Права і обов\’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження

Права і обов\’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження

Права і обов\’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження 
     1. Сторони    виконавчого     провадження     мають     право 
ознайомлюватися  з  матеріалами виконавчого провадження,  робити з 
них  виписки,  знімати  копії,  заявляти   відводи   у   випадках, 
передбачених   цим   Законом,   оскаржувати   рішення,   дії   або 
бездіяльність   державного   виконавця   з   питань    виконавчого 
провадження   у   порядку,  встановленому  цим  Законом,  подавати 
додаткові  матеріали,  заявляти   клопотання,   брати   участь   у 
провадженні  виконавчих  дій,  давати  усні та письмові пояснення, 
висловлювати свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають 
у  ході  виконавчого провадження,  у тому числі під час проведення 
експертизи,  заперечувати проти клопотань,  доводів  та  міркувань 
інших  учасників  виконавчого  провадження та користуватися іншими 
правами, наданими законом. 
     2. Стягувач має  право  подати  заяву  про  видачу  дубліката 
виконавчого документа,  про поновлення строку його пред\’явлення до 
виконання,  про відмову від  стягнення  і  повернення  виконавчого 
документа. 
     3. Сторони  мають  право  укласти мирову угоду про закінчення 
виконавчого  провадження,   яка   визнається   судом,   оспорювати 
належність  майна  і  результати  його  оцінки,  подавати письмові 
заперечення проти розрахунку державного виконавця  щодо  розподілу 
коштів між стягувачами. 
     4. Інші учасники виконавчого провадження мають право подавати 
додаткові  матеріали,  заявляти   клопотання,   брати   участь   у 
провадженні  виконавчих  дій,  давати  усні та письмові пояснення, 
висловлювати свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають 
у  ході  виконавчого провадження,  у тому числі під час проведення 
експертизи,  заперечувати проти клопотань,  доводів  та  міркувань 
інших  учасників  виконавчого  провадження та користуватися іншими 
правами, наданими цим Законом для цих осіб. 
     5. Сторони зобов\’язані протягом трьох робочих  днів  письмово 
повідомити  державного  виконавця про повне чи часткове самостійне 
виконання  рішення  боржником,  а   також   письмово   повідомляти 
державного   виконавця  про  виникнення  обставин,  що  зумовлюють 
обов\’язкове зупинення виконавчого  провадження,  про  встановлення 
відстрочки  або  розстрочки  виконання,  зміну  способу  і порядку 
виконання рішення,  зміну місця проживання чи перебування (у  тому 
числі  про зміну їх реєстрації) або місцезнаходження,  а боржник – 
фізична особа – про зміну місця роботи. 
     6. Боржник зобов\’язаний: 
     утримуватися від  вчинення   дій,   які   унеможливлюють   чи 
ускладнюють виконання рішення; 
     надавати у    строк,   установлений   державним   виконавцем, 
достовірні відомості про свої доходи та майно,  у тому  числі  про 
майно,  яким  він володіє спільно з іншими особами,  про рахунки у 
банках чи інших фінансових установах; 
     своєчасно з\’являтися за викликом державного виконавця; 
     письмово повідомляти  державному  виконавцю  про  майно,   що 
перебуває в заставі або в інших осіб,  а також про кошти та майно, 
належні боржникові від інших осіб. 
     7. Особи,  які  беруть  участь  у  виконавчому   провадженні, 
зобов\’язані  сумлінно  користуватися  усіма  наданими їм правами з 
метою  забезпечення  своєчасного  та  в  повному  обсязі  вчинення 
виконавчих дій. 
     Стаття 13. Участь експертів, спеціалістів та суб\’єктів 
                оціночної діяльності – суб\’єктів господарювання 
                у виконавчому провадженні 
     1. Для з\’ясування та роз\’яснення питань, що виникають під час 
здійснення виконавчого провадження і потребують спеціальних знань, 
державний  виконавець  з  власної  ініціативи або за заявою сторін 
призначає  своєю  постановою  експерта  або  спеціаліста  (у  разі 
необхідності  – кількох експертів або спеціалістів),  а для оцінки 
майна – суб\’єктів оціночної діяльності – суб\’єктів господарювання. 
     2. Як експерт або спеціаліст  може  бути  запрошена  будь-яка 
дієздатна особа,  яка має необхідні знання, кваліфікацію та досвід 
роботи у відповідній галузі. 
     3. Експерт  або  спеціаліст  зобов\’язаний  надати   письмовий 
висновок,  а суб\’єкт оціночної діяльності – суб\’єкт господарювання 
– письмовий звіт з питань,  що містяться  в  постанові  державного 
виконавця,   а  також  надати  усні  рекомендації  щодо  дій,  які 
виконуються за його присутності. 
