Стаття 37. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях

Стаття 37. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях

 Розділ III
                ПЕРВИННІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
           НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ
( Назва  Розділу III в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 )  від
13.12.2001 )
     Стаття 37. Первинні профспілкові   організації   на
                підприємствах, в установах, організаціях
     Профспілкові організації   на   підприємствах,  в  установах,
організаціях та їх структурних підрозділах представляють  інтереси
своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та
інтереси.  Свої  повноваження  первинні  профспілкові  організації
здійснюють   через  утворені  відповідно  до  статуту  (положення)
виборні  органи,  а  в  організаціях,   де   виборні   органи   не
створюються,  – через профспілкового представника,  уповноваженого
згідно із статутом на представництво інтересів членів  профспілки,
який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки.
     Якщо на  підприємстві,  в установі або організації діє кілька
первинних профспілкових  організацій,  представництво  колективних
інтересів працівників підприємства,  установи або організації щодо
укладання   колективного    договору    здійснюється    об\’єднаним
представницьким   органом,   який   утворюється   цими  первинними
профспілковими організаціями,  за ініціативою будь-якої з  них.  У
цьому  випадку кожна профспілкова організація має визначитися щодо
своїх  конкретних  зобов\’язань   за   колективним   договором   та
відповідальності   за   їх   невиконання.   Представницький  орган
утворюється  на  засадах  пропорційного  представництва.  Первинна
профспілкова    організація,   що   відмовилася   від   участі   в
представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси
найманих працівників при підписанні колективного договору.
( Стаття  37  в  редакції  Закону  N  2886-III  (  2886-14  )  від
13.12.2001 )
     Стаття 38. Повноваження виборного  органу  первинної
                профспілкової організації на підприємстві,
                в установі, організації
     Виборний   орган   первинної   профспілкової  організації  на
підприємстві,  в  установі або організації: ( Абзац перший частини
першої  статті  38  із  змінами,  внесеними  згідно   із   Законом
N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
     1) укладає  та  контролює  виконання  колективного  договору,
звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу,
звертається з вимогою до відповідних органів  про  притягнення  до
відповідальності  посадових  осіб за невиконання умов колективного
договору;
     2) разом  з  роботодавцем  вирішує   питання   запровадження,
перегляду та змін норм праці;
     3)   разом   з  роботодавцем  вирішує  питання  оплати  праці
працівників  підприємства,  форм  і систем оплати праці, розцінок,
тарифних  сіток,  схем  посадових  окладів,  умов запровадження та
розмірів    надбавок,   доплат,   премій,   винагород   та   інших
заохочувальних,  компенсаційних  виплат;  ( Пункт 3 частини першої
статті  38  із  змінами,  внесеними згідно із  Законом  N 2886-III
( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
     4) разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і  часу
відпочинку,  погоджує  графіки  змінності  та  надання  відпусток,
запровадження підсумованого обліку робочого часу,  дає  дозвіл  на
проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
     5) разом  з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку
підприємства,  поліпшення  умов   праці,   матеріально-побутового,
медичного обслуговування працівників;
     6) бере  участь  у  вирішенні  соціально-економічних  питань,
визначенні та затвердженні переліку і порядку надання  працівникам
соціальних пільг;
     7) бере  участь  у  розробці  правил  внутрішнього  трудового
розпорядку підприємства, установи або організації;
     8) представляє інтереси  працівників  за  їх  дорученням  при
розгляді   трудових   індивідуальних   спорів  та  у  колективному
трудовому спорі, сприяє його вирішенню;
     9) приймає  рішення  про  вимогу  до  роботодавця   розірвати
трудовий  договір (контракт) з керівником підприємства,  установи,
організації,  якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю,
ухиляється  від  участі  у  переговорах  щодо  укладення або зміни
колективного  договору,  не  виконує  зобов\’язань  за  колективним
договором,  допускає  інші  порушення законодавства про колективні
договори;  (  Пункт 9 частини першої статті 38 в  редакції  Закону
N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
     10) дає згоду  або  відмовляє  у  дачі  згоди  на  розірвання
трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником,  який є
членом діючої на підприємстві, в установі, організації профспілки,
у випадках, передбачених законом; ( Пункт 10 частини першої статті
