ВИМОГИ ДО СТРАХОВИКІВ ТА ЧЛЕНСТВО В МТСБУ

ВИМОГИ ДО СТРАХОВИКІВ ТА ЧЛЕНСТВО В МТСБУ

   Розділ V 
            ВИМОГИ ДО СТРАХОВИКІВ ТА ЧЛЕНСТВО В МТСБУ 
     Стаття 49. Умови здійснення обов\’язкового страхування 
                цивільно-правової відповідальності 
     49.1. Обов\’язкове        страхування        цивільно-правової 
відповідальності має право здійснювати страховик, який: 
     має ліцензію на здійснення даного виду страхування; 
     є членом МТСБУ. 
     49.2. Підставами   для   отримання   ліцензії  на  здійснення 
обов\’язкового  страхування  цивільно-правової  відповідальності  є 
відповідність  ліцензійним  умовам ( z1654-04 ), що встановлюються 
Уповноваженим  органом  та  містять вимоги щодо розміру статутного 
фонду, досвіду роботи на ринку добровільного страхування цивільної 
відповідальності  власників  транспортних   засобів,   сформованих 
страхових   резервів,   наявності   кваліфікованого  персоналу  та 
можливостей опрацювання претензій на всій території України. 
     У разі   невідповідності   страховика   ліцензійним    умовам 
Уповноважений  орган  має  право своїм рішенням тимчасово зупинити 
дію ліцензії  до  усунення  порушень,  виявлених  за  результатами 
перевірки.  В  разі  якщо  зазначені порушення не будуть усунуті в 
строки,  визначені у рішенні Уповноваженого органу,  Уповноважений 
орган має право анулювати ліцензію такого страховика. 
     У  разі припинення страховиком членства в МТСБУ Уповноважений 
орган  зобов’язаний  зупинити дію ліцензії. { Пункт 49.2 статті 49 
доповнено  абзацом  третім згідно із Законом N 5090-VI ( 5090-17 ) 
від 05.07.2012 } 
     49.3.  Страхові  агенти мають право здійснювати посередницьку 
діяльність    з    обов’язкового   страхування   цивільно-правової 
відповідальності   за  умови  їх  реєстрації  в  МТСБУ  в  порядку 
(  z0760-13  ),  встановленому  Уповноваженим  органом за поданням 
МТСБУ. 
     Кваліфікаційні  вимоги  до  страхових  агентів, необхідні для 
здійснення  посередницької  діяльності з обов’язкового страхування 
цивільно-правової  відповідальності,  встановлюються Уповноваженим 
органом за поданням МТСБУ.
{  Статтю  49  доповнено  пунктом 49.3 згідно із Законом N 3462-VI 
(   3462-17   )  від  02.06.2011;  в  редакції  Закону  N  5090-VI 
( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
     Стаття 50. Статус членів МТСБУ 
     Страховики можуть  входити  до складу МТСБУ як асоційовані та 
повні його члени. 
     Право укладення договорів міжнародного страхування  надається 
тільки повним членам МТСБУ. 
     Стаття 51. Умови і порядок набуття статусу асоційованого та 
                повного члена МТСБУ 
     51.1.  Страховик  має право звернутися до МТСБУ із заявою про 
набуття членства за умови наявності в нього ліцензії на здійснення 
обов’язкового   страхування   цивільно-правової   відповідальності 
власників   наземних   транспортних   засобів.   Вимоги  до  заяви 
встановлюються загальними зборами членів МТСБУ. 
     Рішення   за  заявою  страховика  про  надання  йому  статусу 
асоційованого  члена  МТСБУ  приймається  на  найближчих загальних 
зборах  членів  МТСБУ,  але не пізніше шести місяців з дня подання 
заяви. 
     Страховик  вважається  таким,  що  прийнятий у члени МТСБУ та 
набув  статусу  асоційованого члена, після прийняття МТСБУ рішення 
про  задоволення відповідної заяви страховика, укладення між МТСБУ 
та  страховиком  договору  про співпрацю щодо внутрішніх договорів 
страхування,  а  також  сплати цим страховиком вступного внеску до 
фонду  фінансування  діяльності МТСБУ, розмір якого встановлюється 
МТСБУ,   та   базового   гарантійного   внеску  до  фонду  захисту 
потерпілих,  розмір  якого визначається положенням про цей фонд та 
не може бути меншим за суму, еквівалентну 500 тисячам євро. 
     МТСБУ  не  має  права  відмовити в наданні страховику статусу 
асоційованого члена МТСБУ, якщо такий страховик відповідає вимогам 
цього Закону.
{ Пункт 51.1 статті 51 в редакції Закону N 5090-VI ( 5090-17 ) від 
05.07.2012 } 
 
     { Пункт 51.2 статті 51 виключено на підставі Закону N 5090-VI 
( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
 
