Стаття 38-1. Відповідальність за порушення умов страхування

Стаття 38-1. Відповідальність за порушення умов страхування

 Стаття 38-1. Відповідальність за порушення умов страхування 
     38-1.1. У разі якщо страховик здійснив страхове відшкодування 
за   шкоду,   заподіяну   під   час   використання   забезпеченого 
транспортного  засобу,  у  сфері,  що  передбачає  більше значення 
коригуючого коефіцієнта, ніж визначено договором страхування, чи з 
порушенням  умов, передбачених пунктом 13.2 статті 13 цього Закону 
(при   укладенні  договору  страхування  із  застосуванням  такого 
пункту),  то  особа,  відповідальна  за шкоду, заподіяну внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди, зобов’язана компенсувати страховику 
50 відсотків виплаченого страхового відшкодування.
{ Пункт 38-1.1 статті 38-1 в редакції Закону N 5090-VI ( 5090-17 ) 
від 05.07.2012 } 
     38-1.2. У разі якщо невиконання (неналежне виконання) особою, 
відповідальність    якої    застрахована,   водієм   забезпеченого 
транспортного засобу чи особою, визначеною у пункті 13.1 статті 13 
цього Закону,  обов\’язку, передбаченого пунктом 33-1.1 статті 33-1 
цього Закону,  призвело до порушення строку здійснення  страхового 
відшкодування (регламентної виплати),  страховик (МТСБУ) має право 
вимагати від  такої  особи  компенсацію  в  розмірі  20  відсотків 
виплаченого страхового відшкодування (регламентної виплати).
{  Розділ  III  доповнено статтею 38-1 згідно із Законом N 3045-VI 
( 3045-17 ) від 17.02.2011 } 
                            Розділ IV 
           МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ 
     Стаття 39. Моторне (транспортне) страхове бюро України 
     39.1. Моторне  (транспортне)  страхове  бюро України є єдиним 
об\’єднанням страховиків,  які здійснюють  обов\’язкове  страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів за шкоду,  заподіяну третім особам.  Участь страховиків  у 
МТСБУ   є   умовою   здійснення   діяльності   щодо  обов\’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників  наземних 
транспортних засобів. 
     МТСБУ є   непідприємницькою  (неприбутковою)  організацією  і 
здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, законодавства 
України та свого Статуту. 
     Статут   МТСБУ   (   v3470486-05   )  затверджується  зборами 
засновників  (членів)  МТСБУ, погоджується з Уповноваженим органом 
та реєструється відповідно до вимог законодавства. 
     МТСБУ не   може   виступати  засновником  чи  співзасновником 
юридичних осіб,  що займаються підприємницькою  діяльністю  та/або 
мають на меті одержання прибутку. 
     39.2. Основними завданнями МТСБУ є: 
     39.2.1. здійснення   виплат   із   централізованих  страхових 
резервних  фондів   компенсацій   та   відшкодувань   на   умовах, 
передбачених цим Законом; 
     39.2.2. управління   централізованими  страховими  резервними 
фондами,  що створюються  при  МТСБУ  для  забезпечення  виконання 
покладених на нього функцій; 
     39.2.3. забезпечення  членства  України в міжнародній системі 
автомобільного   страхування   \”Зелена   картка\”   та    виконання 
загальновизнаних  зобов\’язань  перед  уповноваженими організаціями 
інших країн – членів цієї системи; 
     39.2.4. збирання  необхідної   інформації   про   обов\’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності для узагальнення та 
внесення  пропозицій  щодо  удосконалення   механізму   здійснення 
обов\’язкового страхування цивільно-правової відповідальності; 
     39.2.5. співробітництво  з уповноваженими організаціями інших 
країн у  галузі  страхування  цивільно-правової  відповідальності, 
координація     обов\’язкового     страхування    цивільно-правової 
відповідальності власників та/або водіїв  транспортних  засобів  – 
нерезидентів  у  разі  в\’їзду їх на територію України та власників 
та/або водіїв транспортних засобів – резидентів – у разі їх виїзду 
за межі України; 
     39.2.6. співробітництво  з  органами  Міністерства внутрішніх 
справ  України  та  іншими  органами  державної  влади  з   питань 
обов\’язкового страхування цивільно-правової відповідальності; 
     39.2.7. розробка   зразків   страхових  полісів  і  договорів 
обов\’язкового страхування цивільно-правової  відповідальності,  що 
затверджуються Уповноваженим органом; 
     39.2.8. надання   страховикам   інформації   щодо   страхових 
випадків стосовно конкретних страхувальників. 
