Стаття 23. Права профспілок, їх об\’єднань щодо соціального захисту та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян

Стаття 23. Права профспілок, їх об\’єднань щодо соціального захисту та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян

Стаття 23.  Права  профспілок,  їх об\’єднань щодо соціального захисту  та  забезпечення  достатнього  життєвого рівня громадян 
     Профспілки, їх об\’єднання беруть участь у визначенні головних 
критеріїв  життєвого  рівня,  прожиткового   мінімуму,   а   також 
мінімальних розмірів заробітної плати,  пенсій, соціальних виплат, 
політики ціноутворення,  розробці соціальних програм,  спрямованих 
на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток 
людини  та  соціальний  захист  у  разі  повної,   часткової   або 
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, 
а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 
     Стаття 24. Права   профспілок,   їх   об\’єднань   у   галузі 
                соціального страхування 
     Профспілки, їх   об\’єднання   беруть   участь   в  управлінні 
державним соціальним страхуванням  як  представники  застрахованих 
осіб. 
     До    складу    правлінь    та    наглядових    рад    фондів 
загальнообов’язкового     державного    соціального    страхування 
представники    застрахованих    осіб   обираються   (делегуються) 
репрезентативними  на  відповідному рівні професійними спілками та 
їх об’єднаннями.
{  Статтю 24 доповнено частиною другою згідно із Законом N 4719-VI 
( 4719-17 ) від 17.05.2012 } 
{ Стаття  24  в  редакції  Закону  N  2886-III  (  2886-14  )  від 
13.12.2001 } 
     Стаття 25.  Права профспілок в управлінні  підприємствами  та 
                 при зміні форм власності 
     Профспілки представляють  права  та  інтереси  працівників  у 
відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, 
організаціями,  а  також у ході приватизації об\’єктів державної та 
комунальної   власності,   беруть   участь   у  роботі  комісій  з 
приватизації        представляють       інтереси       працівників 
підприємства-боржника  в  комітеті  кредиторів  у  ході  процедури 
банкрутства.  (  Частина  перша  статті  25  із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     Роботодавці зобов\’язані  брати  участь  в  заходах профспілок 
щодо  захисту  трудових  та  соціально-економічних  прав   на   їх 
запрошення. 
     Стаття 26.  Права   профспілок,  їх  об\’єднань  у  вирішенні 
                 трудових спорів 
     Профспілки, їх об\’єднання мають право  представляти  інтереси 
працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори. 
     Профспілки, їх  об\’єднання  мають право представляти інтереси 
працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 
у порядку,  встановленому законодавством.  Представники профспілок 
беруть участь у діяльності примирних комісій,  трудових арбітражів 
та  інших  органів,  які  розглядають  колективний  трудовий  спір 
(конфлікт). 
     Стаття 27.  Право профспілок,  їх  об\’єднань  на  організацію 
                 страйків та проведення інших масових заходів 
     Профспілки, їх  об\’єднання  мають  право  на  організацію  та 
проведення страйків,  зборів,  мітингів, походів і демонстрацій на 
захист трудових   і   соціально-економічних   прав   та  інтересів 
працівників відповідно до закону. 
     Стаття 28.  Право профспілок,  їх об\’єднань на  інформацію  з 
                 питань праці та соціально-економічного розвитку 
     Профспілки,  їх  об\’єднання мають право одержувати безоплатно 
інформацію від роботодавців або їх об\’єднань, державних органів та 
органів  місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових 
і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а 
також   інформацію   про   результати   господарської   діяльності 
підприємств,  установ  або  організацій.  Зазначена інформація має 
бути  надана  не  пізніше  п\’ятиденного  терміну.  ( Частина перша 
статті  28  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 2886-III 
( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     Профспілки,  їх  об\’єднання мають право безоплатно одержувати 
від  центрального  органу  виконавчої  влади, що реалізує державну 
