Представництво сторін у виконавчому провадженні

Представництво сторін у виконавчому провадженні

Представництво сторін у виконавчому провадженні 
     1. Сторони можуть реалізовувати  свої  права  і  обов\’язки  у 
виконавчому   провадженні   самостійно  або  через  представників. 
Особиста  участь  фізичної  особи  у  виконавчому  провадженні  не 
позбавляє її права мати представника,  крім випадку,  коли боржник 
згідно з рішенням зобов\’язаний вчинити певні дії особисто. 
     2. Неповнолітні  та  особи,  визнані   судом   недієздатними, 
реалізують   свої   права  та  виконують  обов\’язки,  пов\’язані  з 
виконавчим провадженням, відповідно до вимог закону. 
     3. У разі якщо  стороною  виконавчого  провадження  є  особа, 
визнана  судом  безвісно  відсутньою,  державний  виконавець своєю 
постановою залучає до участі у виконавчому провадженні особу,  яка 
є опікуном її майна. 
     4. Участь    юридичних   осіб   у   виконавчому   провадженні 
здійснюється їх керівниками чи органами,  посадовими особами,  які 
діють   у   межах  повноважень,  наданих  їм  законом,  або  через 
представників юридичної особи. 
     5. Повноваження  представника   повинні   бути   підтверджені 
довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону. 
     Повноваження    адвоката   як   представника   можуть   також 
посвідчуватися     ордером,    дорученням    органу    (установи), 
уповноваженого  законом  на надання безоплатної правової допомоги, 
або договором про надання правової допомоги. До ордера обов’язково 
додається  витяг  з  договору,  в  якому зазначаються повноваження 
адвоката  як  представника  або  обмеження  його  прав на вчинення 
окремих дій як представника сторони виконавчого провадження. Витяг 
засвідчується підписом сторін договору.
{  Частину  п\’яту  статті  9  доповнено  абзацом  другим згідно із 
Законом N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012 } 
     Стаття 10. Особи, які не можуть бути представниками 
                у виконавчому провадженні 
     1. Представниками у виконавчому провадженні не можуть бути: 
     1) особи,  які не досягли  18-річного  віку,  крім  випадків, 
передбачених законом; 
     2) особи, над якими встановлено опіку чи піклування; 
     3) судді,   слідчі,   прокурори,   державні  виконавці,  крім 
випадків, коли вони діють як законні представники або уповноважені 
особи відповідного органу, що є стороною виконавчого провадження; 
     4) інші особи, які відповідно до закону не можуть здійснювати 
представництво. 
     Стаття 11. Обов\’язки і права державних виконавців 
     1. Державний виконавець зобов\’язаний вживати передбачених цим 
Законом   заходів   примусового  виконання  рішень,  неупереджено, 
своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. 
     2. Державний виконавець: 
     здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі 
виконання рішення,  зазначеного в документі на примусове виконання 
рішення (далі – виконавчий  документ),  у  спосіб  та  в  порядку, 
встановленому виконавчим документом і цим Законом; 
     надає сторонам  виконавчого  провадження  та їх представникам 
можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження; 
     розглядає заяви  сторін  та   інших   учасників   виконавчого 
провадження і їхні клопотання; 
     заявляє в  установленому  порядку про самовідвід за наявності 
обставин, передбачених цим Законом; 
     роз\’яснює сторонам їхні права і обов\’язки. 
