Стаття 15. Статут (положення) об\’єднань профспілок

Стаття 15. Статут (положення) об\’єднань профспілок

 Стаття 15. Статут (положення) об\’єднань профспілок 
     Об\’єднання профспілок діють відповідно  до  законодавства  та 
своїх статутів (положень), які приймаються засновниками. 
     Статут (положення)    об\’єднання    профспілок    приймається 
(затверджується)    з\’їздом    або    конференцією     повноважних 
представників   усіх   профспілок,   які   є   його   засновниками 
(учасниками), і не повинен суперечити законодавству України. 
     Статут (положення) об\’єднання профспілок повинен містити: 
     1) дату та місце укладення угоди про створення об\’єднання; 
     2) статус та повну назву об\’єднання, його скорочену назву (за 
наявності),   місцезнаходження  його  виборних  органів  (юридичну 
адресу); ( Пункт 2 частини третьої статті 15 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     3) територіальну,  галузеву  або  фахову   сферу   діяльності 
об\’єднання; 
     4) мету створення та основні завдання об\’єднання; 
     5) умови  та  порядок прийняття нових членів до об\’єднання та 
виходу з нього; 
     6) права та обов\’язки членів об\’єднання; 
     7) організаційну структуру об\’єднання; 
     8) повноваження  виборних  органів  об\’єднання,  порядок   їх 
формування та терміни діяльності; ( Пункт 8 частини третьої статті 
15  із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) 
від 13.12.2001 ) 
     9) умови,  терміни,  порядок  скликання з\’їздів (конференцій) 
об\’єднання,  порядок прийняття  ними  рішень  та  перелік  питань, 
віднесених до їх компетенції; 
     10) джерела  надходження  (формування)  коштів  об\’єднання та 
напрями їх використання; 
     11) порядок і терміни звітності виборних  органів  об\’єднання 
перед профспілками, які створили це об\’єднання; ( Пункт 11 частини 
третьої  статті  15  із  змінами,  внесеними  згідно  із   Законом 
N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     12) порядок внесення змін до статуту (положення) об\’єднання; 
     13) умови та порядок припинення діяльності об\’єднання; 
     14) порядок здійснення контролю за діяльністю об\’єднання; 
     15) порядок вирішення майнових питань. 
     У статуті   (положенні)  об\’єднання  профспілок  можуть  бути 
передбачені  й  інші  питання,  що  стосуються  особливостей  його 
створення та функціонування, якщо це не суперечить цьому Закону. 
     Стаття 16. Легалізація профспілок, їх об\’єднань 
     Профспілки, їх об\’єднання легалізуються  шляхом  повідомлення 
на відповідність заявленому статусу. 
     Легалізація  всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, інших 
профспілок   та  їх  об’єднань  здійснюється  центральним  органом 
виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері державної 
реєстрації  (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших громадських 
формувань.
{  Частина друга статті 16 в редакції Закону N 5461-VI ( 5461-17 ) 
від 16.10.2012 } 
     Для легалізації   профспілок,   об\’єднань    профспілок    їх 
засновники або керівники виборних органів подають заяви.  До заяви 
додаються  статут  (положення),  протокол   з\’їзду,   конференції, 
установчих  або  загальних зборів членів профспілки з рішенням про 
його  затвердження,  відомості  про  виборні   органи,   наявність 
організацій           профспілки           у           відповідних 
адміністративно-територіальних    одиницях,    про     засновників 
об\’єднань. 
     На підставі   поданих   профспілкою,  об\’єднанням  профспілок 
документів  легалізуючий  орган  у  місячний  термін   підтверджує 
заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 цього Закону, 
включає профспілку,  об\’єднання профспілок  до  реєстру  об\’єднань 
громадян  і видає профспілці,  об\’єднанню профспілок свідоцтво про 
легалізацію із зазначенням відповідного статусу. 
     Легалізуючий орган   не   може   відмовити   в    легалізації 
профспілки, об\’єднання профспілок. 
