 17.5 згідно із Законом N 2902-IV 
(   2902-15   )  від  22.09.2005;  в  редакції  Закону  N  3045-VI 
( 3045-17 ) від 17.02.2011 } 
     17.6.    Особливості    укладення   договорів   обов\’язкового 
страхування  цивільно-правової  відповідальності  встановлюються у 
порядку, визначеному Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.
{  Статтю  17  доповнено  пунктом 17.6 згідно із Законом N 3045-VI 
( 3045-17 ) від 17.02.2011 } 
     17.7.  МТСБУ  може  встановлювати єдині умови перестрахування 
договорів      обов’язкового     страхування     цивільно-правової 
відповідальності, які є обов’язковими для членів МТСБУ.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code