Стаття 8. Право профспілок, їх організацій на створення об\’єднань

Стаття 8. Право профспілок, їх організацій на створення об\’єднань

 Стаття 8. Право  профспілок,  їх  організацій  на  створення 
               об\’єднань 
     З метою виконання  своїх  статутних  завдань  профспілки,  їх 
організації   (якщо   це  передбачено  статутом)  мають  право  на 
добровільних  засадах  створювати  об\’єднання  (ради,   федерації, 
конфедерації тощо) за галузевою, територіальною або іншою ознакою, 
а  також  входити  до  складу  об\’єднань та вільно виходити з них. 
( Частина перша статті 8 в редакції Закону  N 2886-III ( 2886-14 ) 
від 13.12.2001 ) 
     Профспілки, які  бажають  створити   об\’єднання   профспілок, 
укладають  відповідну  угоду  та  затверджують  статут (положення) 
об\’єднання. 
     Права об\’єднань профспілок визначаються профспілками,  які їх 
створили,   відповідно   до   цього   Закону,  а  також  статутами 
(положеннями) цих об\’єднань. 
     Статус об\’єднань профспілок визначається за статусом  членів, 
яких  вони  об\’єднують.  (  Частина  четверта статті 8 із змінами, 
внесеними   згідно   із   Законом  N  2886-III  (  2886-14  )  від 
13.12.2001 ) 
     Стаття 9. Міжнародні зв\’язки профспілок 
     Профспілки та  їх  об\’єднання  відповідно  до своїх статутних 
цілей і завдань мають право вступати до міжнародних  профспілкових 
та  інших міжнародних організацій та об\’єднань,  які представляють 
інтереси  працівників,   і   брати   участь   в   їх   діяльності, 
співробітничати  з  профспілками  інших  країн,  здійснювати  іншу 
діяльність, яка не суперечить законодавству України. 
     Стаття 10. Рівність профспілок 
     Усі профспілки  рівні  перед законом і мають рівні права щодо 
здійснення представництва  та  захисту  прав  і  інтересів  членів 
профспілки.
(  Стаття  10  в  редакції  Закону  N  2886-III  (  2886-14  ) від 
13.12.2001 ) 
     Стаття 11. Статус професійних спілок 
     Для представництва  і  здійснення  захисту  прав та інтересів 
членів профспілок на відповідному  рівні  договірного  регулювання 
трудових і соціально-економічних відносин профспілки,  організації 
профспілок  можуть  мати  статус  первинних,  місцевих,  обласних, 
регіональних, республіканських, всеукраїнських. 
     Статус первинних  мають профспілки чи організації профспілки, 
які діють на підприємстві,  в установі,  організації,  навчальному 
закладі  або  об\’єднують членів профспілки,  які забезпечують себе 
роботою  самостійно  чи  працюють  на  різних   підприємствах,   в 
установах, організаціях або у фізичних осіб. 
     Статус місцевих  мають профспілки,  які об\’єднують не менш як 
дві  первинні  профспілкові  організації,  що  діють   на   різних 
підприємствах,      в      установах,      організаціях     однієї 
адміністративно-територіальної одиниці  (міста,  району  в  місті, 
району, села, селища). 
     Статус обласних   мають  профспілки,  організації  яких  є  в 
більшості адміністративно-територіальних одиниць  однієї  області, 
міст       Києва       та       Севастополя;      в      більшості 
адміністративно-територіальних одиниць однієї області,  міст Києва 
та   Севастополя,   де   розташовані  підприємства,  установи  або 
організації певної галузі. 
     Статус регіональних мають профспілки,  організації яких  є  в 
більшості  адміністративно-територіальних  одиниць двох або більше 
областей. 
     Статус всеукраїнських профспілок  визначається  за  однією  з 
таких ознак: 
     1) наявність     організацій     профспілки    в    більшості 
адміністративно-територіальних   одиниць    України,    визначених 
частиною другою статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР ); 
     2) наявність   організацій   профспілки  в  більшості  з  тих 
адміністративно-територіальних  одиниць  України,  де  розташовані 
підприємства, установи або організації певної галузі. 
     Статус республіканських профспілок Автономної Республіки Крим 
визначається  за  ознаками  всеукраїнських   профспілок   стосовно 
території Автономної Республіки Крим. 
     Всеукраїнські профспілки   можуть  без  спеціального  дозволу 
використовувати у своєму найменуванні слово \”Україна\”  та  похідні 
від нього.
{  Стаття  11  в  редакції  Закону  N  2886-III  (  2886-14  ) від 
13.12.2001 } 
     Стаття 12. Незалежність профспілок 
     Професійні спілки, їх об\’єднання у своїй діяльності незалежні 
від   державних   органів  та  органів  місцевого  самоврядування, 
роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм 
не підзвітні і не підконтрольні. 
