Науково-практичний коментар до ст. 216 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 216 Кодексу законів про працю України

Стаття 216. Додаткова відпустка у зв\’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі
Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:
1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:
першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних днів,
третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів,
незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 30 календарних днів;
2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів,
третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 30 календарних днів,
незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 40 календарних днів;
3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів;
4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації – чотири місяці. 
Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.
Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.
Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватися інша тривалість відпусток у зв\’язку з навчанням.
Відпустки, передбачені пунктами 1 і 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального року.
Коментар:
1. Відпустки, передбачені ст. 216 КЗпП, надаються лише працівникам, які успішно навчаються в зазначених навчальних закладах без відриву від виробництва.
2. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки диференціюється за цілою низкою критеріїв: а) форма навчання (вечірня, заочна); б) рівень акредитації навчального закладу; в) курс, на якому працівник навчається.
3. На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів працівниками, які навчаються на першому та другому курсах вищих закладів освіти:
а) першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів;
б) третього і четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 20 календарних днів;
в) усіх рівнів акредитації з заочною формою навчання – щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.
4. На час настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів – працівникам, які навчаються на третьому і наступних курсах вищих закладів освіти:
а) першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – щорічно надається додаткова відпустка тривалістю 20 календарних днів;
б) третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – щорічно надається оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів;
в) незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 40 календарних днів.
5. Законом від 2 листопада 2000 р. ст. 15 Закону \”Про відпустки\” доповнена новою частиною другою, відповідно до якої працівники, які здобувають другу (наступну, тобто третю також) вищу освіту в навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, які мають у своєму складі підрозділи післядипломної освіти, мають право на додаткову оплачувану відпустку тієї ж тривалості, що й працівники, які навчаються на третьому і наступному курсах вищих навчальних закладів відповідних рівнів акредитації.
6. Надання відпусток щорічно означає, що вони повинні надаватися протягом навчального року. На це прямо зазначається в частині шостій ст. 15 Закону \”Про відпустки\” у редакції від 2 листопада 2000 року.
7. На період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації працівники, які навчаються без відриву від виробництва, мають право на надання їм додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 30 календарних днів.
8. На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) працівники, які навчаються без відриву від виробництва у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю два місяці, а третього та четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.
9. Оскільки планування навчального процесу належить до компетенції вищих закладів освіти (ст. 17 Закону \”Про освіту\”), їм належить право розподілу встановленої законом тривалості додаткової оплачуваної відпустки протягом навчального року. Власник зобов\’язаний надавати працівникові відпустку саме в той час, який визначений вищим навчальним закладом. Ненадання відпустки в цей час не може бути обґрунтовано виробничою необхідністю для підприємства, оскільки ст. 202 КЗпП покладає на власника обов\’язок створювати працівникам умови для поєднання роботи з навчанням.
10. Частина друга ст. 216 КЗпП допускає можливість встановлення законодавством (отже не лише законами, але й підзаконними актами) для осіб, які навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах, де навчальний процес має свої особливості, іншої тривалості відпусток. Відповідно до цього Кабінет Міністрів України затвердив Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості.
Передбачено, що крім додаткових оплачуваних відпусток, встановлених ст. 216 КЗпП і ст. 15 Закону \”Про відпустки\”, щорічно надаються такі відпустки:
а) 10 календарних днів із збереженням заробітної плати і 10 календарних днів без збереження заробітної плати працівникам, які успішно навчаються у вищих закладах освіти всіх рівнів акредитації з вечірньою та заочною формами навчання за спеціальністю \”культура (народна художня творчість)\”, \”музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання)\”;
б) 20 календарних днів із збереженням заробітної плати та 10 календарних днів без збереження заробітної плати працівникам, які успішно навчаються у вищих закладах освіти всіх рівнів акредитації з вечірньою та заочною формами навчання за спеціальностями \”театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія)\”, \”кіномистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно-, телеоператорство)\”;
в) 10 календарних днів без збереження заробітної плати працівникам, які успішно навчаються у вищих закладах освіти всіх рівнів акредитації з вечірньою та заочною формами навчання за спеціальністю \”філологія (мова та література)\”.
11. Відпустки, зазначені в попередньому пункті коментарю, як виняток із загального правила, дозволено за рішенням вищих закладів освіти в разі потреби перерозподіляти між курсами навчання в межах загальної тривалості навчального процесу.
12. Надання відпусток без збереження заробітної плати працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих закладах освіти, на період проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад (для забезпеченої наданням додаткової відпустки участі в заходах, передбачених навчальним планом) не передбачено. Вони можуть надаватися за погодженням сторін трудового договору (ст. 84 КЗпП; ст. 26 Закону \”Про відпустки\”). Працівник має право також вимагати надання відпустки без збереження заробітної плати на період проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад, посилаючись на ст. 202 КЗпП, яка ставить за обов\’язок власникові створювати працівникам умови, необхідні для поєднання роботи з навчанням.
13. Стаття, що коментується, і ст. 15 Закону \”Про відпустки\” встановлюють пільги для працівників, які вступають на навчання, а також для тих, хто навчається в аспірантурі без відриву від виробництва. Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру (з відривом або без відриву від виробництва), для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік (мається на увазі, що складати вступні іспити в аспірантуру можна й кілька разів на рік, але користуватися пільгами протягом календарного року можна лише один раз) додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на один іспит. Оскільки вступні іспити до аспірантури проводяться з трьох предметів (п. 36 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів), тривалість відпустки складає 30 днів. Однак при вступі до аспірантури осіб, які частково склали кандидатські іспити, вступні іспити з відповідних предметів не підлягають складанню. Тому й тривалість відпустки в цьому випадку буде складати 10 або 20 днів (залежно від кількості вступних іспитів, які підлягають складанню). Якщо ж кандидатські іспити складено повністю, вступні іспити в аспірантуру складанню не підлягають, тому відпустка в таких випадках не надається (п. 38 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів).
14. Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів. На жаль, у частині третій коментованої статті і в частині третій ст. 15 Закону \”Про відпустки\” не зазначається, що відпустка такої тривалості надається відповідним особам щорічно. Однак, використовуючи систематичне тлумачення коментованої статті, слід зробити висновок про те, що відпустка тривалістю 30 календарних днів для даної категорії працівників надається щорічно. Цей висновок підтверджується також зазначенням в підзаконному акті (п. 42 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів) на право осіб, які навчаються в аспірантурі без відриву від виробництва, користуватися щорічно відпусткою 30 календарних днів. Отже, 30 днів – це тривалість додаткової оплачуваної відпустки, що надається особам, які навчаються в аспірантурі без відриву від виробництва, щорічно. Відповідно до п. 42 названого Положення до цього 30-денного строку не зараховується час проїзду від місця роботи до місцезнаходження вищого навчального закладу (наукової установи) та у зворотному напрямку. Це відповідає п. 13 частини першої ст. 25 Закону \”Про відпустки\”, відповідно до якого працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, необхідною для проїзду.
Ці ж особи мають право на надання їм одного вільного від роботи дня на тиждень протягом усіх чотирьох років навчання з оплатою в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (частина третя ст. 15 Закону \”Про відпустки\”; п. 42 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code