     Стаття 40. Повноваження МТСБУ 
     40.1. МТСБУ є гарантом відшкодування шкоди: 
     на території   країн    –    членів    міжнародної    системи 
автомобільного страхування \”Зелена картка\”,  заподіяної власниками 
та/або  користувачами  транспортних  засобів,  якщо  такі власники 
та/або користувачі надали іноземним компетентним органам страховий 
сертифікат \”Зелена картка\”, виданий від імені страховиків – членів 
МТСБУ;  { Абзац другий пункту 40.1 статті 40 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
     на території України,  заподіяної водіями – нерезидентами, на 
умовах та в обсягах,  встановлених законодавством про  обов\’язкове 
страхування   цивільно-правової   відповідальності  та  принципами 
взаємного  врегулювання  шкоди  на  території   країн   –   членів 
міжнародної системи автомобільного страхування \”Зелена картка\”, за 
інших   обставин,    визначених    чинним    законодавством    про 
цивільно-правову відповідальність. 
     40.2.  У  разі  якщо  МТСБУ  відповідно до правил міжнародної 
системи  автомобільного страхування \”Зелена картка\” було здійснене 
відшкодування  шкоди  за  страховика  –  члена  об’єднання  або за 
власника    та/або    користувача    зареєстрованого   в   Україні 
транспортного  засобу, який використовував за кордоном підроблений 
або  змінений  у  незаконний  спосіб  страховий сертифікат \”Зелена 
картка\”  та  спричинив  дорожньо-транспортну  пригоду,  відповідні 
витрати  МТСБУ  та  регламентні виплати з фонду страхових гарантій 
мають бути компенсовані такими особами МТСБУ в повному обсязі.
{ Пункт 40.2 статті 40 в редакції Закону N 5090-VI ( 5090-17 ) від 
05.07.2012 } 
     40.3. МТСБУ має право залучати аварійних комісарів, експертів 
або  юридичних осіб, у штаті яких є аварійні комісари чи експерти, 
у  порядку,  встановленому Уповноваженим органом ( z0259-06 ), для 
визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків у 
випадках, визначених у статті 41 цього Закону.
{  Статтю  40  доповнено  пунктом 40.3 згідно із Законом N 2902-IV 
(  2902-15  )  від  22.09.2005;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законами   N  3045-VI  (  3045-17  )  від  17.02.2011,  N  5090-VI 
( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
     Стаття 41. Регламентні виплати з централізованих страхових 
                резервних фондів МТСБУ 
     41.1. МТСБУ   за  рахунок  коштів  фонду  захисту  потерпілих 
відшкодовує шкоду на умовах,  визначених цим Законом,  у  разі  її 
заподіяння: 
     а)  транспортним  засобом,  власник якого не застрахував свою 
цивільно-правову    відповідальність,   крім   шкоди,   заподіяної 
транспортному засобу, який не відповідає вимогам пункту 1.7 статті 
1  цього  Закону, та майну, яке знаходилося в такому транспортному 
засобі;  {  Підпункт  \”а\”  пункту 41.1 статті 41 в редакції Закону 
N 2902-IV ( 2902-15 ) від 22.09.2005 } 
     б) невстановленим  транспортним  засобом,  крім  шкоди,   яка 
заподіяна майну та навколишньому природному середовищу; 
     в) транспортним засобом,  який вийшов з володіння власника не 
з його вини, а у результаті протиправних дій іншої особи; 
     г) особами,  на яких поширюється дія пункту  13.1  статті  13 
цього Закону; 
     ґ) у разі недостатності коштів та майна страховика – учасника 
МТСБУ,  що визнаний банкрутом та/або ліквідований,  для  виконання 
його    зобов\’язань   за   договором   обов\’язкового   страхування 
цивільно-правової відповідальності; 
     д) у    разі    надання    страхувальником    або     особою, 
відповідальність  якої  застрахована,  свого  транспортного засобу 
працівникам  міліції  та  медичним  працівникам  закладів  охорони 
здоров\’я згідно з чинним законодавством. 
 
     {  Підпункт  \”е\”  пункту 41.1 статті 41 виключено на підставі 
Закону N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
 
     Регламентні  виплати,  зазначені  у  підпунктах \”а\”-\”д\” цього 
пункту,  розподіляються  в порядку, встановленому президією МТСБУ. 
