ПЕРЕЛІК видів страхування

ПЕРЕЛІК видів страхування

    Додаток 
                      до постанови Кабінету Міністрів України 
                            від 13 квітня 2005 р. N 286 
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
                      від 27 липня 2011 р. N 802 ( 802-2011-п ) 
 
                             ПЕРЕЛІК 
                        видів страхування 
 
                     Добровільне страхування 
     1. Страхування життя. 
     2. Страхування повітряного транспорту. 
     3. Страхування   відповідальності    власників    повітряного 
транспорту (включаючи відповідальність перевізника). 
     4. Страхування  водного транспорту (морського внутрішнього та 
інших видів водного транспорту). 
     5. Страхування відповідальності власників водного  транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника). 
     6. Страхування  відповідальності  перед третіми особами (крім 
тієї, що передбачена пунктами 3, 5 і 15 цього додатка). 
     7. Страхування  кредитів  (у  тому   числі   відповідальності 
позичальника за непогашення кредиту). 
     8. Страхування фінансових ризиків. 
     9. Страхування   виданих   гарантій   (порук)   та  прийнятих 
гарантій. 
     10. Страхування від нещасних випадків. 
     11. Медичне страхування (безперервне страхування здоров\’я). 
     12. Страхування здоров\’я на випадок хвороби. 
     13. Страхування залізничного транспорту. 
     14. Страхування наземного транспорту (крім залізничного). 
     15. Страхування    цивільної    відповідальності    власників 
наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника). 
     16. Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу). 
     17. Страхування  від  вогневих  ризиків  та ризиків стихійних 
явищ. 
     18. Страхування майна (крім того,  що передбачене пунктами 2, 
4, 13, 14 і 16 цього додатка). 
     19. Страхування інвестицій. 
     20. Страхування судових витрат. 
     21. Страхування медичних витрат. 
     21-1. Страхування сільськогосподарської продукції. 
     21-2.    Страхування    цивільно-правової    відповідальності 
арбітражного  керуючого  (розпорядника  майна, керуючого санацією, 
ліквідатора)   за  шкоду,  яку  може  бути  завдано  у  зв’язку  з 
виконанням його обов’язків. 
     22. Інші види добровільного страхування. 
                     Обов\’язкове страхування 
     23. Медичне страхування. 
     24. Страхування  життя  і  здоров\’я  випускників закладів для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
     25. Особисте   страхування    медичних    і    фармацевтичних 
працівників (крім тих, що працюють в установах і організаціях, які 
фінансуються з державного бюджету) на випадок інфікування  вірусом 
імунодефіциту людини під час виконання ними службових обов\’язків. 
     26. Особисте  страхування працівників відомчої (крім тих,  що 
працюють в установах і організаціях, які фінансуються з державного 
бюджету)  та  сільської  пожежної  охорони  і  членів добровільних 
пожежних дружин (команд). 
     27. Страхування спортсменів вищої категорії. 
     28. Страхування життя і  здоров\’я  спеціалістів  ветеринарної 
медицини. 
     29. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. 
     30. Страхування  цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів. 
     31. Страхування засобів водного транспорту. 
     32. Страхування майнових ризиків  користувача  надр  під  час 
дослідно-промислового  і  промислового видобування та використання 
газу (метану) вугільних родовищ. 
     33. Страхування  працівників  (крім  тих,   що   працюють   в 
установах і організаціях,  які фінансуються з державного бюджету), 
які беруть участь у наданні психіатричної допомоги,  в тому  числі 
здійснюють догляд за особами, що страждають на психічні розлади. 
     34. Страхування цивільної відповідальності інвестора,  в тому 
числі за шкоду,  заподіяну довкіллю, здоров\’ю людей, за угодою про 
розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою. 
     35. Страхування  майнових  ризиків  за  угодою  про  розподіл 
продукції у випадках,  передбачених Законом України \”Про угоди про 
розподіл продукції\” ( 1039-14 ). 
     36. Страхування фінансової відповідальності, життя і здоров\’я 
тимчасового  адміністратора,  ліквідатора фінансової установи (для 
банків  –  уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб),  членів  виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду 
гарантування  вкладів  фізичних  осіб  та працівників Мінфіну, які 
визначені   ним   для  вирішення  питань  щодо  участі  держави  у 
капіталізації банку. 
     37. Страхування майнових ризиків під час промислової розробки 
родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України \”Про 
нафту і газ\” ( 2665-14 ). 
     38. Страхування медичних та  інших  працівників  державних  і 
комунальних   закладів  охорони  здоров\’я  та  державних  наукових 
