Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

 З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
                      Про професійні спілки, 
                 їх права та гарантії діяльності 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 45, ст.397 ) 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом 
  N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 14-15-16, 
                                                         ст.121 } 
     { Щодо визнання неконституційними окремих положень див. 
                               Рішення Конституційного Суду 
       N 11-рп/2000 ( v011p710-00 ) від 18.10.2000 } 
      { Щодо визнання конституційними окремих положень див. 
                               Рішення Конституційного Суду 
        N 11-рп/2000 ( v011p710-00 ) від 18.10.2000 } 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 
  N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001, ВВР, 2002, N  11, ст.79 
  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 
  N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 
  N  905-IV  (  905-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.318 
  N 1344-IV  ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 
  N 2454-IV  ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259 
  N 3200-IV  ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116 
  N  489-V   (  489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 
  N  345-VI  (  345-17 ) від 02.09.2008, ВВР, 2008, N 42-43, ст.293 
  N 1254-VI  ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511 
  N 4719-VI  ( 4719-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.97 
  N 5026-VI  ( 5026-17 ) від 22.06.2012 
  N 5458-VI  ( 5458-17 ) від 16.10.2012 
  N 5461-VI  ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     { У тексті Закону слова \”органи державної влади\” в усіх 
       відмінках   замінено   словами  \”державні  органи\”  у 
       відповідному  відмінку  згідно  із  Законом N 5461-VI 
       ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
 
     Цей Закон визначає особливості правового регулювання,  засади 
створення, права та гарантії діяльності професійних спілок. 
                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Визначення термінів 
     У цьому Законі застосовуються такі терміни: 
     професійна спілка  (профспілка)  –  добровільна  неприбуткова 
громадська організація, що об\’єднує громадян, пов\’язаних спільними 
інтересами   за   родом   їх   професійної  (трудової)  діяльності 
(навчання); 
     первинна організація  профспілки  –  добровільне   об\’єднання 
членів   профспілки,   які,   як   правило,   працюють  на  одному 
підприємстві,  в  установі,  організації   незалежно   від   форми 
власності   і  виду  господарювання  або  у  фізичної  особи,  яка 
використовує  найману  працю,  або   забезпечують   себе   роботою 
самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі; 
     організації профспілки   –  організаційні  ланки  профспілки, 
визначені статутом  профспілки,  що  діють  у  межах  повноважень, 
наданих статутом та цим Законом; 
     член профспілки  –  особа,  яка входить до складу профспілки, 
визнає її статут та сплачує членські внески; 
     профспілковий орган – орган,  створений  згідно  із  статутом 
(положенням)   профспілки,   об\’єднання   профспілок,  через  який 
профспілка здійснює свої повноваження; 
     профспілковий представник   –   керівник    профспілки,    її 
організації,   об\’єднання   профспілок,   профспілкового   органу, 
профорганізатор або інша  особа,  уповноважена  на  представництво 
статутом або відповідним рішенням профспілкового органу; 
     роботодавець –  власник підприємства,  установи,  організації 
незалежно  від  форми  власності,   виду   діяльності,   галузевої 
належності  або  уповноважений  ним  орган  (керівник)  чи фізична 
особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю; 
     працівник – фізична особа,  яка працює на підставі  трудового 
договору  на підприємстві,  в установі,  організації чи у фізичної 
особи, яка використовує найману працю.
( Стаття   1   в   редакції   Закону  N 2886-III  ( 2886-14 )  від 
13.12.2001 ) 
     Стаття 2. Професійні спілки 
     Професійні спілки    створюються    з    метою    здійснення 
представництва та захисту трудових,  соціально-економічних прав та 
інтересів  членів  профспілки. ( Частина перша статті 2 в редакції 
Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     Діяльність профспілок будується на  принципах  законності  та 
гласності.  Інформація щодо їх статутних і програмних документів є 
загальнодоступною. 
