Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об\’єднань щодо захисту прав громадян на працю

Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об\’єднань щодо захисту прав громадян на працю

Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об\’єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення  громадського 
                контролю за додержанням законодавства про працю 
     Профспілки, їх  об\’єднання захищають право громадян на працю, 
беруть участь у розробленні та  здійсненні  державної  політики  у 
галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального 
захисту. 
     Проекти  законів  з питань формування та реалізації державної 
соціальної   та   економічної   політики,   регулювання  трудових, 
соціальних,  економічних відносин  подаються відповідними органами 
виконавчої   влади   з   урахуванням   пропозицій   всеукраїнських 
профспілок, їх об\’єднань.
{  Частина друга статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012 } 
     Проекти нормативно-правових актів, які стосуються регулювання 
трудових, соціальних, економічних відносин, розглядаються органами 
виконавчої   влади   та   органами   місцевого   самоврядування  з 
урахуванням думки відповідних профспілок, об\’єднань профспілок.
{  Частина третя статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012 } 
     Профспілки,  їх  об\’єднання  мають  право  вносити пропозиції 
суб\’єктам  права  законодавчої  ініціативи і відповідним державним 
органам  про  прийняття  або  внесення  змін  до  законів  і інших 
нормативно-правових   актів  з  питань  формування  та  реалізації 
державної   соціальної   та   економічної   політики,  регулювання 
трудових, соціальних, економічних відносин.
{  Частина  четверта  статті  21  із  змінами, внесеними згідно із 
Законом N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012 } 
     Профспілки, їх об\’єднання мають право брати участь у розгляді 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,  а 
також роботодавцями, їх об\’єднаннями, іншими об\’єднаннями громадян 
своїх пропозицій. 
     Форми  і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні 
сітки,  схеми  посадових  окладів,  умови запровадження та розміри 
надбавок,  доплат,  премій,  винагород  та  інших  заохочувальних, 
компенсаційних  і гарантійних виплат встановлюються в колективному 
договорі    з    додержанням   норм   і   гарантій,   передбачених 
законодавством,   генеральною,   галузевими   (міжгалузевими)  або 
територіальними  угодами.  Якщо  колективний  договір не укладено, 
роботодавець    зобов’язаний    погодити   зазначені   питання   з 
профспілковим органом.
{  Частина шоста статті 21 в редакції Закону N 4719-VI ( 4719-17 ) 
від 17.05.2012 } 
     Профспілки здійснюють  громадський   контроль   за   виплатою 
заробітної  плати,  додержанням  законодавства  про  працю  та про 
охорону праці,  створенням безпечних  і  нешкідливих  умов  праці, 
належних  виробничих  та  санітарно-побутових умов,  забезпеченням 
працівників    спецодягом,    спецвзуттям,     іншими     засобами 
індивідуального та колективного захисту.  У разі загрози життю або 
здоров\’ю  працівників  профспілки   мають   право   вимагати   від 
роботодавця   негайного   припинення   робіт  на  робочих  місцях, 
виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або 
на  підприємстві в цілому на час,  необхідний для усунення загрози 
життю  або  здоров\’ю  працівників. 
     Профспілки мають право на  проведення  незалежної  експертизи 
умов   праці,   а   також  об\’єктів  виробничого  призначення,  що 
проектуються,  будуються чи експлуатуються,  на  відповідність  їх 
нормативно-правовим  актам з питань охорони праці,  брати участь у 
розслідуванні  причин  нещасних  випадків  і  профзахворювань   на 
виробництві та давати свої висновки про них. 
     Для  здійснення  цих функцій профспілки, їх об\’єднання можуть 
створювати  служби  правової  допомоги  та  відповідні  інспекції, 
комісії,    затверджувати    положення   про   них.   Уповноважені 
представники  профспілок мають право вносити роботодавцям, органам 
виконавчої  влади  та органам місцевого самоврядування подання про 
усунення порушень законодавства про працю, які є обов\’язковими для 
розгляду,  та  в  місячний термін одержувати від них аргументовані 
відповіді.  (  Частина  дев\’ята  статті  21  із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     У разі ненадання аргументованої відповіді у зазначений термін 
дії  чи  бездіяльність  посадових  осіб  можуть  бути оскаржені до 
місцевого  суду.  ( Статтю 21 доповнено частиною десятою згідно із 
Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     Стаття 22.  Права профспілок,  їх  об\’єднань  у  забезпеченні 
                 зайнятості населення 
     Профспілки, їх   об\’єднання   беруть   участь  у  розробленні 
державної   політики   зайнятості    населення,    державних    та 
територіальних програм зайнятості,  проводять спільні консультації 
з цих проблем з роботодавцями, їх об\’єднаннями, а також з органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,  пропонують 
заходи   щодо   соціального   захисту   членів   профспілок,   які 
вивільняються    в   результаті   реорганізації   або   ліквідації 
підприємств,  установ,   організацій,   здійснюють   контроль   за 
виконанням законодавства про зайнятість. 
     Права і  повноваження  профспілок  щодо  забезпечення захисту 
працівників  від  безробіття  та   його   наслідків   визначаються 
законодавством і колективними договорами та угодами. 
     У разі,  якщо  роботодавець  планує звільнення працівників  з 
причин економічного,  технологічного, структурного чи аналогічного 
характеру  або  у  зв\’язку з ліквідацією,  реорганізацією,  зміною 
форми власності підприємства,  установи,  організації, він повинен 
завчасно,  не  пізніше  як  за три місяці до намічуваних звільнень 
надати первинним профспілковим організаціям  інформацію  щодо  цих 
заходів,  включаючи  інформацію  про  причини наступних звільнень, 
кількість і категорії працівників,  яких це може стосуватися,  про 
терміни  проведення  звільнень,  а  також  провести консультації з 
профспілками про заходи щодо запобігання звільненням  чи  зведенню 
їх  кількості  до мінімуму або пом\’якшення несприятливих наслідків 
будь-яких звільнень. ( Частина третя статті 22 в  редакції  Закону 
N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     Профспілки  мають право вносити пропозиції державним органам, 
органам місцевого самоврядування, роботодавцям, їх об\’єднанням про 
перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, 
пов\’язаних  з  вивільненням  працівників,  які є обов\’язковими для 
розгляду.   (   Частина  четверта  статті  22  в  редакції  Закону 
N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     Профспілки, їх   об\’єднання   мають   право  брати  участь  і 
проводити   відповідні   консультації   з   питань   залучення   і 
використання в Україні іноземної робочої сили. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code