{ Абзац дев\’ятий пункту 41.1 статті 41 в редакції Закону N 2902-IV 
( 2902-15 ) від 22.09.2005 } 
     41.2. МТСБУ   за  рахунок  коштів  фонду  страхових  гарантій 
відшкодовує шкоду на умовах,  визначених цим Законом,  у  разі  її 
заподіяння: 
     а) у  разі недостатності коштів та майна страховика – повного 
члена  МТСБУ,  що  визнаний  банкрутом  та/або  ліквідований,  для 
виконання  його зобов\’язань за договором обов\’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності; 
     б) власниками транспортних засобів, якщо такі власники надали 
відповідним уповноваженим органам інших країн страховий сертифікат 
\”Зелена  картка\”, виданий від імені страховиків – членів МТСБУ, та 
за умови, що такий страховик не відшкодував шкоду;
{  Підпункт \”б\” пункту 41.2 статті 41 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
     в)  транспортним засобом, зареєстрованим в іншій країні, щодо 
якого  був виданий іноземний страховий сертифікат \”Зелена картка\”, 
що   діяв  на  день  дорожньо-транспортної  пригоди  на  території 
України.  Така  регламентна  виплата  здійснюється  на умовах та в 
обсягах,  встановлених  законодавством про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів  та  принципами  взаємного врегулювання шкоди на території 
країн  –  членів  міжнародної  системи  автомобільного страхування 
\”Зелена картка\”.
{  Підпункт  \”в\” пункту 41.2 статті 41 в редакції Закону N 5090-VI 
( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
 
     {  Підпункт  \”г\”  пункту 41.2 статті 41 виключено на підставі 
Закону N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
 
     Регламентні виплати,  зазначені у підпунктах \”а\” та \”в\” цього 
пункту, розподіляються рівними частками між повними членами МТСБУ. 
     41.3. МТСБУ не відшкодовує шкоду потерпілим, якщо вони можуть 
задовольнити вимоги на підставі договорів інших видів страхування. 
В  таких  випадках  МТСБУ  відшкодовується  частина  шкоди, яка не 
компенсована за договорами інших видів страхування.
{  Статтю  41  доповнено  пунктом 41.3 згідно із Законом N 2902-IV 
( 2902-15 ) від 22.09.2005 } 
     41.4.  МТСБУ  за рахунок коштів відповідного централізованого 
страхового резервного фонду здійснює оплату послуг осіб, залучених 
для  встановлення  причин,  обставин  подій,  за  якими  може бути 
проведена регламентна виплата, та розміру заподіяної внаслідок них 
шкоди,   а   також   банківських   витрат   МТСБУ  при  здійсненні 
регламентних виплат.
{  Статтю  41  доповнено  пунктом 41.4 згідно із Законом N 2902-IV 
(  2902-15  )  від  22.09.2005;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом  N  3045-VI  ( 3045-17 ) від 17.02.2011; в редакції Закону 
N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
     Стаття 42. Фінансове забезпечення діяльності МТСБУ 
     Фінансування статутної  діяльності  МТСБУ   здійснюється   за 
рахунок  внесків  страховиків  – членів МТСБУ,  а також за рахунок 
пасивних доходів від тимчасово розміщених коштів  цього  фонду  та 
інших   джерел,   не   заборонених   законодавством,   у  порядку, 
визначеному Статутом МТСБУ, та в обсягах, передбачених кошторисом, 
що затверджується президією МТСБУ. 
     Стаття 43. Фонди МТСБУ
{  Назва  статті  43  в  редакції Закону N 5090-VI ( 5090-17 ) від 
05.07.2012 } 
     43.1. Для  забезпечення  виконання  зобов\’язань  членів МТСБУ 
перед страхувальниками і потерпілими при  ньому  створюються  такі 
централізовані страхові резервні фонди: 
     43.1.1. фонд страхових гарантій, призначений для забезпечення 
платоспроможності МТСБУ під час взаєморозрахунків з уповноваженими 
організаціями  інших  країн у галузі страхування цивільно-правової 
відповідальності,  з якими МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання 
договорів   такого  страхування  та  взаємне  врегулювання  питань 
стосовно відшкодування шкоди.  Мінімальний розмір фонду  страхових 
гарантій  встановлюється  на  рівні  встановленого Законом України 
\”Про  страхування\” ( 85/96-ВР )  мінімального  розміру  статутного 
фонду  страховика,  що  займається видами страхування іншими,  ніж 
страхування життя; 
     43.1.2. фонд  захисту  потерпілих   у   дорожньо-транспортних 
пригодах  (фонд  захисту  потерпілих),  призначений для здійснення 
розрахунків з потерпілими у випадках, передбачених цим Законом. 
