Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об\’єднань

Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об\’єднань

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
                        П О С Т А Н О В А 
                   від 19 травня 1999 р. N 859 
                               Київ 
     Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, 
   заснованих на державній, комунальній власності, та об\’єднань 
                      державних підприємств 
          { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
            N 730 ( 730-2000-п ) від 28.04.2000 
            N 542 ( 542-2006-п ) від 19.04.2006 
            N  37 (  37-2009-п ) від 28.01.2009 
            N  35 (  35-2012-п ) від 25.01.2012 } 
 
     Відповідно до  статті  8  Закону  України  \”Про оплату праці\” 
( 108/95-ВР ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 
     1.  Надати  керівникам  центральних органів виконавчої влади, 
Голові  Ради  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  керівникам 
місцевих   органів   виконавчої   влади   та   органів   місцевого 
самоврядування, які укладають контракти з керівниками підприємств, 
заснованих на державній  власності,  у  тому  числі  казенних,  та 
об\’єднань  державних підприємств,  утворених центральними органами 
виконавчої влади відповідно  до  законодавства,  підприємств,  які 
належать  Автономній Республіці Крим,  підприємств,  заснованих на 
комунальній  власності, право встановлювати: ( Абзац перший пункту 
1 в редакції Постанови КМ  N 730 ( 730-2000-п ) від 28.04.2000 ) 
     1) розмір посадового окладу  керівника  підприємства  залежно 
від  середньооблікової  чисельності працюючих в еквіваленті повної 
зайнятості у кратності до  мінімального  розміру  тарифної  ставки 
першого  розряду робітника основного виробництва,  а у разі,  коли 
тарифні ставки робітників не  застосовуються,  –  у  кратності  до 
мінімального   посадового   окладу  (ставки)  працівника  основної 
професії,   визначених   у   колективному   договорі,   враховуючи 
складність  управління  підприємством,  його технічну оснащеність, 
вартість  основних  фондів,  рівень   рентабельності   та   обсяги 
виробництва   продукції   (робіт,   послуг),  згідно  з  додатком; 
( Підпункт 1 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 730 ( 730-2000-п ) 
від 28.04.2000 ) 
     2) розмір посадового окладу  керівників  об\’єднань  державних 
підприємств на  рівні  посадового  окладу керівника найбільшого за 
чисельністю працюючих підприємства,  що входить  до  складу  цього 
об\’єднання, який може підвищуватись до 10 відсотків; 
     3) умови,   показники   та  розміри  преміювання.  При  цьому 
максимальний розмір премії не може перевищувати розміру посадового 
окладу керівника підприємства (об\’єднання державних підприємств). 
     У разі погіршення якості роботи,  невиконання умов контракту, 
порушення трудової дисципліни премія зменшується або  скасовується 
у  тому  звітному  періоді,  коли  виявлено  порушення (за окремим 
рішенням); 
     4) доплати до посадового окладу за науковий ступінь кандидата 
або доктора наук у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків і за вчене 
звання  старшого наукового співробітника у розмірі 25 відсотків та 
професора     33     відсотки,    якщо    підприємство    здійснює 
науково-дослідну,     науково-виробничу     та    науково-технічну 
діяльність. 
     Доплати провадяться у  разі,  коли  діяльність  керівника  за 
профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням; 
{  Підпункт  4 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 37 ( 37-2009-п ) 
від 28.01.2009 } 
     5) надбавку за  інтенсивність  праці  та  особливий  характер 
роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу. 
     У разі  несвоєчасного  виконання  завдань,  погіршення якості 
роботи відповідно до  умов  контракту  надбавки  скасовуються  або 
зменшуються; 
     5-1)  щомісячну  надбавку  за  стаж  наукової  діяльності для 
працівників,  робота  яких пов\’язана з науковою, науково-технічною 
діяльністю,  у  таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків, понад 
10  років – 20 відсотків, понад 20 років – 30 відсотків; { Пункт 1 
доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 37 ( 37-2009-п ) 
від 28.01.2009 } 
     5-2) щомісячну надбавку за почесне або спортивне звання  –  в 
розмірі  до 20 відсотків.  Надбавка за почесне та спортивне звання 
встановлюється  керівникам,  якщо  їх   діяльність   за   профілем 
збігається  з  почесним або спортивним званням.  За наявності двох 
