Стаття 43-1. Фонд попереджувальних заходів МТСБУ

Стаття 43-1. Фонд попереджувальних заходів МТСБУ

Стаття 43-1. Фонд попереджувальних заходів МТСБУ 
     43-1.1. З    метою   проведення   попереджувальних   заходів, 
спрямованих на підвищення безпеки  дорожнього  руху  та  зменшення 
кількості   страхових   випадків   за   обов\’язковим  страхуванням 
цивільно-правової     відповідальності,      створюється      фонд 
попереджувальних заходів МТСБУ. 
     43-1.2. Джерелами  формування  фонду попереджувальних заходів 
МТСБУ є: 
     43-1.2.1 відрахування  страховиків  з  премій   обов\’язкового 
страхування    цивільно-правової   відповідальності   у   розмірі, 
визначеному президією МТСБУ,  але не більше ніж 1 відсоток включно 
від  отриманих  премій  за  внутрішніми  договорами  обов\’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності; 
     43-1.2.2 добровільні внески та пожертвування; 
     43-1.3. Порядок,  умови  формування  та  використання  коштів 
фонду попереджувальних заходів МТСБУ встановлюються положенням про 
цей фонд,  що затверджується президією  МТСБУ  та  погоджується  з 
Координаційною радою МТСБУ. 
     Кошти фонду  попереджувальних  заходів МТСБУ є коштами МТСБУ, 
використання  цих  коштів  здійснюється   дирекцією   МТСБУ.   Про 
використання  коштів  цього  фонду  дирекція  МТСБУ звітує щорічно 
перед Координаційною радою МТСБУ та президією МТСБУ.
(  Закон  доповнено  статтею  43-1  згідно  із  Законом  N 2902-IV 
( 2902-15 ) від 22.09.2005 ) 
     Стаття 44. Органи управління та контролю МТСБУ 
     44.1. Органами управління та контролю МТСБУ є: 
     загальні збори членів МТСБУ; 
     Координаційна рада МТСБУ; 
     президія; 
     дирекція; 
     інші визначені Статутом МТСБУ органи. 
     44.2. Структура,  функції, компетенція, порядок формування та 
роботи  органів управління та контролю МТСБУ визначаються Статутом 
МТСБУ з урахуванням положень цього Закону. 
     Стаття 45. Загальні збори членів МТСБУ 
     45.1. Загальні  збори  членів  МТСБУ   складаються   з   усіх 
страховиків  –  асоційованих  і  повних  членів  МТСБУ  та є вищим 
органом МТСБУ. 
     45.2. Загальні збори членів МТСБУ скликаються президією МТСБУ 
не менше двох разів на рік та вважаються повноважними, якщо на них 
присутні члени МТСБУ,  обсяг відрахувань яких  до  централізованих 
страхових  резервних  фондів  за  останнє календарне півріччя,  що 
передує засіданню загальних зборів,  становить більше 50 відсотків 
від загального обсягу таких відрахувань за той самий період. 
     45.3. У  разі  якщо  повноважне  засідання  загальних  зборів 
членів  МТСБУ  не  скликається  протягом  210  днів  або  скликані 
загальні   збори  членів  МТСБУ  не  спроможні  прийняти  рішення, 
відповідні    повноваження    загальних     зборів     виконуються 
Координаційною радою МТСБУ. 
     45.4. До  компетенції  загальних зборів членів МТСБУ належить 
вирішення таких питань: 
     а) визначення основних напрямів діяльності МТСБУ; 
     б) внесення змін та доповнень до Статуту МТСБУ; 
     в) обрання членів президії МТСБУ; 
     г) прийняття страховиків до  членів  МТСБУ  та  виключення  з 
членів МТСБУ; 
     ґ) затвердження   річних   результатів  діяльності  МТСБУ  та 
висновків ревізійної комісії; 
     д) затвердження розміру,  порядку та строків сплати членських 
внесків; 
     е) інші повноваження відповідно до Статуту МТСБУ. 
     Загальні збори    членів   МТСБУ   можуть   делегувати   свої 
повноваження,  крім зазначених у підпунктах \”б\”,  \”в\” і \”г\”  цього 
пункту,  президії  МТСБУ.  Статутом  МТСБУ можуть бути встановлені 
інші  обмеження  щодо  делегування  повноважень  загальних  зборів 
членів МТСБУ. 