     У разі   невідповідності   поданих   документів   профспілки, 
об\’єднання  профспілок  зазначеному  статусу  легалізуючий   орган 
пропонує   профспілці,   об\’єднанню  профспілок  надати  додаткову 
документацію, необхідну для підтвердження статусу. 
     Статус організацій всеукраїнської  профспілки  чи  профспілки 
іншого статусу   визначається   статутом   цієї   профспілки.  Про 
належність до певної профспілки організації, які діють на підставі 
статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем 
свого знаходження повідомлення  із  посиланням  на  свідоцтво  про 
легалізацію  профспілки,  на  підставі  якого  вони включаються до 
реєстру  об\’єднань  громадян.  Первинні  профспілкові  організації 
також письмово повідомляють про це роботодавця. 
     Профспілка підприємства,  установи,  організації,  яка діє на 
підставі власного статуту,  легалізується у  порядку,  визначеному 
цією статтею. 
     Профспілка, об\’єднання  профспілок  набувають права юридичної 
особи  з  моменту  затвердження   статуту   (положення).   Статусу 
юридичної особи набувають також організації профспілки,  які діють 
на підставі її статуту. 
     Профспілка, її організації,  об\’єднання профспілок здійснюють 
свої  повноваження,  набувають  цивільних  прав  і  беруть на себе 
цивільні обов\’язки через свої виборні органи,  які діють  у  межах 
прав, наданих їм за законом та статутом (положенням). 
     За подання на легалізацію недостовірних відомостей особи, які 
їх підписали, несуть відповідальність згідно із законом.
{  Стаття  16  в  редакції  Законів  N  2886-III  (  2886-14 ) від 
13.12.2001, N 905-IV ( 905-15 ) від 05.06.2003 } 
     Стаття 17. Символіка профспілок, їх об\’єднань 
     Профспілки можуть мати і використовувати власну символіку. 
     Символіка профспілок,  їх об\’єднань затверджується їх  вищими 
органами   відповідно   до  статутів  і  реєструється  в  порядку, 
передбаченому законодавством України. 
     Символіка профспілок,  їх об\’єднань не  повинна  відтворювати 
державні  чи  релігійні  символи  або  символіку  інших  об\’єднань 
громадян чи юридичних осіб. 
     Стаття 18. Припинення діяльності профспілок, їх об\’єднань 
     Профспілки, їх об\’єднання можуть  припинити  свою  діяльність 
шляхом  реорганізації  чи  ліквідації  (саморозпуску,  примусового 
розпуску). 
     Рішення про   реорганізацію   чи   ліквідацію   (саморозпуск) 
приймається з\’їздом (конференцією),  загальними зборами відповідно 
до  статуту   (положення)   профспілки,   об\’єднання   профспілок. 
Одночасно   з   прийняттям  такого  рішення  з\’їзд  (конференція), 
загальні збори приймають рішення про використання майна та  коштів 
профспілок,  їх  об\’єднань,  що  залишилися  після проведення всіх 
необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі. 
     Діяльність профспілок, їх об\’єднань, яка порушує  Конституцію 
України ( 254к/96-ВР ) та закони  України,  може  бути  заборонена 
лише   за  рішенням  місцевого  суду,  а  профспілок  зі  статусом 
всеукраїнських  і  республіканських  та  об\’єднань  профспілок   з 
відповідним  статусом – лише  за рішенням Верховного Суду України. 
( Частина третя статті 18 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) 
від 13.12.2001 ) 
     Не допускається   примусовий  розпуск,  припинення,  а  також 
заборона діяльності профспілок, їх об\’єднань за рішенням будь-яких 
інших органів. 
     Рішення про примусовий розпуск об\’єднання профспілок не тягне 
за  собою  розпуску  профспілок,  які входять до цього об\’єднання. 
Примусовий  розпуск  профспілки  чи об\’єднання профспілок тягне за 
собою  анулювання свідоцтва про реєстрацію та виключення з Реєстру 
об\’єднань   громадян   України,  втрату  прав  юридичної  особи  з 
обов\’язковим  повідомленням  про  це в засобах масової інформації. 
( Частина  п\’ята статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code