     43.2. Джерелами    формування    централізованих    страхових 
резервних фондів є: 
     43.2.1.  базовий  та  додаткові  гарантійні внески у розмірі, 
визначеному МТСБУ;
{  Підпункт  43.2.1  пункту  43.2  статті  43  в  редакції  Закону 
N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
     43.2.2. відрахування  страховиків  з   премій   обов\’язкового 
страхування    цивільно-правової   відповідальності   у   розмірі, 
визначеному Координаційною радою МТСБУ; 
     43.2.3. повернені  МТСБУ  в  регресному  порядку   кошти   за 
заподіяну у результаті дорожньо-транспортної пригоди шкоду; 
     43.2.4. добровільні внески та пожертвування. 
     43.3. Порядок  і  умови  формування централізованих страхових 
резервних фондів встановлюються положенням  про  порядок  і  умови 
формування   централізованих   страхових   резервних   фондів,  що 
затверджується президією МТСБУ та  погоджується  з  Координаційною 
радою МТСБУ. 
     43.4. Кошти   централізованих   страхових  резервних  фондів, 
створених  при  МТСБУ,  розміщуються  з  урахуванням  безпечності, 
прибутковості  та  ліквідності  і мають бути представлені активами 
таких категорій: грошові кошти на банківських рахунках, банківські 
депозити (вклади), цінні папери, що емітуються державою. 
 Рішення про  використання  коштів  централізованих  страхових 
резервних фондів відповідно до встановленої мети приймає  дирекція 
МТСБУ відповідно до положення про централізовані страхові резервні 
фонди МТСБУ,  що затверджується президією МТСБУ за  погодженням  з 
Координаційною радою МТСБУ. 
     Кошти, сплачені страховиками як базовий гарантійний внесок до 
фонду захисту потерпілих, використовуються виключно для здійснення 
регламентних  виплат,  передбачених  підпунктом  \”ґ\”  пункту  41.1 
статті 41 цього Закону. У першу чергу використовується гарантійний 
внесок  того  страховика,  для  виконання  зобов’язань  якого  він 
здійснюється.  {  Пункт  43.4  статті  43 доповнено абзацом третім 
згідно із Законом N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
     Кошти,  сплачені страховиком як додатковий гарантійний внесок 
до    централізованих    страхових    резервних    фондів   МТСБУ, 
використовуються для виконання зобов’язань такого страховика перед 
МТСБУ.  Кошти,  сплачені  страховиком  як  додатковий  гарантійний 
внесок до фонду захисту потерпілих, також можуть використовуватися 
для   виконання   зобов’язань  такого  страховика  за  внутрішніми 
договорами   страхування  перед  членами  МТСБУ,  а  сплачений  як 
додатковий  гарантійний  внесок  до фонду страхових гарантій – для 
виконання  зобов’язань цього страховика за договорами міжнародного 
страхування  та  правочинами,  пов’язаними з перестрахуванням його 
відповідальності  за  договорами міжнародного страхування. { Пункт 
43.4  статті  43  доповнено  абзацом  четвертим  згідно із Законом 
N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
     Забороняються  будь-які стягнення з централізованих страхових 
резервних фондів МТСБУ, крім пов’язаних з регламентними виплатами, 
що проводяться відповідно до цього Закону за рахунок такого фонду. 
У  разі банкрутства страховика або його ліквідації залишки коштів, 
сплачених ним до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, 
не  можуть  бути  включені  до  ліквідаційної маси і залишаються у 
централізованих  страхових  резервних  фондах  МТСБУ. { Пункт 43.4 
статті  43  доповнено  абзацом  п\’ятим згідно із Законом N 5090-VI 
( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
     Кошти,  сплачені  страховиками  до  централізованих страхових 
резервних   фондів   МТСБУ,   є   коштами   страхових  резервів  з 
обов’язкового   страхування   цивільно-правової   відповідальності 
власників наземних транспортних засобів таких страховиків. { Пункт 
43.4   статті  43  доповнено  абзацом  шостим  згідно  із  Законом 
N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
     43.5. За рахунок членських внесків страховиків – членів МТСБУ 
при МТСБУ створюється цільовий фонд,  призначений для фінансування 
діяльності  МТСБУ,  в  тому  числі  для  створення,  підтримки  та 
обслуговування   єдиної   централізованої    бази    даних    щодо 
обов\’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. 
     Використання коштів  з  фонду  фінансування  діяльності МТСБУ 
здійснюється  дирекцією  МТСБУ   відповідно   до   кошторису,   що 
затверджується президією МТСБУ. 
     Про використання  коштів  цього  фонду  дирекція МТСБУ звітує 
щорічно перед Координаційною радою МТСБУ та президією МТСБУ. 
     43.6. Нагляд   за   використанням   коштів    централізованих 
страхових   резервних   фондів  та  цільового  фонду  фінансування 
діяльності МТСБУ здійснює Координаційна рада МТСБУ. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code