     4. Експерт,  спеціаліст  і  суб\’єкт  оціночної  діяльності  – 
суб\’єкт  господарювання  мають  право на винагороду за надані ними 
послуги.  Розмір винагороди визначається в порядку,  встановленому 
Кабінетом Міністрів України. Винагорода та інші витрати, зумовлені 
проведенням експертизи,  наданням висновку спеціаліста  або  звіту 
суб\’єкта  оціночної  діяльності – суб\’єкта господарювання належать 
до витрат,  пов\’язаних з організацією  та  проведенням  виконавчих 
дій. 
     5. За  відмову без поважних причин від надання висновку чи за 
надання  висновку,  що  містить  завідомо  неправдиві   відомості, 
експерт  несе  кримінальну  відповідальність,  про що він має бути 
попереджений  державним  виконавцем.  Збитки,   завдані   сторонам 
внаслідок  видачі  такого  висновку,  підлягають  відшкодуванню  в 
порядку,  встановленому законом.  За недостовірну чи  необ\’єктивну 
оцінку майна суб\’єкт оціночної діяльності – суб\’єкт господарювання 
несе відповідальність  у   порядку,   встановленому   законом,   а 
оцінювач –  кримінальну  відповідальність,  про  що  він  має бути 
попереджений державним виконавцем. 
     6. Копії постанови державного  виконавця  про  призначення  у 
виконавчому   провадженні   експерта,   спеціаліста  або  суб\’єкта 
оціночної  діяльності  –  суб\’єкта   господарювання   надсилаються 
сторонам у триденний строк з дня її винесення. 
     Стаття 14. Участь перекладача у виконавчому провадженні 
     1. У  разі  необхідності  під  час провадження виконавчих дій 
державний  виконавець  або  сторони   (їх   представники)   можуть 
запросити  перекладача.  Перекладачем може бути будь-яка дієздатна 
особа, яка володіє мовами, знання яких є необхідним для перекладу. 
Особі, яка потребує послуг перекладача, державний виконавець надає 
строк для його запрошення,  але не більш як десять  днів.  У  разі 
якщо   зазначена   особа   не  забезпечить  участі  перекладача  у 
визначений строк,  його може призначити своєю постановою державний 
виконавець. 
     2. Перекладач має право на винагороду за виконану роботу,  що 
належить до  витрат,  пов\’язаних  з  організацією  та  проведенням 
виконавчих  дій.  Розмір  такої винагороди визначається в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 
     3. У  разі  завідомо  неправильного  перекладу,  а  також  за 
відмову  виконати  обов\’язки  перекладача  особа  несе кримінальну 
відповідальність,  про що  вона  має  бути  попереджена  державним 
виконавцем. 
     Стаття 15. Залучення понятих до провадження виконавчих дій 
     1. Виконавчі дії можуть провадитися за присутності понятих. 
     2. Присутність   понятих   обов\’язкова   під   час   вчинення 
виконавчих дій,  пов\’язаних з примусовим входженням до  нежитлових 
приміщень  і  сховищ,  де  зберігається  майно  боржника,  на  яке 
звернено стягнення,  або майно стягувача,  яке має бути  повернене 
йому  в  натурі;  до  житлових будинків і квартир для забезпечення 
примусового виселення з  них  та  вселення  в  них;  до  будинків, 
квартир та інших приміщень,  в яких перебуває дитина, яка має бути 
передана  іншим  особам  відповідно  до  рішення  суду;  під   час 
проведення огляду, арешту, вилучення і передачі майна. 
     3. Як  поняті можуть бути запрошені будь-які дієздатні особи, 
які не мають особистої заінтересованості у провадженні  виконавчих 
дій  і  не  пов\’язані  між  собою  або  з  учасниками  виконавчого 
провадження родинними зв\’язками,  підлеглістю чи підконтрольністю. 
Кількість  понятих  під  час  вчинення виконавчих дій не може бути 
менше двох. 
     4. Понятий має право знати,  для участі  у  провадженні  яких 
виконавчих  дій  його  запрошено,  на  підставі  якого виконавчого 
документа вони провадяться,  а також робити зауваження  з  приводу 
провадження   виконавчих   дій.   Зауваження  понятого  підлягають 
занесенню до акта відповідної виконавчої дії. Понятий зобов\’язаний 
засвідчити  факт,  зміст  і  результати  виконавчих  дій,  під час 
провадження яких він був присутній.  Перед початком виконавчих дій 
державний виконавець роз\’яснює понятим їхні права і обов\’язки, про 
що зазначається в акті. 
     5. Поняті мають право на  компенсацію  витрат,  пов\’язаних  з 
виконанням  обов\’язків  понятих.  Зазначені  витрати  належать  до 
витрат, пов\’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code