ПОЛОЖЕННЯ про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів

ПОЛОЖЕННЯ про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Розпорядження Державної 
                                      комісії з регулювання ринків 
                                      фінансових послуг України 
                                      16.11.2006  N 6426 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      27 грудня 2006 р. 
                                      за N 1376/13250 
 
                            ПОЛОЖЕННЯ 
            про здійснення нагляду за діяльністю філій 
             страховиків-нерезидентів та застосування 
          заходів впливу за порушення ними законодавства 
                      про фінансові послуги 
{ У тексті  Положення  слово  \”Держфінпослуг\”  в усіх  відмінках 
  замінено  словом  \”Нацкомфінпослуг\”  у відповідному  відмінку, 
  крім   пункту   2.1  глави  2   цього   Положення   згідно   з 
  Розпорядженням  Національної  комісії,  що  здійснює  державне 
  регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 65 ( z0202-13 ) 
  від 10.01.2013 } 
{ Положення  набирає  чинності  через  п\’ять  років  після  вступу 
України   до   Світової   організації  торгівлі.  Див.  п.6  цього 
Розпорядження } 
     Це  Положення,  розроблене відповідно до Законів України \”Про 
фінансові   послуги  та  державне  регулювання  ринків  фінансових 
послуг\” ( 2664-14 ), \”Про страхування\” ( 85/96-ВР ), \”Про внесення 
змін  до  Закону  України  \”Про  страхування\”  (  2774-15  ), \”Про 
запобігання   та   протидію   легалізації   (відмиванню)  доходів, 
одержаних  злочинним шляхом\” ( 249-15 ), Положення про Національну 
комісію,   що   здійснює   державне  регулювання  у  сфері  ринків 
фінансових  послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 
листопада   2011   року   N   1070   (   1070/2011   ),  та  інших 
нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання 
фінансових  послуг,  визначає  особливості здійснення Національною 
комісією,   що   здійснює  державне  регулювання  у  сфері  ринків 
фінансових  послуг (далі – Нацкомфінпослуг), нагляду за діяльністю 
постійних представництв у формі філій іноземних страхових компаній 
(далі  –  філії  страховиків-нерезидентів) та застосування заходів 
впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги.
{   Преамбула   із  змінами,  внесеними  згідно  з  Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 65 ( z0202-13 ) від 10.01.2013 } 
            1. Здійснення нагляду за діяльністю філій 
                     страховиків-нерезидентів 
     1.1. Нагляд  за  діяльністю  філій   страховиків-нерезидентів 
здійснюється  відповідно до Законів України \”Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових  послуг\”  (  2664-14  ), 
\”Про  страхування\”  (  85/96-ВР  ),  \”Про  запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним   шляхом\” 
( 249-15  )  та  інших  нормативно-правових  актів,  які регулюють 
відносини  у  сфері  надання  фінансових  послуг,  з   урахуванням 
особливостей, установлених цим Положенням. 
     1.2. Філія  страховика-нерезидента  зобов\’язана  вести  облік 
своїх  операцій  та  надавати  звітність  у  порядку,  визначеному 
Нацкомфінпослуг. 
     1.3. У  Положенні  про  філію страховика-нерезидента має бути 
зазначено,  що  керівник  філії  страховика-нерезидента  або  інші 
вповноважені  особи  виступають від імені страховика-нерезидента у 
відносинах,  що виникають при  здійсненні  нагляду  за  діяльністю 
філії  страховика-нерезидента  та  в провадженні щодо застосування 
заходів впливу за  порушення  законодавства,  допущені  в  процесі 
діяльності філії страховика-нерезидента на території України. 
                  2. Застосування заходів впливу 
     2.1. За  порушення вимог законодавства про фінансові послуги, 
допущені в  процесі  діяльності  філії  страховика-нерезидента  на 
території   України,   Держфінпослуг   застосовує  заходи  впливу, 
передбачені Законами України \”Про фінансові  послуги  та  державне 
регулювання   ринків   фінансових   послуг\”   (  2664-14  ),  \”Про 
запобігання  та   протидію   легалізації   (відмиванню)   доходів, 
одержаних  злочинним  шляхом\” ( 249-15 ),  у порядку,  визначеному 
нормативно-правовими  актами  Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг, з 
урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.
{  Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 65 ( z0202-13 ) від 10.01.2013 } 
     2.2.  Нацкомфінпослуг  не  застосовує відповідно до закону до 
філії   страховика-нерезидента   такі  заходи  впливу,  як  вимога 
скликання   позачергових  зборів  учасників  фінансової  установи, 
відсторонення  керівництва  від  управління  фінансовою установою, 
призначення    тимчасової    адміністрації,   затвердження   плану 
відновлення фінансової стабільності фінансової установи.
{  Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 65 ( z0202-13 ) від 10.01.2013 } 
     2.3.  У  розпорядженні  (приписі)  про зобов\’язання порушника 
вжити  заходів  для усунення порушення, у постанові про накладання 
штрафних  санкцій,  у  розпорядженні про зупинення (обмеження) дії 
ліцензії  або  анулювання  (відкликання) ліцензії, у розпорядженні 
про     виключення     відповідно     до    законодавства    філії 
страховика-нерезидента  з  Державного  реєстру  фінансових установ 
додатково  мають  бути  зазначені найменування та місцезнаходження 
філії страховика-нерезидента, у зв\’язку з діяльністю якої допущено 
порушення законодавства про фінансові послуги.
