СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ

СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ

 Р о з д і л  IV 
                      СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ 
     Стаття 17. Відпустка у зв\’язку з вагітністю та пологами 
     На підставі  медичного  висновку  жінкам надається оплачувана 
відпустка у зв\’язку з вагітністю та пологами тривалістю: 
     1) до пологів – 70 календарних днів;
     2) після пологів – 56 календарних днів (70 календарних днів – 
у разі народження двох  і  більше  дітей  та  у  разі  ускладнення 
пологів), починаючи з дня пологів. 
     Особам,  які  усиновили  новонароджених дітей безпосередньо з 
пологового  будинку,  надається  відпустка   з   дня   усиновлення 
тривалістю  56  календарних  днів  (70  календарних  днів  –   при 
усиновленні  двох  і  більше  дітей).  У  разі  усиновлення дитини 
(дітей)  обома  батьками  вказана  відпустка  надається  одному  з 
батьків  на  їх  розсуд.  (  Частина  друга  статті 17 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 1114-IV ( 1114-15 ) від 10.07.2003 ) 
     Стаття 18. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 
                трирічного віку 
     Після закінчення відпустки у зв\’язку з вагітністю та пологами 
за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку. 
     Підприємство за  рахунок  власних коштів може надавати жінкам 
частково  оплачувану  відпустку  та   відпустку   без   збереження 
заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. 
     Ця відпустка  може  бути  використана  повністю або частинами 
також  батьком  дитини,  бабою,  дідом  чи  іншими  родичами,  які 
фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла 
під опіку дитину, та одним із прийомних батьків.
{  Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1959-VI ( 1959-17 ) від 10.03.2010 } 
     За бажанням жінки або осіб,  зазначених у частині третій цієї 
статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною 
вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. 
При  цьому  за  ними  зберігається  право  на одержання допомоги в 
період відпустки для догляду за дитиною. 
     Стаття 18-1. Відпустка у зв\’язку з усиновленням дитини 
     Особі,  яка  усиновила  дитину з числа дітей-сиріт або дітей, 
позбавлених   батьківського   піклування,   старше   трьох  років, 
надається одноразова оплачувана відпустка у зв\’язку з усиновленням 
дитини  тривалістю  56 календарних днів (70 календарних днів – при 
усиновленні двох  і  більше  дітей)  без  урахування  святкових  і 
неробочих   днів   після   набрання  законної  сили  рішенням  про 
усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з  них 
на їх розсуд).
{   Частина   перша  статті  18-1  в  редакції  Закону  N  2824-VI 
( 2824-17 ) від 21.12.2010 } 
     Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв\’язку 
з усиновленням дитини за умови,  якщо заява про надання  відпустки 
надійшла  не  пізніше  трьох  місяців з дня набрання законної сили 
рішенням про усиновлення дитини.
{  Закон  доповнено  статтею  18-1  згідно  із  Законом  N  573-VI 
( 573-17 ) від 23.09.2008 } 
     Стаття 19. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей 
     Жінці,  яка  працює  і  має  двох  або  більше дітей віком до 
15  років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій 
матері,  батьку,  який виховує дитину без матері (у тому числі й у 
разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також 
особі,  яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків 
надається  щорічно  додаткова  оплачувана  відпустка тривалістю 10 
календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 
73 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
{ Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N  2128-IV  (  2128-15 ) від 22.10.2004, N 1343-VI ( 1343-17 ) від 
19.05.2009, N 1959-VI ( 1959-17 ) від 10.03.2010 } 
     За наявності  декількох підстав для надання цієї відпустки її 
загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
{  Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1343-VI ( 1343-17 ) від 19.05.2009 } 
{ Стаття 19 в редакції Закону N 490-IV ( 490-15 ) від 06.02.2003 } 
     Стаття 20. Порядок надання соціальних відпусток 
     Тривалість відпустки  у  зв\’язку  з  вагітністю  та  пологами 
обчислюється  сумарно  і  становить  126  календарних  днів   (140 
календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та в разі 
ускладнення  пологів).  Вона  надається  повністю  незалежно   від 
кількості днів, фактично використаних до пологів. 
     До відпустки  у  зв\’язку з вагітністю та пологами власник або 
уповноважений ним орган зобов\’язаний  за  заявою  жінки  приєднати 
щорічну  відпустку  незалежно від тривалості її роботи в поточному 
робочому році. 
     Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку  надається  за  заявою  жінки або осіб,  зазначених у частині 
третій статті 18 цього  Закону,  повністю  або  частково  в  межах 
установленого  періоду  та  оформляється  наказом (розпорядженням) 
власника або уповноваженого ним органу. 
     Особам, зазначеним у частині третій статті  18  цього  Закону 
(крім   осіб,   які   усиновили   чи  взяли  дитину  під  опіку  у 
встановленому    законодавством   порядку,   прийомних   батьків), 
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 
надається  на  підставі  довідки з місця роботи (навчання, служби) 
матері  дитини  про  те,  що  вона  вийшла на роботу до закінчення 
терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною їй 
припинено (із зазначенням дати).
{  Частина  четверта  статті  20  із  змінами, внесеними згідно із 
Законом N 1959-VI ( 1959-17 ) від 10.03.2010 } 
     Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох 
років не надається працівнику, якщо дитина перебуває на державному 
утриманні (крім прийомних дітей у прийомних сім\’ях).
{  Частина п\’ята статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1959-VI ( 1959-17 ) від 10.03.2010 } 
     Відпустка  у зв\’язку з усиновленням дитини віком старше трьох 
років надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі 
рішення   про   усиновлення   дитини   та   оформляється   наказом 
(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.
{  Статтю  20  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  573-VI 
( 573-17 ) від 23.09.2008 } 
     Додаткові  відпустки  працівникам, які мають дітей, надаються 
понад  щорічні  відпустки,  передбачені  статтями  6,  7 і 8 цього 
Закону,  а  також  понад  щорічні  відпустки,  встановлені  іншими 
законами  та  нормативно-правовими актами, і переносяться на інший 
період  або  продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 цього 
Закону.  (  Частина  статті  20  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000 ) 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code