     51.3.   Страховик   –   асоційований  член  МТСБУ  має  право 
звернутися  до  МТСБУ  із  заявою про надання йому статусу повного 
члена.  Вимоги  до  заяви  встановлюються  відповідно  до порядку, 
визначеного Статутом МТСБУ. 
     Рішення за заявою страховика про надання йому статусу повного 
члена  МТСБУ  має  бути  прийняте  на  найближчих загальних зборах 
членів МТСБУ, але не пізніше шести місяців з дня подання заяви. 
     МТСБУ  має право відмовити страховику у задоволенні заяви про 
надання  йому  статусу  повного  члена  МТСБУ  у разі, якщо він не 
відповідає  вимогам  ліцензійних  умов  провадження  обов’язкового 
страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів. 
     З   метою   перевірки   фінансового   стану   страховика   та 
достовірності  отриманої від нього звітності МТСБУ може призначити 
аудиторську  перевірку  такого  страховика.  Витрати на проведення 
аудиторської   перевірки   страховика   здійснюються   за  рахунок 
кошторису  витрат  на  утримання  МТСБУ.  У разі якщо в результаті 
аудиторської   перевірки   встановлено  факт  подання  страховиком 
недостовірної  звітності,  витрати  МТСБУ на аудиторську перевірку 
компенсуються страховиком. 
     Страховик  –  член  МТСБУ  вважається таким, що набув статусу 
повного  члена,  після  прийняття  МТСБУ  рішення  про задоволення 
відповідної  заяви  страховика, укладення між МТСБУ та страховиком 
договору  про співпрацю щодо договорів міжнародного страхування, а 
також   сплати   цим  страховиком  гарантійного  внеску  до  фонду 
страхових  гарантій,  розмір якого визначається положенням про цей 
фонд  та  не  може  бути  меншим  за суму, еквівалентну 1 мільйону 
євро.
{ Пункт 51.3 статті 51 в редакції Закону N 5090-VI ( 5090-17 ) від 
05.07.2012 } 
     51.4. Повні  члени  МТСБУ  зобов\’язані  здійснювати   виплату 
страхового відшкодування у разі настання страхового випадку,  який 
спричинили  їх  страхувальники  на  території  інших   держав,   з 
уповноваженими   організаціями   з  страхування  цивільно-правової 
відповідальності яких МТСБУ  уклало  угоду  про  взаємне  визнання 
договорів    такого    страхування.    Якщо   виплату   страхового 
відшкодування здійснило МТСБУ,  повні члени відшкодовують йому  цю 
виплату  і  сплачують пеню за період від дати виплати,  здійсненої 
МТСБУ, до дати здійснення повним членом компенсаційного платежу на 
користь   МТСБУ,   з   розрахунку   подвійної   облікової   ставки 
Національного  банку  України,  що   діє   у   період,   за   який 
нараховується пеня. 
     51.5. Повні   члени   МТСБУ   зобов\’язані  виконувати  вимоги 
договорів про співпрацю між ними та МТСБУ, а також угод, укладених 
МТСБУ  з  уповноваженими  організаціями  інших країн з страхування 
цивільно-правової відповідальності. 
 
     { Пункт 51.6 статті 51 виключено на підставі Закону N 5090-VI 
( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
 
