Науково-практичний коментар до ст. 247 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 247 Кодексу законів про працю України

Стаття 247. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації
Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації:
1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;
2) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;
3) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
4) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
5) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
7) бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;
8) представляє інтереси працівників за їх дорученням під час розгляду індивідуальних трудових спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;
9) приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон України \”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\”, законодавство про працю, ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов\’язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;
10) надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з працівником, який є членом професійної спілки, що діє на підприємстві, в установі та організації, у випадках, передбачених законом;
11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, у роботі комісії з питань охорони праці;
12) здійснює громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі, організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;
13) здійснює контроль за підготовкою та поданням власником або уповноваженим ним органом документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;
14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі, організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи, організації та колективним договором;
15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляє працівників до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів на умовах, передбачених колективним договором або угодою, перевіряє стан організації медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей;
16) визначає разом з власником або уповноваженим ним органом відповідно до колективного договору розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, веде облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє в установленому законодавством порядку жилу площу в будинках, споруджених за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також жилу площу, що надається власникові у розпорядження в інших будинках, здійснює контроль за житлово-побутовим обслуговуванням працівників;
17) представляє інтереси працівників підприємства-боржника в ході процедури банкрутства.
Виборні органи профспілкової організації, що діють на підприємстві, в установі, організації, мають також інші права, передбачені законодавством України.
Коментар:
1. Ст. 247 КЗпП вживає термін \”виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації\”, оскільки такий орган може бути колегіальним (звичайно це – профспілковий комітет), а може бути одноособовим (профспілковий представник).
2. Хоча відповідно до частини першої ст. 12 КЗпП стороною колективного договору визнається первинна профспілкова організація, п. 1 ст. 247 КЗпП конкретизує це правило, надає виборному органу первинної профспілкової організації право укладення і контролю виконання колективного договору, звернення з вимогами до відповідних органів про притягнення до відповідальності службових осіб за невиконання умов колективного договору. На виборний орган покладається також обов\’язок звітувати на загальних зборах трудового колективу про виконання колективного договору. Право виборного органу на укладення колективного договору набуло виняткового характеру, оскільки відповідно до ст. 12 КЗпП представники, обрані на загальних зборах найманих робітників, можуть укладати колективний договір лише за відсутності на підприємстві профспілкової організації.
Формулювання п. 2 ст. 247 КЗпП, відповідно до якого питання запровадження, перегляду і зміни норм праці вирішуються виборним органом первинної профспілкової організації разом з власником, слід визнати загальним правилом. Конкретизується форма участі виборного органу в запровадженні, перегляді та зміні норм праці в ст. 86 КЗпП: з виборним органом первинної профспілкової організації власник зобов\’язаний погодити запровадження, зміни та перегляд норм праці.
3. Правило п. 3 ст. 247 КЗпП про право виборного органу первинної профспілкової організації брати участь у вирішенні питань оплати праці повинне застосовуватися з урахуванням ст. 15 Закону \”Про оплату праці\”: 1) виборний орган первинної профспілкової організації бере участь в укладенні колективного договору, в якому повинні визначатися всі умови оплати праці; 2) якщо колективний договір не укладено, власник повинен погодити умови оплати праці з виборним органом. З урахуванням переваги норм Закону \”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\” перед нормами інших законів (п. 4 розділу VI \”Заключні положення\”) варто визнати, що умови оплати праці повинні погоджуватися з виборними органами всіх діючих на підприємстві первинних профспілкових організацій, а не лише тієї, яка представляє інтереси більшості працівників. На наш погляд, п. 3 ст. 247 КЗпП не означає, що закон вимагає спільного вирішення цих питань у кожному окремому випадку щодо кожного окремого працівника (тобто при застосуванні умов праці). Ці питання повинні вирішуватися спільно профспілковими органами та власником під час прийняття відповідних локальних нормативних актів, якщо тільки вони не були прийняті при укладенні колективного договору (тобто при встановленні умов праці).