установ (крім тих,  що працюють в установах  і  організаціях,  які 
фінансуються  з  державного  бюджету)  на  випадок захворювання на 
інфекційні хвороби,  пов\’язаного  з  виконанням  ними  професійних 
обов\’язків   в  умовах  підвищеного  ризику  зараження  збудниками 
інфекційних хвороб. 
     39. Страхування професійної відповідальності осіб, діяльність 
яких може заподіяти шкоду третім особам,  за переліком, визначеним 
Кабінетом Міністрів України. 
     40. Страхування   відповідальності   власників   собак    (за 
переліком  порід,  визначеним  Кабінетом  Міністрів  України) щодо 
шкоди, яка може бути заподіяна третім особам. 
     41. Страхування цивільної відповідальності громадян  України, 
що  мають  у  власності  чи  іншому законному володінні зброю,  за 
шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок 
володіння, зберігання чи використання такої зброї. 
     42. Страхування тварин (крім тих, що використовуються у цілях 
сільськогосподарського виробництва) на випадок загибелі, знищення, 
вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у 
випадках  та  згідно  з  переліком  тварин, що визначені Кабінетом 
Міністрів України. 
     43. Страхування   відповідальності   суб\’єктів    туристичної 
діяльності за шкоду,  заподіяну життю чи здоров\’ю туриста або його 
майну. 
     44. Страхування відповідальності морського судновласника. 
     45. Страхування  ліній   електропередач   та   перетворюючого 
обладнання  передавачів  електроенергії  від пошкодження внаслідок 
впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних 
дій третіх осіб. 
     46. Страхування  відповідальності виробників (постачальників) 
продукції   тваринного   походження,   ветеринарних    препаратів, 
субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам. 
     47. Страхування  предмета  іпотеки  від  ризиків  випадкового 
знищення, випадкового пошкодження або псування. 
     48. Страхування майна, переданого у концесію. 
     49. Авіаційне страхування цивільної авіації. 
     50. Страхування  відповідальності  морського  перевізника  та 
виконавця    робіт,   пов\’язаних   з   обслуговуванням   морського 
транспорту,  щодо  відшкодування  збитків,   завданих   пасажирам, 
багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та 
третім особам. 
     51. Страхування життя і здоров\’я волонтерів на період надання 
волонтерської допомоги. 
     52. Страхування    цивільної    відповідальності    суб\’єктів 
господарювання за шкоду,  яку  може  бути  заподіяно  пожежами  та 
аваріями    на    об\’єктах    підвищеної    небезпеки,   включаючи 
пожежовибухонебезпечні об\’єкти та об\’єкти, господарська діяльність 
на    яких    може    призвести    до   аварій   екологічного   та 
санітарно-епідеміологічного характеру. 
     53. Страхування цивільної відповідальності оператора  ядерної 
установки  за  ядерну  шкоду,  яка  може  бути заподіяна внаслідок 
ядерного інциденту. 
     54. Страхування відповідальності  експортера  та  особи,  яка 
відповідає  за  утилізацію (видалення) небезпечних відходів,  щодо 
відшкодування шкоди,  яку може  бути  заподіяно  здоров\’ю  людини, 
власності   та   навколишньому   природному   середовищу  під  час 
транскордонного перевезення та утилізації (видалення)  небезпечних 
відходів. 
     55. Страхування    цивільної    відповідальності    суб\’єктів 
космічної діяльності. 
     56. Страхування  об\’єктів   космічної   діяльності   (наземна 
інфраструктура),  перелік  яких затверджується Кабінетом Міністрів 
України за поданням ДКА. 
     57. Страхування  об\’єктів  космічної   діяльності   (космічна 
інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов\’язаних 
з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском 
та експлуатацією її у космічному просторі. 
     58. Страхування  відповідальності щодо ризиків,  пов\’язаних з 
підготовкою до запуску космічної техніки на  космодромі,  запуском 
та експлуатацією її у космічному просторі. 
     59. Страхування    відповідальності   суб\’єктів   перевезення 
небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків  під 
час перевезення небезпечних вантажів. 
     60. Страхування    цивільної    відповідальності    суб\’єктів 
господарювання за шкоду,  яку може  бути  заподіяно  довкіллю  або 
здоров\’ю  людей  під  час  зберігання та застосування пестицидів і 
агрохімікатів. 
     61. Страхування    цивільної    відповідальності     суб\’єкта 
господарювання  за  шкоду,  яку  може бути заподіяно третім особам 
унаслідок проведення вибухових робіт. 
     62. Страхування цивільно-правової відповідальності приватного 
нотаріуса. 
     63.  Страхування  ризику  невиплати  гравцям  призів  у  разі 
неплатоспроможності   та/або   банкрутства   оператора   державних 
лотерей. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code