політику  у  сфері  статистики  статистичні дані з питань праці та 
соціально-економічних питань, а також виробничого та невиробничого 
травматизму, профзахворювань.
{  Частина друга статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 29. Право  профспілок,  їх  об\’єднань  на   створення 
                навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних 
                та інших організацій 
     Для вирішення   актуальних   проблем   профспілкового   руху, 
підготовки,     перепідготовки    та    підвищення    кваліфікації 
профспілкових кадрів,  з метою захисту прав  та  інтересів  членів 
профспілок  профспілки  та  їх  об\’єднання  мають право за рахунок 
власних коштів створювати  навчальні,  культурно-освітні  заклади, 
дослідні,   соціально-аналітичні   установи,   а   також  правові, 
статистичні,  соціологічні навчальні центри та  центри  незалежних 
експертиз. 
     Для висвітлення  своєї діяльності профспілки та їх об\’єднання 
мають  право  бути  засновниками  засобів  масової  інформації  та 
здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону. 
     Стаття 30. Повноваження профспілок, їх об\’єднань щодо питань 
                охорони  здоров\’я  громадян,  фізичної   культури, 
                спорту, туризму та охорони довкілля 
     Профспілки, їх    об\’єднання   організовують   і   здійснюють 
громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері 
охорони   здоров\’я,  медико-соціальної  допомоги.  Профспілки,  їх 
об\’єднання беруть участь у діяльності експертних,  консультативних 
та  наглядових  рад  при  органах та закладах охорони здоров\’я,  а 
також можуть брати участь у розвитку  масової  фізичної  культури, 
спорту,  туризму,  створенні  та  підтримці спортивних товариств і 
туристичних організацій. 
     Профспілки, їх об\’єднання беруть участь в  охороні  довкілля, 
захисті  населення  від негативного екологічного впливу,  сприяють 
діяльності  громадських   природоохоронних   організацій,   можуть 
проводити  громадські  екологічні експертизи,  здійснювати іншу не 
заборонену законом діяльність у цій сфері. 
     Стаття 31.  Права профспілок,  їх об\’єднань у  сфері  захисту 
                 духовних інтересів трудящих 
     Профспілки, їх  об\’єднання  можуть  брати  участь у створенні 
умов для загальнодоступного  користування  громадянами  надбаннями 
української  національної  культури,  культур національних меншин, 
які проживають на території України,  світової  культури,  свободи 
літературної,    художньої,    наукової,    технічної   творчості, 
соціального захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності. 
     Стаття 32. Права профспілок, їх об\’єднань у захисті житлових 
                прав громадян 
     Профспілки, їх   об\’єднання   відповідно  до  своїх  статутів 
(положень)  беруть  участь  у   розробленні   державної   житлової 
політики,  здійсненні  заходів,  спрямованих на розвиток житлового 
будівництва,  поліпшення використання та  забезпечення  збереження 
житлового   фонду,   у  захисті  економічних  та  соціальних  прав 
громадян, пов\’язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла. 
     ( Частину  другу  статті  32  виключено  на  підставі  Закону 
N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
 
     Стаття 33. Право профспілок, їх об\’єднань щодо притягнення до 
                відповідальності посадових осіб 
     Профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового 
договору  (контракту)  з  керівником  підприємства,  установи  або 
організації,  якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, 
про колективні договори та угоди. 
     Вимога профспілкових  органів   про   розірвання    трудового 
договору  (контракту)  є обов\’язковою для розгляду і виконання.  У 
разі незгоди з нею керівник,  стосовно якого прийнято рішення, або 
орган чи особа,  від яких залежить звільнення керівника,  можуть у 
двотижневий  строк  оскаржити  рішення  профспілкового  органу  до 
місцевого  суду.  У  цьому  разі  виконання  вимоги про розірвання 
трудового  договору   зупиняється   до  винесення  судом  рішення. 
( Статтю 33 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2886-III 
( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code