Стаття 11. Перенесення щорічної відпустки

Стаття 11. Перенесення щорічної відпустки

Стаття 11. Перенесення щорічної відпустки 
     Щорічна відпустка   на   вимогу   працівника   повинна   бути 
перенесена на інший період у разі: 
     1)  порушення власником або уповноваженим ним органом терміну 
письмового  повідомлення  працівника  про  час  надання  відпустки 
(частина  десята статті 10 цього Закону); ( Пункт 1 частини першої 
статті  11  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 2073-III 
( 2073-14 ) від 02.11.2000 )
     2) несвоєчасної  виплати  власником  або  уповноваженим   ним 
органом  заробітної  плати  працівнику  за  час щорічної відпустки 
(частина перша статті 21 цього Закону). 
     Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або 
продовжена в разі: 
     1) тимчасової   непрацездатності  працівника,  засвідченої  у 
встановленому порядку;
     2) виконання   працівником    державних    або    громадських 
обов\’язків,  якщо  згідно з законодавством він підлягає звільненню 
на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
     3) настання  строку  відпустки  у  зв\’язку  з  вагітністю  та 
пологами;
     4) збігу  щорічної  відпустки  з  відпусткою  у   зв\’язку   з 
навчанням. 
     Щорічна відпустка  за ініціативою власника або уповноваженого 
ним органу,  як виняток,  може бути  перенесена  на  інший  період 
тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним 
органом   первинної   профспілкової   організації   (профспілковим 
представником)  або іншим уповноваженим на представництво трудовим 
колективом  органом  у  разі,  коли  надання  щорічної відпустки в 
раніше   обумовлений   період   може   несприятливо  відбитися  на 
нормальному  ході  роботи  підприємства,  та  за умови, що частина 
відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана 
в  поточному  робочому році. ( Частина третя статті 11 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 ) 
     У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання 
встановлюється  за  згодою  між  працівником   і   власником   або 
уповноваженим ним органом.  Якщо причини,  що зумовили перенесення 
відпустки на інший період,  настали під час  її  використання,  то 
невикористана   частина   щорічної   відпустки   надається   після 
закінчення дії причин,  які її перервали,  або  за  згодою  сторін 
переноситься  на  інший період з додержанням вимог статті 12 цього 
Закону. 
     Забороняється ненадання щорічних відпусток повної  тривалості 
протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого 
року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам,  які мають 
право  на  щорічні  додаткові  відпустки за роботу із шкідливими і 
важкими умовами чи з особливим характером праці. 
     Стаття 12. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з 
                відпустки 
     Щорічну  відпустку  на прохання працівника може бути поділено 
на  частини  будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна 
її  частина  становитиме  не  менше 14 календарних днів. ( Частина 
перша   статті   12  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законами 
N  2073-III  (  2073-14  ) від 02.11.2000, N 490-IV ( 490-15 ) від 
06.02.2003 ) 
     Невикористану частину  щорічної  відпустки  має  бути  надано 
працівнику,  як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 
місяців   після   закінчення  робочого  року,  за  який  надається 
відпустка. 
     Відкликання  з  щорічної  відпустки  допускається  за  згодою 
працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії 
або  негайного  усунення  їх  наслідків,  для відвернення нещасних 
випадків,  простою,  загибелі  або  псування  майна підприємства з 
додержанням  вимог частини першої цієї статті та в інших випадках, 
передбачених  законодавством.  У  разі  відкликання  працівника  з 
відпустки  його  працю  оплачують з урахуванням тієї суми, що була 
нарахована  на  оплату невикористаної частини відпустки. ( Частина 
третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2073-III 
( 2073-14 ) від 02.11.2000 ) 
                        Р о з д і л  III 
        ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ У ЗВ\’ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ. ТВОРЧА 
    ВІДПУСТКА. ВІДПУСТКА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ЗМАГАННЯХ 
   { Назва розділу III із змінами, внесеними згідно із Законом 
     N 1724-VI ( 1724-17 ) від 17.11.2009 } 
     Стаття 13. Відпустка  у  зв\’язку  з  навчанням  у   середніх 
                навчальних закладах 
     Працівникам, які   здобувають   загальну   середню  освіту  в 
середніх  загальноосвітніх  вечірніх  (змінних)  школах,   класах, 
групах  з  очною,  заочною  формами  навчання при загальноосвітніх 
школах,  надається  додаткова  оплачувана  відпустка   на   період 
складання: 
     1) випускних   іспитів  в  основній  школі  –  тривалістю  10 
календарних днів;
     2) випускних  іспитів  у  старшій  школі  –   тривалістю   23 
календарних дні;
     3) перевідних іспитів в основній та старшій школах – від 4 до 
6 календарних днів без урахування вихідних. 
     Працівникам, які складають іспити екстерном  за  основну  або 
старшу школу,  надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 
відповідно 21 та 28 календарних днів. 