38 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
     11) бере   участь   у   розслідуванні   нещасних    випадків,
професійних захворювань і аварій,  роботі комісії з питань охорони
праці;  (  Пункт 11 частини першої статті 38 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
     12) здійснює  громадський контроль за виконанням роботодавцем
законодавства про працю та про охорону праці,  за забезпеченням на
підприємстві,  в установі або організації безпечних та нешкідливих
умов  праці,  виробничої   санітарії,   правильним   застосуванням
установлених   умов   оплати  праці,  вимагає  усунення  виявлених
недоліків;
     13) здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем
документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам
їх сімей;
     14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам  та  інвалідам,
які до виходу на пенсію працювали на підприємстві,  в установі або
організації,  права  користування  нарівні  з  його   працівниками
наявними можливостями щодо медичного обслуговування,  забезпечення
житлом,  путівками до  оздоровчих  і  профілактичних  закладів  та
іншими   соціальними  послугами  і  пільгами  згідно  із  статутом
підприємства, установи або організації та колективним договором;
     15) представляє інтереси застрахованих  осіб  у  комісії   із
соціального   страхування,   направляє   працівників   на  умовах,
передбачених колективним  договором  або  угодою,  до  санаторіїв,
профілакторіїв і будинків відпочинку,  туристичних комплексів, баз
та   оздоровчих   закладів,   перевіряє   організацію    медичного
обслуговування  працівників та членів їх сімей; ( Пункт 15 частини
першої  статті  38  в  редакції  Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від
13.12.2001 )
     16) разом  з роботодавцем відповідно до колективного договору
визначає розмір  коштів,  що  будуть  спрямовані  на  будівництво,
реконструкцію,  утримання  житла,  здійснює  облік  громадян,  які
потребують поліпшення житлових умов,  розподіляє  у  встановленому
законодавством порядку жилу площу в будинках,  збудованих за кошти
або за участю підприємства, установи, організації, а також ту жилу
площу,   яка  надається  роботодавцеві  у  розпорядження  в  інших
будинках,  контролює  житлово-побутове обслуговування працівників;
{ Пункт  16  частини першої статті 38 в редакції Закону N 2886-III
(  2886-14  )  від  13.12.2001;  із  змінами,  внесеними згідно із
Законом N 5458-VI ( 5458-17 ) від 16.10.2012 }
     17)  представляє інтереси працівників підприємства-боржника у
ході  процедури  банкрутства.  ( Частину першу статті 38 доповнено
пунктом   17   згідно   із   Законом   N 2886-III ( 2886-14 )  від
13.12.2001 )
     Виборні органи  профспілкової  організації,   що   діють   на
підприємстві,  в установі або організації, мають також інші права,
передбачені законодавством України.
Стаття 39.  Порядок надання  згоди  на  розірвання  трудового
                 договору з ініціативи роботодавця
     У випадках,  передбачених законодавством про працю,  виборний
орган  первинної  профспілкової   організації,   членом   якої   є
працівник,   розглядає  у  п\’ятнадцятиденний  термін  обгрунтоване
письмове подання роботодавця про розірвання трудового  договору  з
працівником.
     Подання роботодавця    має    розглядатися    у   присутності
працівника, щодо якого воно подано. Розгляд подання за відсутності
працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням
працівника від його імені може виступати інша особа,  у тому числі
адвокат.  У  разі  нез\’явлення працівника або його представника на
засідання розгляд заяви відкладається до  наступного  засідання  у
межах  терміну,  визначеного  частиною  першою  цієї  статті.  При
повторному нез\’явленні працівника без поважних причин подання може
розглядатися за його відсутності.
     У разі,   якщо   виборний   орган   первинної   профспілкової
організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору
дає  профспілковий  представник,  уповноважений  на представництво
інтересів членів профспілки згідно зі статутом.
     Орган первинної    профспілкової    організації    повідомляє
роботодавця  про  прийняте  рішення  у письмовій формі у триденний
термін  після  його  прийняття.  У  разі  пропуску  цього  терміну
вважається,   що  профспілковий  орган  дав  згоду  на  розірвання
трудового договору.
     Якщо працівник   одночасно   є   членом   кількох   первинних
профспілкових організацій,  які діють на підприємстві, в установі,
організації,  дозвіл на  його  звільнення  дає  той  профспілковий
орган, до якого звернувся роботодавець.
     Рішення профспілки   про   ненадання   згоди   на  розірвання
трудового договору має бути обгрунтованим.  У разі, якщо в рішенні
немає  обгрунтування  відмови у згоді на звільнення,  роботодавець
має  право  звільнити  працівника  без  згоди   виборного   органу
профспілки.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code