Стаття 40. Гарантії діяльності профспілок

Стаття 40. Гарантії діяльності профспілок

  Розділ IV 
                     ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРОФСПІЛОК 
     Стаття 40. Гарантії діяльності профспілок 
     Члени виборних  органів профспілок,  об\’єднань профспілок,  а 
також повноважні представники цих органів мають право: 
     1) безперешкодно відвідувати  та  оглядати  місця  роботи  на 
підприємстві,   в   установі,   організації,   де  працюють  члени 
профспілок; 
     2) вимагати і одержувати  від  роботодавця,  іншої  посадової 
особи відповідні документи,  відомості та пояснення, що стосуються 
умов праці,  виконання колективних договорів та  угод,  додержання 
законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників; 
     3) безпосередньо  звертатися  з профспілкових питань усно або 
письмово до роботодавця, посадових осіб; 
     4) перевіряти   роботу   закладів   торгівлі,    громадського 
харчування,   охорони  здоров\’я,  дитячих  закладів,  гуртожитків, 
транспортних  підприємств,  підприємств   побутових   послуг,   що 
належать   даному   підприємству,  установі,  організації  або  їх 
обслуговують; 
     5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території 
підприємства, установи або організації в доступних для працівників 
місцях; 
     6) перевіряти  розрахунки  з  оплати  праці   та   державного 
соціального  страхування,  використання  коштів  для  соціальних і 
культурних заходів та житлового будівництва. 
     Надати  право   технічній   інспекції  профспілок  галузевого 
рівня,  що здійснює контроль за дотриманням умов праці та  техніки 
безпеки  працівників,  зазначених  у  статті 1 Закону України \”Про 
підвищення престижності шахтарської праці\”, зупиняти ведення робіт 
на  підприємстві  у разі грубих порушень правил техніки безпеки та 
охорони  праці.  {  Статтю  40 доповнено частиною другою згідно із 
Законом N 345-VI ( 345-17 ) від 02.09.2008 } 
     Стаття 41. Гарантії для працівників підприємств, установ або 
                організацій, обраних до профспілкових органів 
     Працівникам підприємств,  установ або організацій, обраним до 
складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для 
здійснення їх повноважень. 
     Зміна умов трудового договору,  оплати праці, притягнення  до 
дисциплінарної  відповідальності  працівників,   які   є   членами 
виборних  профспілкових органів,  допускається лише за попередньою 
згодою  виборного  органу,  членами  якого вони є. ( Частина друга 
статті  41   в   редакції   Закону   N 2886-III  ( 2886-14 )   від 
13.12.2001 ) 
     Звільнення членів     виборного     профспілкового     органу 
підприємства,  установи,  організації  (у  тому  числі структурних 
підрозділів),  його керівників,  профспілкового представника (там, 
де  не  обирається  виборний  орган  профспілки),  крім додержання 
загального порядку,  допускається за наявності  попередньої  згоди 
виборного  органу,  членами  якого  вони  є,  а також вищестоящого 
виборного   органу  цієї   профспілки   (об\’єднання   профспілок). 
( Частина третя статті 41 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) 
від 13.12.2001 ) 
     Звільнення з   ініціативи   роботодавця   працівників,    які 
обиралися до складу профспілкових органів підприємства,  установи, 
організації,  не  допускається  протягом  року  після   закінчення 
терміну,  на  який  він обирався,  крім випадків повної ліквідації 
підприємства,  установи,  організації,  виявленої  невідповідності 
працівника  займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану 
здоров\’я,  який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення 
працівником  дій,  за  які  законодавством  передбачена можливість 
звільнення з роботи чи  зі  служби.  Така  гарантія  не  надається 
працівникам  у  разі  дострокового  припинення  повноважень  у цих 
органах у зв\’язку з неналежним виконанням своїх обов\’язків або  за 
власним бажанням,  за винятком випадків, коли це обумовлено станом 
здоров\’я.  (  Частина  четверта  статті  41  в   редакції   Закону 
N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     Працівникам, звільненим з роботи у зв\’язку з обранням  їх  до 
складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх 
повноважень надається попередня  робота  (посада)  або  за  згодою 
працівника інша рівноцінна робота (посада). 
     Членам виборних  профспілкових  органів,  не  звільненим  від 
своїх виробничих чи службових  обов\’язків,  надається  на  умовах, 
передбачених  колективним договором чи угодою,  вільний від роботи 
час  із  збереженням  середньої  заробітної  плати  для  участі  в 
консультаціях   і   переговорах,   виконання   інших   громадських 
обов\’язків  в інтересах трудового колективу, а також на час участі 
в  роботі  виборних  профспілкових  органів,  але не менше ніж дві 
години на тиждень. ( Частина шоста статті 41 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     На час   профспілкового  навчання  працівникам,  обраним  до 
складу  виборних  профспілкових  органів  підприємства,  установи, 
організації,   надається   додаткова  відпустка  тривалістю  до  6 
календарних  днів  із  збереженням  середньої  заробітної плати за 
рахунок  роботодавця.  (  Статтю  6  доповнено  частиною згідно із 
Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     За працівниками,  обраними   до   складу   виборних   органів 
профспілкової організації,  що діє на підприємстві, в установі або 
організації,  зберігаються   соціальні   пільги   та   заохочення, 
встановлені  для  інших працівників за місцем роботи відповідно до 
законодавства.  За рахунок  коштів  підприємства  цим  працівникам 
можуть   бути   надані   додаткові  пільги,  якщо  це  передбачено 
колективним договором. 