4. П. 4 ст. 247 КЗпП містить загальну норму про те, що виборний орган первинної профспілкової організації разом з власником вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, потім перелічує конкретні питання щодо цього, а в кінці цього пункту зазначається \”тощо\”. Звідси слід зробити висновок про те, що всі питання робочого часу і часу відпочинку власник зобов\’язаний вирішувати за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.
5. При застосуванні п. 5 ст. 247 КЗпП, який надає виборному органу первинної профспілкової організації право разом з власником вирішувати питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового і медичного обслуговування працівників, слід враховувати положення ч. 1 ст. 69 ГК, відповідно до яких питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом за участю власника. На нашу думку, усі ці повноваження виборного органу первинної профспілкової організації та трудового колективу не виходять за межі їх участі в укладенні колективного договору.
6. Про участь виборного органу первинної профспілкової організації в розробці правил внутрішнього трудового розпорядку див. коментар до ст. 142 КЗпП.
7. Відповідно до частини п\’ятої ст. 246 КЗпП і частини третьої ст. 19 Закону індивідуальні права та інтереси своїх членів професійні спілки представляють і захищають у порядку, передбаченому законодавством і статутами профспілок. П. 8 ст. 247 КЗпП і п. 8 частини першої ст. 38 Закону встановлюють, що таке представництво при розгляді індивідуальних трудових спорів здійснюється за дорученням працівників. Таке доручення може, на нашу думку, оформлятися будь-яким документом, підписаним працівником, якщо з нього випливає волевиявлення працівника довірити профспілковому органу здійснення представництва. Однак повноваження фізичної особи, яка буде діяти від імені виборного органу первинної профспілкової організації при розгляді індивідуальних трудових спорів, повинне бути оформлено дорученням відповідного виборного органу (ч. 2 ст. 42 ЦПК).
8. Хоча ст. 3 Закону \”Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)\” визнає профспілкову організацію стороною колективного трудового спору на виробничому рівні, лише збори найманих робітників вправі визначати орган, який буде представляти їх інтереси (частина перша ст. 4 того ж Закону). Тому п. 8 ст. 247 КЗпП і п. 8 ст. 38 Закону передбачають необхідність наявності у виборного органу первинної профспілкової організації доручення на представництво в колективному трудовому спорі. Доручення може бути оформлене рішенням зборів членів трудового колективу, протоколом зборів або витягом з нього.
9. Про пред\’явлення виборним органом первинної профспілкової організації до власника вимоги про розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, організації див. коментар до ст. 45 КЗпП. Рішення про пред\’явлення такої вимоги виборний орган приймає на своєму засіданні з додержанням порядку прийняття рішень, передбаченого статутом. Вимога повинна бути вручена власникові з одержанням необхідної розписки. Вона може бути надіслана власникові поштою (рекомендованим листом, оскільки в разі спору необхідно буде подати докази направлення вимоги власникові).
10. Про дачу виборним органом первинної профспілкової організації згоди на звільнення працівників з ініціативи власника див. коментар до ст. 43 КЗпП.
11. Обов\’язковість участі виборного органу первинної профспілкової організації в розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій передбачена п. 11, 12, 22, 23, 37, 42, 49 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
12. Про здійснення виборним органом первинної профспілкової організації громадського контролю за дотриманням законодавства про працю див. коментар до ст. 259 КЗпП.
13. Відповідно до ст. 80 Закону \”Про пенсійне забезпечення\” заява про призначення пенсій подається особою, яка одержала право на пенсію і перебуває у трудових правовідносинах, за місцем роботи. У зв\’язку з цим виборному органу первинної профспілкової організації надається право контролювати підготовку та надання власником документів, необхідних для призначення пенсій працівникам та членам їх сімей (у разі смерті працівників). Слід, однак, враховувати, що ст. 44 Закону \”Про загальнообов\’язкове державне пенсійне страхування\” передбачає звернення з заявами про призначення пенсій до територіального органу Пенсійного фонду чи до уповноваженого ним органу чи особи у порядку, що визначається правлінням Пенсійного фонду за погодженням з Міністерством праці і соціальної політики.