     3. Державний  виконавець  у  процесі  здійснення  виконавчого 
провадження має право: 
     1) проводити   перевірку   виконання  боржниками  рішень,  що 
підлягають виконанню відповідно до цього Закону; 
     2) здійснювати перевірку виконання  юридичними  особами  всіх 
форм   власності,   фізичними   особами,   фізичними   особами   – 
підприємцями рішень стосовно працюючих у них боржників; 
     3) з метою захисту інтересів стягувача одержувати  безоплатно 
від  органів,  установ,  організацій,  посадових  осіб,  сторін та 
учасників  виконавчого  провадження   необхідні   для   проведення 
виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, у тому числі 
конфіденційну; 
     4) безперешкодно входити до приміщень і сховищ,  що  належать 
боржникам або зайняті ними, проводити огляд зазначених приміщень і 
сховищ,  у разі необхідності примусово відкривати  та  опечатувати 
такі приміщення і сховища; 
     5) накладати арешт на майно боржника,  опечатувати, вилучати, 
передавати таке  майно  на  зберігання  та  реалізовувати  його  в 
установленому законодавством порядку; 
     6) накладати  арешт  на  кошти  та  інші  цінності  боржника, 
зокрема на кошти,  які перебувають на рахунках і вкладах у банках, 
інших фінансових установах,  на рахунки в цінних паперах,  а також 
опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей; 
     7) за згодою  власника  використовувати  приміщення,  у  тому 
числі комунальної власності, для тимчасового зберігання вилученого 
майна,  а також транспортні  засоби  стягувача  або  боржника  для 
перевезення майна; 
     8) звертатися  до  суду,  який видав виконавчий документ,  із 
заявою про роз\’яснення рішення,  про видачу дубліката  виконавчого 
документа,  про встановлення чи зміну порядку і способу виконання, 
про відстрочку та розстрочку виконання рішення; 
     9) звертатися  до  органу  (посадової  особи),   який   видав 
виконавчий документ, про роз\’яснення змісту документа; 
     10) звертатися  до  суду  з  поданням  про  розшук боржника – 
фізичної особи  або  дитини  чи  про  постановлення  вмотивованого 
рішення  про  примусове  проникнення  до житла чи іншого володіння 
боржника – фізичної  або  іншої  особи,  в  якої  перебуває  майно 
боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або 
дитина,  стосовно  якої  складено  виконавчий  документ   про   її 
відібрання; 
     11) викликати   фізичних   осіб,  посадових  осіб  з  приводу 
виконавчих документів, що знаходяться у виконавчому провадженні, а 
в  разі неявки боржника без поважних причин виносити постанову про 
його привід через органи внутрішніх справ; 
     12) залучати   у   встановленому   порядку   до   провадження 
виконавчих  дій  понятих,  працівників  органів  внутрішніх справ, 
інших осіб,  а також експертів, спеціалістів, а для оцінки майна – 
суб\’єктів оціночної діяльності – суб\’єктів господарювання; 
     13) накладати   стягнення   у  вигляді  штрафу  на  фізичних, 
юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом; 
     14) застосовувати  під   час   провадження   виконавчих   дій 
відеозапис, фото- і кінозйомку; 
     15) у  процесі  виконання  рішень  за наявності вмотивованого 
рішення  суду  про  примусове  проникнення  до  житла  чи   іншого 
володіння   фізичної   особи  безперешкодно  входити  на  земельні 
ділянки, до житлових та інших приміщень боржника – фізичної особи, 
особи,  у  якої  знаходиться  майно  боржника  чи  майно та кошти, 
належні боржникові від інших осіб,  проводити в них огляд,  у разі 
необхідності  примусово  відкривати  їх в установленому порядку із 
залученням працівників органів внутрішніх справ,  опечатувати такі 
приміщення,   арештовувати,   опечатувати   та   вилучати  належне 
боржникові майно,  яке там перебуває та на яке за законом  можливо 
звернути стягнення; 
     16) вимагати  від матеріально відповідальних і посадових осіб 
боржників – юридичних осіб  або  від  боржників  –  фізичних  осіб 
надання  пояснень за фактами невиконання рішень або законних вимог 
державного виконавця чи іншого порушення вимог  законодавства  про 
виконавче провадження; 
     17) з   метою   профілактичного  впливу  повідомляти  органам 
державної влади,  громадським об\’єднанням,  трудовим колективам  і 
громадськості  за  місцем  проживання  або  роботи особи про факти 
порушення нею вимог законодавства про виконавче провадження; 
     18) у  разі  ухилення  боржника  від  виконання  зобов\’язань, 
покладених на нього рішенням,  звертатися до суду за встановленням 
тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної особи або 
керівника  боржника  –  юридичної  особи  за  межі  України  –  до 
виконання зобов\’язань за рішенням; 
     19) у разі необхідності залучати до проведення чи організації 
виконавчих  дій суб\’єктів господарювання,  у тому числі на платній 
основі, за рахунок авансового внеску стягувача; 
     20) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом та 
іншими законами. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code