     Профспілки самостійно    організовують    свою    діяльність, 
проводять збори,  конференції,  з\’їзди,  засідання утворених  ними 
органів, інші заходи, які не суперечать законодавству. 
     Забороняється  втручання державних органів, органів місцевого 
самоврядування,  їх  посадових  осіб, роботодавців, їх об\’єднань у 
статутну  діяльність  профспілок,  їх  організацій  та  об\’єднань. 
( Частина третя статті 12 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) 
від 13.12.2001 ) 
     Стаття 13. Професійні спілки та держава 
     Держава  забезпечує реалізацію права громадян на об\’єднання у 
професійні  спілки  та  додержання прав та  інтересів  профспілок. 
( Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із  Законом 
N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     Держава визнає    профспілки    повноважними   представниками 
працівників і захисниками їх трудових,  соціально-економічних прав 
та  інтересів,  співпрацює  з профспілками в їх реалізації, сприяє 
профспілкам у встановленні ділових партнерських  взаємовідносин  з 
роботодавцями та їх об\’єднаннями. 
     Держава сприяє   навчанню  профспілкових  кадрів,  спільно  з 
профспілками  забезпечує підвищення рівня їх знань щодо правового, 
економічного  та  соціального захисту працівників. ( Частина третя 
статті  13  із  змінами,  внесеними згідно із  Законом  N 2886-III 
( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     Стаття 13-1. Професійні спілки, їх об\’єднання та організації 
                  роботодавців, їх об\’єднання 
     Професійні   спілки,   їх   об\’єднання  визнають  організації 
роботодавців,    їх    об\’єднання    повноважними   представниками 
роботодавців  і захисниками їх законних прав і інтересів, сприяють 
їх діяльності. 
     Професійні  спілки, їх об\’єднання взаємодіють з організаціями 
роботодавців, їх об\’єднаннями на принципах соціального діалогу. 
     Спори  (конфлікти),  які  виникають  між  ними, вирішуються в 
порядку, передбаченому законом. 
     Професійним  спілкам, їх об\’єднанням забороняється втручатися 
у діяльність організацій роботодавців, їх об\’єднань.
{  Закон  доповнено  статтею  13-1  згідно  із  Законом  N 5026-VI 
( 5026-17 ) від 22.06.2012 } 
     Стаття 14. Статути профспілок 
     Профспілки діють   відповідно   до   законодавства  та  своїх 
статутів. 
     Статути (положення)    профспілок    приймаються    з\’їздами, 
конференціями,   установчими   або   загальними   зборами   членів 
профспілки   відповідного   рівня   і   не   повинні    суперечити 
законодавству України. 
     Статут (положення) профспілки повинен містити: 
     1) статус  та повну назву профспілки,  її скорочену назву (за 
наявності),  місцезнаходження  її   виборних   органів   (юридичну 
адресу); ( Пункт 1 частини третьої статті 14 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     2) мету та завдання профспілки; 
     3) умови  і порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з 
неї; 
     4) права,  обов\’язки членів  профспілки,  умови,  порядок  та 
підстави виключення з членів профспілки; 
     5) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності; 
     6) організаційну    структуру   профспілки,  повноваження  її 
організацій,  виборних  органів,  порядок  формування  їх  складу; 
( Пункт 6  частини  третьої статті 14 в редакції Закону N 2886-III 
( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     7) умови,  терміни, порядок скликання з\’їздів, конференцій чи 
загальних зборів  членів  профспілки  та  порядок  прийняття  ними 
рішень; 
     8) порядок  і  терміни  звітності виборних органів профспілки 
перед   членами   профспілки,   порядок   здійснення  контролю  за 
діяльністю  виборних органів профспілки; ( Пункт 8 частини третьої 
статті  14  із  змінами,  внесеними згідно із  Законом  N 2886-III 
( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     9) джерела  надходження  (формування)  коштів  профспілки  та 
напрями їх використання; 
     10) порядок здійснення господарської  діяльності,  необхідної 
для виконання статутних завдань профспілки; 
     11) порядок внесення змін до статуту профспілки; 
     12) умови  та  порядок  припинення  діяльності  профспілки  і 
вирішення майнових питань. 
     У статуті  профспілки  можуть   бути   передбачені   й   інші 
положення,  що стосуються особливостей створення та функціонування 
певної профспілки, якщо це не суперечить цьому Закону. 
     У межах повноважень,  передбачених статутом, вищі за статусом 
профспілкові органи можуть затверджувати положення про організації 
профспілки. ( Частина п\’ята статті 14 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code