14. Надання санаторно-курортного лікування здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування у зв\’язку з тимчасовою втратою працездатності (ст. 47 Закону \”Про загальнообов\’язкове державне соціальне страхування у зв\’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням та похованням\”), Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (ч. 5 ст. 34 Закону \”Про загальнообов\’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності\”). Тому рішення про надання такого роду соціальних послуг приймає комісія по соціальному страхуванню підприємства або відповідний робочий орган Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. За таких умов виборний орган первинної профспілкової організації направляє працівників до санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів лише тоді, коли це здійснюється за рахунок коштів власника відповідно до колективного договору або за рахунок власних коштів профспілкової організації (профспілки).
15. Відповідно до ст. 50 Закону \”Про загальнообов\’язкове державне соціальне страхування у зв\’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням\” рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за рахунок Фонду соціального страхування у зв\’язку з тимчасовою втратою працездатності приймається комісією (уповноваженим) з питань соціального страхування, яка створюється (обирається) на підприємстві у складі представника адміністрації та застрахованих осіб (виборного органу первинної профспілкової організації або інших органів, що представляють застрахованих осіб).
16. Виборному органу первинної профспілкової організації надається право сумісно з власником визначати розмір коштів, що спрямовуються на будівництво, реконструкцію і утримання житлового фонду, вести облік громадян (працівників), які потребують поліпшення житлових умов, розподіляти жилу площу, що надається працівникам не лише на умовах найму (ст. 52 Житлового кодексу; п. 58 Правил обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР), але й у власність.
17. Ст. 247 КЗпП і ст. 38 Закону не містять вичерпного переліку прав виборного органу первинної профспілкової організації. Зокрема, за погодженням з виборним органом або за його участю вирішуються такі питання:
1) керівники державних і комунальних підприємств, установ, організацій разом з виборними органами первинних профспілкових організацій запроваджують обмеження на сумісництво щодо деяких категорій працівників (п. 1 постанови Кабінету Міністрів України \”Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій\”). Цей механізм обмеження сумісництва діє поряд з механізмом, встановленим частиною другою ст. 21 КЗпП;
2) встановлюється для працівників в окремих випадках строк випробування до шести місяців (ст. 27 КЗпП);
3) встановлюється перелік робіт, де за умовами виробництва перерви для відпочинку і приймання їжі встановити не можна, а також визначається порядок і місце приймання їжі (ст. 66 КЗпП);
4) віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів (тарифікація робіт) і присвоєння кваліфікаційних розрядів працівникам (частина четверта ст. 96 КЗпП);
5) встановлюється колективна (бригадна) матеріальна відповідальність (частина друга ст. 1352 КЗпП);
6) застосовуються заохочення щодо працівників (ст. 144 КЗпП).
18. Відсутність у чинному законодавстві положень про погодження з виборним органом первинної профспілкової організації переліків робіт і професій, які надають право працівникам на безплатне одержання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, переліків робіт і професій, які надають право на одержання молока або інших рівноцінних харчових продуктів (раніше це було передбачено Положенням про права профспілкового комітету підприємства, установи, організації, яке втратило чинність на території України), означає лише те, що ці питання належить вирішувати в колективному договорі.
19. Список посад, робіт і професій, де встановлюється ненормований робочий день, визначається колективним договором. У силу прямої вказівки на це в ст. 8 (п. 2) Закону \”Про відпустки\” таке питання може вирішуватися власником за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації лише у випадках, коли колективний договір не укладався.
20. Виборні органи первинної профспілкової організації зберегли право контролю за виконанням власником законодавства про працю, правил і норм техніки безпеки та виробничої санітарії, за правильним застосуванням встановлених норм оплати праці. Найдійовішим засобом впливу на керівників, які допустили виявлені в процесі контролю порушення, є пред\’явлення вимоги про розірвання трудового договору з керівником, який допустив такі порушення (ст. 45 КЗпП і п. 9 частини першої ст. 38 Закону).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code