     51.7. У   разі   ліквідації   страховика  або  визнання  його 
неплатоспроможним  (банкрутом)  відповідно  до  закону   страховик 
зобов\’язаний  передати  до  МТСБУ всі матеріали щодо укладених ним 
договорів     обов\’язкового     страхування      цивільно-правової 
відповідальності.   При   цьому   такий   страховик   зобов\’язаний 
перерахувати до відповідних  централізованих  страхових  резервних 
фондів  кошти  в обсягах сум незароблених страхових премій з цього 
виду страхування. 
     51.8. Члени МТСБУ зобов\’язані сплачувати: 
     а) членські внески у розмірі,  визначеному загальними зборами 
членів МТСБУ; 
     б)  гарантійні  та  інші  внески  до  фондів МТСБУ, створених 
відповідно  до  цього  Закону  та  положень  про  порядок  і умови 
формування  централізованих  страхових фондів, а також компенсацію 
здійснених МТСБУ витрат за зобов’язаннями страховиків. 
     Розміри    базових    гарантійних   внесків   страховика   до 
централізованих   страхових   резервних  фондів  МТСБУ  станом  на 
останній  день кожного кварталу не можуть бути меншими за розміри, 
визначені положеннями про ці фонди;
{  Підпункт  \”б\” пункту 51.8 статті 51 в редакції Закону N 5090-VI 
( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
     в) відрахування   з    премій    обов\’язкового    страхування 
цивільно-правової відповідальності відповідно до цього Закону. 
     У разі  несвоєчасного  внесення  платежів  до фонду страхових 
гарантій та фонду захисту потерпілих страховик сплачує на  користь 
МТСБУ  пеню  у  розмірі  подвійної облікової ставки,  встановленої 
Національним  банком  України,  що   діє   у   період,   за   який 
нараховується пеня. 
     51.9.    Гарантійні    внески,    сплачені   страховиком   до 
централізованих  страхових  резервних  фондів МТСБУ, з урахуванням 
інвестиційного доходу, отриманого від розміщення таких внесків, та 
з  вирахуванням  коштів,  сплачених  МТСБУ,  підлягають поверненню 
страховику  за  умови, що стосовно нього не здійснюється процедура 
ліквідації  та/або  банкрутства.  Строк  такого повернення з фонду 
захисту   потерпілих   становить   три   роки   з  дня  припинення 
асоційованого  членства  страховика  в  МТСБУ,  з  фонду страхових 
гарантій  –  п’ять  років з дня припинення його повного членства в 
МТСБУ, але не раніше наступного дня після виконання зобов’язань за 
договорами   міжнародного   страхування   та  перестрахування  або 
передачі зобов’язань іншому страховику – повному члену МТСБУ. 
     У   разі  якщо  стосовно  страховика  здійснюється  процедура 
ліквідації  та/або  банкрутства,  а  також  у разі його ліквідації 
зазначені кошти не підлягають поверненню.
{ Пункт 51.9 статті 51 в редакції Закону N 5090-VI ( 5090-17 ) від 
05.07.2012 } 
     51.10.    Страховик,   який   протягом   двох   місяців   має 
заборгованість  перед  МТСБУ щодо сплати у повному обсязі внесків, 
відрахувань до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону, 
або  компенсації  витрат, здійснених МТСБУ за його зобов’язаннями, 
втрачає  відповідний  статус  асоційованого  та/або  повного члена 
МТСБУ.
{  Статтю  51  доповнено пунктом 51.10 згідно із Законом N 2902-IV 
(   2902-15   )  від  22.09.2005;  в  редакції  Закону  N  5090-VI 
( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
     51.11.  Норми  Статуту  МТСБУ  та  рішення органів управління 
МТСБУ,  прийняті  в  межах  їхніх повноважень, є обов’язковими для 
виконання  усіма  членами МТСБУ та можуть містити додаткові вимоги 
до страховиків. 
     У  разі  порушення членом МТСБУ вимог законодавства, положень 
Статуту  МТСБУ,  рішень органів управління МТСБУ або договорів про 
співпрацю  з  МТСБУ  до  такого страховика можуть бути застосовані 
заходи впливу, визначені Статутом МТСБУ.
{  Пункт  статті  51  в  редакції Закону N 5090-VI ( 5090-17 ) від 
05.07.2012 } 
     51.12.  Умови  та  порядок  укладення  договорів  страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів,   дія  яких  поширюється  на  територію  країн  –  членів 
міжнародної     системи     автострахування    \”Зелена    картка\”, 
встановлюються  страховиками  –  повними  членами МТСБУ в порядку, 
визначеному Статутом МТСБУ.
{  Пункт  статті  51  в  редакції Закону N 5090-VI ( 5090-17 ) від 
05.07.2012 } 
     Стаття 52. Припинення членства в МТСБУ 
     52.1.   Членство  страховика  в  МТСБУ  припиняється  у  разі 
виключення  такого  страховика  із  членів  МТСБУ  або  втрати цим 
страховиком статусу асоційованого члена МТСБУ. 
     52.2. Виключення страховика з членів МТСБУ та/або позбавлення 
статусу повного члена МТСБУ здійснюється рішенням загальних зборів 
членів МТСБУ за поданням дирекції МТСБУ з таких підстав: 
     а)  подання страховиком заяви про припинення членства в МТСБУ 
або позбавлення статусу повного члена МТСБУ; 
     б)   відсутність   у   страховика   ліцензії  на  обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності або її анулювання; 
     в)  припинення  дії  договору  про  співпрацю  між  МТСБУ  та 
страховиком – членом МТСБУ згідно із законодавством; 
     г)  виключення  страховика – члена МТСБУ з Державного реєстру 
страховиків (перестраховиків); 
     ґ)   неплатоспроможність  (банкрутство)  страховика  –  члена 
МТСБУ; 
     д) ліквідація страховика – члена МТСБУ як юридичної особи; 
     е) наявність заборгованості страховика – члена МТСБУ з оплати 
перестрахувальних    платежів   за   договорами   перестрахування, 
укладеними відповідно до вимог МТСБУ, понад шість місяців; 
     є)  порушення страховиком – членом МТСБУ вимог законодавства, 
положень  Статуту  МТСБУ,  рішень  органів  управління  МТСБУ  або 
договору про співпрацю з МТСБУ. 
     52.3.  Повне  членство страховика в МТСБУ припиняється у разі 
позбавлення  страховика  –  повного  члена  МТСБУ  такого статусу, 
втрати  цим  страховиком  статусу  асоційованого  члена  МТСБУ або 
виключення такого страховика із членів МТСБУ. 
     52.4.  Страховик  у  разі  припинення  його  членства в МТСБУ 
втрачає право укладати будь-які договори обов’язкового страхування 
цивільно-правової  відповідальності. Припинення повного членства в 
МТСБУ  позбавляє  страховика  права укладати договори міжнародного 
страхування. 
     52.5.   Страховик,   членство  (у  тому  числі  повне)  якого 
припинено,   зобов’язаний  виконати  свої  зобов’язання  згідно  з 
укладеними     ним     договорами     обов’язкового    страхування 
цивільно-правової відповідальності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code