{ Пункт 2.3 глави 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, 
що  здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
N 65 ( z0202-13 ) від 10.01.2013 } 
     {  Пункт  2.4  глави  2  виключено  на підставі Розпорядження 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 65 ( z0202-13 ) від 10.01.2013 } 
     2.4.  Акт  про  правопорушення,  окрім відомостей, визначених 
Положенням  про  застосування  Національною  комісією, що здійснює 
державне  регулювання  у  сфері  ринків фінансових послуг, заходів 
впливу   за   порушення   законодавства   про  фінансові  послуги, 
затвердженим  розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20 листопада 2012 
року  N  2319  ( z2112-12 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України  18  грудня  2012 року за N 2112/22424 (далі – Положення), 
додатково   повинен   містити   відомості   про   найменування  та 
місцезнаходження    філії    страховика-нерезидента,   у   процесі 
діяльності   якої   було   допущено  порушення  законодавства  про 
фінансові послуги.
{ Пункт 2.4 глави 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, 
що  здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
N 65 ( z0202-13 ) від 10.01.2013 } 
     2.5.   У   разі   надіслання   акта  про  правопорушення  він 
надсилається  за  місцезнаходженням філії страховика-нерезидента з 
повідомленням  про  вручення  не  пізніше  п\’яти  днів з дати його 
складання.
{  Пункт 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 65 ( z0202-13 ) від 10.01.2013 } 
     2.6.    Керівник    або   уповноважений   представник   філії 
страховика-нерезидента  має  право  подати  на  розгляд справи про 
правопорушення   письмові   пояснення   (заперечення)   разом   із 
документами,  на  яких  вони  ґрунтуються.  Письмові  пояснення  в 
обов\’язковому   порядку   долучаються  до  матеріалів  справи  про 
правопорушення.
{ Пункт 2.6 глави 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, 
що  здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
N 65 ( z0202-13 ) від 10.01.2013 } 
     2.7.    Рішення    про   результати   розгляду   справи   про 
правопорушення  вручається  керівнику філії страховика-нерезидента 
чи   іншій   уповноваженій   особі  під  підпис  або  надсилається 
рекомендованим    листом   з   повідомленням   про   вручення   за 
місцезнаходженням  філії  страховика-нерезидента  не пізніше п\’яти 
робочих днів з дня прийняття такого рішення.
{ Пункт 2.7 глави 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, 
що  здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
N 65 ( z0202-13 ) від 10.01.2013 } 
     2.8.  У  скарзі  на  рішення про застосування заходу впливу у 
вигляді    штрафної    санкції    (штрафу),    що   подається   до 
Нацкомфінпослуг, окрім відомостей, визначених Положенням, має бути 
також зазначене місцезнаходження філії страховика-нерезидента.
     Така скарга    може    бути    підписана   керівником   філії 
страховика-нерезидента з     проставленням      печатки      філії 
страховика-нерезидента.
{  Пункт 2.8 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 65 ( z0202-13 ) від 10.01.2013 } 
     2.9.   Про   прийняте   Головою  Нацкомфінпослуг  або  членом 
Нацкомфінпослуг,  який  виконує  обов\’язки  та повноваження Голови 
Нацкомфінпослуг,  рішення  щодо  питання  про можливість зупинення 
виконання  рішення  про застосування заходів впливу та про дату та 
час  розгляду  скарги  в  п\’ятиденний  термін повідомляється філія 
страховика-нерезидента.
{  Пункт 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 65 ( z0202-13 ) від 10.01.2013 } 
     2.10.  Примірник  рішення  про  результати розгляду скарги на 
рішення  про застосування заходу впливу у вигляді штрафної санкції 
(штрафу)  в  п\’ятиденний  строк  з  дня  прийняття  такого рішення 
вручається   керівнику   філії   страховика-нерезидента  чи  іншій 
уповноваженій  особі  під  підпис  або надсилається рекомендованим 
листом  з  повідомленням  про  вручення за місцезнаходженням філії 
страховика-нерезидента.
{  Пункт  2.10  глави  2  в  редакції  Розпорядження  Національної 
комісії,   що   здійснює   державне  регулювання  у  сфері  ринків 
фінансових послуг N 65 ( z0202-13 ) від 10.01.2013 } 
     2.11. Рішення про застосування заходів впливу після  набрання 
ним    чинності    є    обов\’язковим    для    виконання   філіями 
страховиків-нерезидентів. 
     2.12. Постанови про накладання  штрафів  за  невиконання  або 
неналежне  виконання  вимог  Закону  України  \”Про  запобігання та 
протидію легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним 
шляхом\” ( 249-15 ) або постанови про закриття провадження у справі 
не пізніше п\’яти днів з дня  їх  прийняття  вручаються  керівникам 
філій  страховиків-нерезидентів  чи іншим уповноваженим особам або 
надсилаються за місцезнаходженням філій страховиків-нерезидентів. 
     2.13. Дежфінпослуг інформує уповноважений орган із здійснення 
нагляду  за  страховими  компаніями країни,  у якій зареєстрований 
страховик-нерезидент,  про застосовані заходи впливу за  порушення 
законодавства,     допущені    в    процесі    діяльності    філії 
страховика-нерезидента на території України. 
     2.14.   У   разі  невиконання  філією  страховика-нерезидента 
рішення  про  застосування заходів впливу або при ліквідації філії 
страховика-нерезидента  Нацкомфінпослуг  може ініціювати виконання 
цих   заходів   впливу   в   порядку,  передбаченому  міжнародними 
договорами України. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code