     45.5. Для  прийняття  рішень  з питань,  зазначених у пунктах 
\”а\”, \”б\”, \”в\” і \”д\” пункту 45.4 цієї статті, необхідна більшість у 
2/3 голосів присутніх на загальних зборах членів МТСБУ.  Рішення з 
інших питань,  віднесених до компетенції загальних  зборів  членів 
МТСБУ,   приймаються   простою   більшістю  голосів  присутніх  на 
загальних зборах членів МТСБУ. 
     45.6. При  вирішенні  будь-яких  питань  загальними   зборами 
членів  МТСБУ  кожен  член  МТСБУ  має один голос,  крім випадків, 
передбачених цим Законом. 
 
     Стаття 46. Координаційна рада МТСБУ 
     46.1. Координаційна рада МТСБУ є органом,  що здійснює нагляд 
та контроль за діяльністю МТСБУ. 
     До компетенції  Координаційної  ради МТСБУ належить вирішення 
таких питань: 
     а) здійснення контролю за виконанням МТСБУ своїх  повноважень 
відповідно   до  нормативно-правових  актів  у  сфері  страхування 
цивільно-правової відповідальності; 
     б) внесення загальним зборам членів МТСБУ пропозиції з питань 
удосконалення діяльності МТСБУ; 
     в) вирішення  у  разі потреби питання проведення позачергових 
ревізійних  та  аудиторських   перевірок   фінансово-господарської 
діяльності МТСБУ; 
     г) здійснення  тимчасового виконання функцій загальних зборів 
членів та президії МТСБУ у випадках, передбачених цим Законом; 
     ґ) забезпечення взаємодії МТСБУ з органами виконавчої влади; 
     д) подання на розгляд Уповноваженого органу та інших  органів 
державної  влади  пропозиції про вдосконалення нормативно-правових 
актів,  які  регулюють  питання  щодо  обов\’язкового   страхування 
цивільно-правової відповідальності; 
     е) скликання  у  разі потреби позачергових засідань загальних 
зборів членів МТСБУ; 
     є) встановлення розмірів відрахувань з  премій  обов\’язкового 
страхування  цивільно-правової відповідальності до централізованих 
страхових резервних фондів; 
     ж)  погодження  призначення  дирекції  МТСБУ  та генерального 
директора МТСБУ; 
     з) погодження  положень  про  централізовані  страхові  фонди 
МТСБУ; 
     и)  погодження  положення  про  фонд попереджувальних заходів 
МТСБУ. ( Пункт 46.1 статті 46 доповнено абзацом тринадцятим згідно 
із Законом N 2902-IV ( 2902-15 ) від 22.09.2005 ) 
     Координаційна рада  не  має  права  втручатися  в  оперативну 
діяльність МТСБУ,  крім здійснення нею функцій інших органів МТСБУ 
у випадках, передбачених цим Законом. 
     46.2. Склад Координаційної ради визначається Статутом МТСБУ. 
     46.3. Засідання   Координаційної   ради  проводяться  у  разі 
потреби, але не рідше одного разу на квартал і скликаються головою 
ради  шляхом  письмового  повідомлення не пізніше ніж за 7 днів до 
дня   засідання.   Засідання   Координаційної   ради    вважається 
правомочним,  якщо  на  ньому  присутні  не  менш  як  2/3  членів 
Координаційної ради. 
     Члени ради беруть участь у роботі Координаційної ради,  мають 
право  вносити  на  її  розгляд  пропозиції з питань обов\’язкового 
страхування цивільно-правової  відповідальності  та  організовують 
підготовку матеріалів для розгляду на її засіданнях. 
     Якщо член  Координаційної  ради  не  має змоги брати участь у 
засіданні ради у зв\’язку з тимчасовою непрацездатністю,  службовим 
відрядженням   чи   з  інших  поважних  причин,  він  може  надати 
повноваження своєму представнику з обов\’язковим повідомленням  про 
це голови Координаційної ради. 
     46.4. Рішення Координаційної ради вважається прийнятим,  якщо 
за нього проголосувала не менш  як  половина  загальної  кількості 
членів Координаційної ради,  присутніх на засіданні Координаційної 
ради.  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 
Координаційної ради, а в разі відсутності голови ради – голос його 
заступника. 
     Рішення Координаційної ради  є  обов\’язковими  для  виконання 
іншими  органами  та посадовими особами МТСБУ.  У разі невиконання 
органом МТСБУ зазначених рішень Координаційна рада  може  скликати 
загальні   збори  членів  МТСБУ  з  питання  про  відповідальність 
відповідного органу чи посадової особи МТСБУ. 
     У разі  якщо  повноважне  засідання  Координаційної  ради  не 
скликається  протягом 120 днів або Координаційна рада не спроможна 
прийняти рішення з певного  питання  у  вказаний  термін,  функції 
Координаційної ради виконуються Уповноваженим органом. 