     Стаття 3. Сфера дії Закону 
     Дія цього Закону поширюється на  діяльність  профспілок,  їх 
організацій,  об\’єднань  профспілок,  профспілкових  органів  і на 
профспілкових   представників   у   межах   їх   повноважень,   на 
роботодавців,  їх об\’єднання, а також на державні органи та органи 
місцевого  самоврядування.  (  Частина  перша  статті 3 в редакції 
Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     Особливості застосування  цього  Закону  у   Збройних   Силах 
України   (для  військовослужбовців),  органах  внутрішніх  справ, 
Державній  кримінально-виконавчій  службі  України, Службі безпеки 
України,   Службі   зовнішньої   розвідки  України  встановлюються 
відповідними  законами.  {  Частина  друга  статті  3  із змінами, 
внесеними згідно із Законами N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, 
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 } 
     Дія цього  Закону  не  поширюється  на  діяльність  об\’єднань 
громадян, створених відповідно до інших законів України. 
     Визначення \”профспілка\”   або   похідні   від   нього  можуть 
використовувати у своєму найменуванні  лише  ті  організації,  які 
діють на підставі цього Закону. 
     Стаття 4. Законодавство про профспілки 
     Законодавство про   профспілки   складається   з  Конституції 
України ( 254к/96-ВР ),  Закону України \”Про об\’єднання  громадян\” 
( 2460-12  ),  цього  Закону,  Кодексу  законів  про працю України 
( 322-08  )  та   інших   нормативно-правових   актів,   прийнятих 
відповідно до них. 
     Закони та   інші   нормативно-правові  акти  не  можуть  бути 
спрямовані на обмеження прав  і  гарантій  діяльності  профспілок, 
передбачених  Конституцією  України,  цим Законом,  крім випадків, 
передбачених частиною другою статті 3 цього Закону. 
     Закон України \”Про  об\’єднання  громадян\”  застосовується  до 
профспілок, якщо інше не передбачено цим Законом. 
     Якщо міжнародними договорами,  угодами, конвенціями, згода на 
обов\’язковість яких надана Верховною  Радою  України,  передбачено 
більш   високий   рівень  гарантій  щодо  забезпечення  діяльності 
профспілок,  то застосовуються  норми  міжнародного  договору  або 
угоди. 
     Стаття 5.  Заборона  дискримінації  за ознаками належності до 
                профспілок 
     Належність або неналежність до профспілок не тягне  за  собою 
будь-яких  обмежень трудових,  соціально-економічних,  політичних, 
особистих  прав  і  свобод  громадян,  гарантованих   Конституцією 
України, іншими законами України. 
     Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг 
при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв\’язку з 
належністю  або  неналежністю  до профспілок чи певної профспілки, 
вступом до неї або виходом із неї. 
     Стаття 6. Право на об\’єднання у профспілки 
     Громадяни України   мають   право    на    основі    вільного 
волевиявлення   без   будь-якого  дозволу  створювати  профспілки, 
вступати до  них  та  виходити  з  них  на  умовах  і  в  порядку, 
визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок. 
     Іноземні громадяни   та  особи  без  громадянства  не  можуть 
створювати профспілки,  але можуть вступати до профспілок, якщо це 
передбачено їх статутами. 
     Стаття 7. Членство у профспілках 
     Членами профспілок   можуть   бути  особи,  які  працюють  на 
підприємстві,  в  установі  або  організації  незалежно  від  форм 
власності   і   видів   господарювання,   у  фізичної  особи,  яка 
використовує найману працю,  особи,  які забезпечують себе роботою 
самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі. 
     Громадяни України вільно обирають профспілку,  до якої  вони 
бажають  вступити.  Підставою  для  вступу  до  профспілки є заява 
громадянина   (працівника),   подана   в   первинну    організацію 
профспілки.  При  створенні  профспілки прийом до неї здійснюється 
установчими  зборами. ( Частина  друга  статті 7 в редакції Закону 
N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     Ніхто не  може  бути  примушений  вступати або не вступати до 
профспілки. 
     Статутом (положенням)  профспілки   може   бути   передбачено 
членство  у профспілці осіб,  зайнятих творчою діяльністю,  членів 
фермерських господарств, фізичних осіб – суб\’єктів підприємницької 
діяльності,  а  також  осіб, які навчаються у професійно-технічних 
або  вищих  навчальних закладах, осіб, які звільнилися з роботи чи 
служби  у  зв\’язку  з  виходом  на  пенсію  або  які  тимчасово не 
працюють. ( Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005 ) 
     Статутами (положеннями) може бути передбачено обмеження  щодо 
подвійного членства у профспілках. 
     Роботодавці не  можуть   бути   членами   виборних   органів 
профспілки  будь-якого  рівня.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code