     Стаття 42.  Обов\’язок   роботодавця   щодо   створення   умов 
                 діяльності профспілок 
     Роботодавець зобов\’язаний сприяти створенню належних умов для 
діяльності профспілкових організацій,  що діють на підприємстві, в 
установі або організації. 
     Надання   для   роботи  виборного  профспілкового  органу  та 
проведення   зборів   працівників   приміщень  з  усім  необхідним 
обладнанням,   зв\’язком,   опаленням,   освітленням,  прибиранням, 
транспортом,   охороною   здійснюється   роботодавцем  у  порядку, 
передбаченому  колективним  договором  (угодою).  (  Частина друга 
статті  42  із  змінами,  внесеними згідно із  Законом  N 2886-III 
( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     За наявності  письмових  заяв  працівників,  які  є   членами 
профспілки,   роботодавець   щомісячно  і  безоплатно  утримує  із 
заробітної плати та перераховує  на  рахунок  профспілки  членські 
профспілкові   внески   працівників   відповідно   до   укладеного 
колективного договору чи окремої угоди в  терміни,  визначені  цим 
договором.  Роботодавець  не  має  права затримувати перерахування 
зазначених  коштів.  ( Частина третя статті 42 в  редакції  Закону 
N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     Спори,  пов\’язані з невиконанням роботодавцем цих обов\’язків, 
розглядаються  в судовому порядку. ( Частина четверта статті 42 із 
змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 
13.12.2001 ) 
     Стаття 43. Надання профспілковим  організаціям  підприємств, 
                установ   або   організацій  будинків,  приміщень, 
                споруд    для     ведення     культурно-освітньої, 
                оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи 
     Будинки, приміщення,   споруди,   в  тому  числі  орендовані, 
призначені   для    ведення    культурно-освітньої,    оздоровчої, 
фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства, 
установи або організації та членів їх  сімей,  а  також  оздоровчі 
табори  можуть  передаватися  на договірних засадах у користування 
профспілковим  організаціям  цього  підприємства,   установи   або 
організації. 
     {  Дію  статті  44  зупинено на 2007 рік в частині проведення 
бюджетними  установами  та організаціями відрахувань профспілковим 
організаціям  на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу 
згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 } { Дію статті 
44 зупинено на 2004 рік в частині проведення бюджетними установами 
та   організаціями   відрахувань   профспілковим  організаціям  на 
культурно-масову,   фізкультурну  і  оздоровчу  роботу  згідно  із 
Законом  N  1344-IV  (  1344-15 ) від 27.11.2003 } { Дію статті 44 
зупинено на 2003 рік в частині проведення бюджетними установами та 
організаціями    відрахувань    профспілковим    організаціям   на 
культурно-масову,   фізкультурну  і  оздоровчу  роботу  згідно  із 
Законом  N  380-IV  (  380-15  )  від 26.12.2002 } { Дію статті 44 
зупинено на 2002 рік в частині проведення бюджетними установами та 
організаціями    відрахувань    профспілковим    організаціям   на 
культурно-масову   і   фізкультурну   роботу   згідно  із  Законом 
N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 }
     Стаття 44. Відрахування  коштів підприємствами,  установами, 
                організаціями       первинним       профспілковим 
                організаціям  на культурно-масову, фізкультурну і 
                оздоровчу роботу 
     Роботодавці зобов\’язані   відраховувати    кошти    первинним 
профспілковим  організаціям  на  культурно-масову,  фізкультурну і 
оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та 
угодами,  але  не  менше  ніж  0,3  відсотка  фонду оплати праці з 
віднесенням цих сум на валові витрати,  а у бюджетній сфері  –  за 
рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.
( Стаття 44 із змінами, внесеними згідно  із  Законами  N 2120-III 
(  2120-14  )   від   07.12.2000,  N 1458-III  (  1458-14  )   від 
17.02.2000,   в  редакції  Закону  N  2886-III  (  2886-14  )  від 
13.12.2001 ) 
     Стаття 45. Обов\’язок  роботодавця  надавати  інформацію   на 
                запити профспілок, їх об\’єднань 
     Роботодавці, їх  об\’єднання  зобов\’язані  в  тижневий  термін 
надавати на запити профспілок, їх об\’єднань інформацію, яка є в їх 
розпорядженні,  з питань умов праці та оплати праці працівників, а 
також  соціально-економічного  розвитку  підприємства,   установи, 
організації  та  виконання колективних договорів і угод. ( Частина 
перша статті  45  із   змінами,   внесеними   згідно  із   Законом 
N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     У разі   затримки   виплати  заробітної  плати  роботодавець 
зобов\’язаний на вимогу виборних профспілкових органів дати  дозвіл 
на  отримання  в  банківських  установах  інформації про наявність 
коштів  на  рахунках  підприємства,  установи,   організації   або 
отримати  таку  інформацію  в  банківських  установах  і надати її 
профспілковому органу.  У разі  відмови  роботодавця  надати  таку 
інформацію  або  дозвіл  на  отримання  інформації  його  дії  або 
бездіяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду. ( Статтю 45 
доповнено частиною другою згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) 
від 13.12.2001 ) 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code