     Стаття 14. Відпустка    у    зв\’язку    з    навчанням    у 
                професійно-технічних навчальних закладах 
     Працівникам,  які  успішно навчаються на вечірніх відділеннях 
професійно-технічних   навчальних  закладів,  надається  додаткова 
оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною 
тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року. ( Стаття 
14  із змінами, внесеними згідно із Законом N 2073-III ( 2073-14 ) 
від 02.11.2000 ) 
     Стаття 15. Відпустка у зв\’язку з навчанням у вищих навчальних 
                закладах,  навчальних   закладах    післядипломної 
                освіти та аспірантурі 
     Працівникам,   які   успішно   навчаються   без  відриву  від 
виробництва  у  вищих  навчальних  закладах з вечірньою та заочною 
формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки: 
     1) на   період  настановних  занять,  виконання  лабораторних 
робіт,  складання заліків та іспитів для тих,  хто  навчається  на 
першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:
     першого та  другого  рівнів  акредитації  з  вечірньою формою 
навчання – 10 календарних днів,
     третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою  формою 
навчання – 20 календарних днів,
     незалежно від рівня акредитації з заочною формою  навчання  – 
30 календарних днів; 
     2) на   період  настановних  занять,  виконання  лабораторних 
робіт,  складання заліків та іспитів для тих,  хто  навчається  на 
третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
     першого та другого  рівнів  акредитації  з  вечірньою  формою 
навчання – 20 календарних днів,
     третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою  формою 
навчання – 30 календарних днів,
     незалежно від рівня акредитації з заочною формою  навчання  – 
40 календарних днів; 
     3)  на  період складання державних іспитів у вищих навчальних 
закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів; 
     4)   на  період  підготовки  та  захисту  дипломного  проекту 
(роботи)  студентам,  які навчаються у вищих навчальних закладах з 
вечірньою  та  заочною  формами навчання першого та другого рівнів 
акредитації,  – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього 
і четвертого рівнів акредитації – чотири місяці. 
     Тривалість  додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які 
здобувають  другу  (наступну)  вищу  освіту за заочною (вечірньою) 
формою  навчання  у  навчальних  закладах післядипломної освіти та 
вищих  навчальних  закладах,  що  мають  у  своєму підпорядкуванні 
підрозділи  післядипломної  освіти,  визначається як для осіб, які 
навчаються  на  третьому  і  наступних  курсах  вищого навчального 
закладу  відповідного  рівня  акредитації.  (  Статтю 15 доповнено 
частиною згідно із Законом N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000 ) 
     Працівникам, допущеним  до  складання  вступних   іспитів   в 
аспірантуру  з  відривом  або  без  відриву  від виробництва,  для 
підготовки  та  складання  іспитів  надається  один  раз  на   рік 
додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на 
кожний іспит. 
     Працівникам, які навчаються без  відриву  від  виробництва  в 
аспірантурі  та  успішно виконують індивідуальний план підготовки, 
надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних 
днів  та  за  їх  бажанням протягом чотирьох років навчання – один 
вільний від роботи день на тиждень з оплатою  його  в  розмірі  50 
відсотків середньої заробітної плати працівника. 
     Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з 
вечірньою  та  заочною  формами навчання, де навчальний процес має 
свої   особливості,   законодавством   може  встановлюватись  інша 
тривалість відпусток у зв\’язку з навчанням. 
     Відпустки,  передбачені  пунктами  1  та  2 частини першої та 
частиною  четвертою  цієї  статті,  надаються впродовж навчального 
року.  (  Статтю  15  доповнено частиною шостою згідно  із Законом 
N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000 )
(  Стаття  15 із змінами, внесеними згідно із  Законом  N 2073-III 
( 2073-14 ) від 02.11.2000 ) 
     Стаття 15-1. Відпустка у зв\’язку з профспілковим навчанням 
     На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу 
виборних    профспілкових    органів    підприємства,    установи, 
організації,  надається додаткова оплачувана відпустка  тривалістю 
до 6 календарних днів.
(  Закон  доповнено  статтею  15-1  згідно  із  Законом  N 1096-IV 
( 1096-15 ) від 10.07.2003 ) 
     Стаття 16. Творча відпустка 
     Творча відпустка   надається   працівникам   для   закінчення 
дисертаційних  робіт,  написання  підручників та в інших випадках, 
передбачених законодавством. 
     Тривалість, порядок,  умови   надання   та   оплати   творчих 
відпусток установлюються Кабінетом Міністрів України. 
     Стаття 16-1. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях 
     Відпустка для  підготовки  та  участі  в  змаганнях надається 
працівникам,  які беруть участь у  всеукраїнських  та  міжнародних 
спортивних змаганнях. 
     Тривалість, порядок,  умови  надання  та оплати відпусток для 
підготовки  та  участі  в   змаганнях   встановлюються   Кабінетом 
Міністрів України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code