або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням; 
{  Пункт  1  доповнено  підпунктом 5-2 згідно з Постановою КМ N 37 
( 37-2009-п ) від 28.01.2009 } 
     5-3) надбавку за знання та використання  в  роботі  іноземної 
мови  –  в  розмірі  10  відсотків  посадового  окладу;  { Пункт 1 
доповнено підпунктом 5-3 згідно з Постановою КМ N 37 ( 37-2009-п ) 
від 28.01.2009 } 
     6) керівникові     підприємства     (об\’єднання     державних 
підприємств) можуть виплачуватися також: 
     винагорода за підсумками  роботи  за  рік  та  винагорода  за 
вислугу років відповідно до діючого на підприємстві положення; 
     матеріальна допомога     для     оздоровлення    у    розмірі 
середньомісячного  заробітку   одночасно   з   наданням   щорічної 
відпустки; 
     грошова  допомога  у  розмірі  не  більш  як  шість посадових 
окладів  у  разі  виходу  на пенсію; { Абзац четвертий підпункту 6 
пункту  1  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою  КМ N 37 
( 37-2009-п ) від 28.01.2009 } 
     матеріальна  винагорода  за  ефективне  управління  державним 
майном за рахунок  частини  чистого  прибутку,  що  залишається  в 
розпорядженні  підприємства  (об\’єднання  державних  підприємств), 
згідно з умовами, затвердженими органом виконавчої влади, до сфери 
управління  якого  належить  підприємство.  {  Підпункт 6 пункту 1 
доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 542 ( 542-2006-п ) від 
19.04.2006 } 
     2. Поширити умови оплати праці,  передбачені пунктом  1  цієї 
постанови,  на  керівників  – голів правлінь відкритих акціонерних 
товариств,  створених  у  процесі  приватизації   (корпоратизації) 
державних  підприємств,  з якими укладено контракти,  на період до 
скликання перших загальних зборів акціонерів товариства. 
     3.  Центральним  органам  виконавчої  влади,  міністерствам і 
республіканським комітетам Автономної  Республіки  Крим,  місцевим 
органам виконавчої влади: 
     – у   місячний   термін   розробити   і   затвердити   умови, 
диференційовані показники та розміри преміювання керівників: 
     державних підприємств (крім державних підприємств,  переданих 
до  сфери  управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим та 
місцевих  органів   виконавчої   влади)   –   за   погодженням   з 
Міністерством   праці   та  соціальної  політики  і  Міністерством 
економіки; 
     підприємств,  які  належать  Автономній Республіці Крим, – за 
погодженням   з   Міністерством   праці   та  соціальної  політики 
Автономної  Республіки  Крим та Міністерством економіки Автономної 
Республіки  Крим; { Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 542 ( 542-2006-п ) від 19.04.2006 } 
     державних  підприємств,  переданих  до  сфери управління Ради 
міністрів   Автономної   Республіки   Крим   та  місцевих  органів 
виконавчої   влади,   і  підприємств,  заснованих  на  комунальній 
власності,  –  за  погодженням  з управлінням праці та соціального 
захисту  населення  і управлінням економіки обласних, Київської та 
Севастопольської   міських  і  районних  державних  адміністрацій; 
{  Абзац п\’ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ N 542 ( 542-2006-п ) від 19.04.2006 } 
     – у тримісячний термін внести зміни до  укладених  контрактів 
згідно  з  вимогами цієї постанови.
(  Пункт  3  в  редакції  Постанови  КМ  N  730 ( 730-2000-п ) від 
28.04.2000 ) 
     4. Установити,  що керівники центральних і  місцевих  органів 
виконавчої    влади   несуть   персональну   відповідальність   за 
встановлення  розмірів  оплати   праці   керівників   підприємств, 
заснованих  на  державній,  комунальній  власності,  в  тому числі 
казенних,  об\’єднань державних підприємств, утворених центральними 
органами  виконавчої  влади  відповідно до законодавства,  з якими 
укладаються контракти, згідно з цією постановою. 
     5. Міністерству економіки,  Міністерству праці та  соціальної 
політики,   Міністерству   фінансів  подати  Кабінетові  Міністрів 
України пропозиції щодо внесення змін до розділу 3  Типової  форми 
контракту  з  керівником  підприємства,  що  є у загальнодержавній 
власності,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
2 серпня 1995 р.  N 597 ( 597-95-п ) (ЗП України,  1995 р.,  N 11, 
ст. 264;  Офіційний  вісник України,  1997 р.,  число  35, с. 81), 
відповідно до цієї постанови. 
     6.  Міністерству  соціальної політики забезпечити контроль за 
виконанням   цієї   постанови  та  надавати  роз\’яснення  щодо  її 
застосування.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code