     Стаття 47. Президія МТСБУ 
     47.1. Президія МТСБУ здійснює загальне керівництво діяльністю 
МТСБУ відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів, 
Статуту   МТСБУ,   рішень   загальних   зборів   членів  МТСБУ  та 
Координаційної ради МТСБУ. 
     47.2. Президія складається з представників семи страховиків – 
членів  МТСБУ,  які  обираються  терміном  на  один  рік  з правом 
переобрання на наступні терміни, у такому порядку: 
     47.2.1. представники трьох страховиків обираються  загальними 
зборами   членів   МТСБУ,   причому   голоси   між  членами  МТСБУ 
розподіляються  пропорційно  часткам  членів  МТСБУ  у  загальному 
обсязі  відрахувань  до централізованих страхових резервних фондів 
МТСБУ  за  останнє  календарне  півріччя,  що  передує   засіданню 
загальних зборів; 
     47.2.2. представники    чотирьох    страховиків    обираються 
загальними зборами членів МТСБУ, причому кожен член МТСБУ має один 
голос. 
     47.3. Президія  очолюється  президентом МТСБУ,  що обирається 
президією. 
     47.4. До компетенції президії належить: 
     а) вирішення будь-яких питань діяльності МТСБУ, крім тих, які 
належать   до   компетенції   загальних   зборів  членів  МТСБУ  і 
Координаційної ради та дирекції МТСБУ; 
     б) затвердження кошторису витрат на утримання МТСБУ  (в  тому 
числі фонду заробітної плати), штатного розпису МТСБУ; 
     в)   призначення   генерального  директора  та  інших  членів 
дирекції МТСБУ за погодженням з Координаційною радою МТСБУ; 
     г) затвердження, за погодженням з Координаційною радою МТСБУ, 
положення про порядок і умови формування централізованих страхових 
резервних   фондів,   положення   про  порядок  розміщення  коштів 
централізованих  страхових  резервних фондів та положення про фонд 
попереджувальних  заходів МТСБУ; ( Підпункт \”г\” пункту 47.4 статті 
47 в редакції Закону N 2902-IV ( 2902-15 ) від 22.09.2005 ) 
     ґ) погодження зразків страхових полісів та спеціального знака 
з  Уповноваженим  органом; погодження положення про централізовану 
базу   даних   щодо  обов\’язкового  страхування  цивільно-правової 
відповідальності,   яке   затверджується   Уповноваженим  органом; 
(  Підпункт  \”ґ\” пункту 47.4 статті 47 в редакції Закону N 2902-IV 
( 2902-15 ) від 22.09.2005 ) 
     д) скликання засідань загальних зборів членів МТСБУ. 
     47.5. Засідання президії  скликаються  президентом  не  рідше 
одного разу на місяць.  Позачергове засідання президії скликається 
у будь-який час на вимогу будь-яких двох членів президії.  У  разі 
якщо повноважне засідання президії не скликається протягом 45 днів 
або   президія   не   спроможна   прийняти   рішення,   відповідні 
повноваження президії виконуються Координаційною радою МТСБУ. 
     Засідання президії  вважається  повноважним,  якщо  на  ньому 
присутні  не  менше  п\’яти  членів  президії.   Рішення   президії 
приймаються  більшістю голосів присутніх на засіданні президії.  У 
разі рівності голосів голос президента має перевагу. 
     Стаття 48. Дирекція МТСБУ 
     48.1. Дирекція   МТСБУ   здійснює   оперативне    керівництво 
діяльністю  МТСБУ і очолюється генеральним директором. Генеральний 
директор   призначається   президією   МТСБУ   за   погодженням  з 
Координаційною   радою   МТСБУ.   Генеральний   директор  пропонує 
кандидатури  своїх  заступників,  які  призначаються  президією за 
погодженням з Координаційною радою МТСБУ. 
     48.2.   Генеральний   директор  може  бути  у  будь-який  час 
відкликаний  із своєї посади або відсторонений від виконання своїх 
обов\’язків  Координаційною  радою  МТСБУ  або  президією  МТСБУ за 
погодженням  з  Координаційною  радою МТСБУ у разі невідповідності 
його  дій вимогам законодавства, Статуту МТСБУ, рішенням загальних 
зборів членів МТСБУ, президії або Координаційної ради МТСБУ. 
     48.3. Структура,   функції,   компетенція,   порядок   роботи 
дирекції МТСБУ визначаються Статутом МТСБУ. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code