Виконання рішення про конфіскацію майна

Виконання рішення про конфіскацію майна

 Виконання рішення про конфіскацію майна 
     1. Майно, що підлягає конфіскації, вилучається. 
     2. Реалізація конфіскованого майна  здійснюється  в  порядку, 
встановленому цим Законом. 
     3. Порядок подальшого розпорядження конфіскованим майном,  не 
реалізованим у порядку,  визначеному статтею 62 цього  Закону,  та 
майном,  яке  не  підлягає  реалізації,  встановлюється  Кабінетом 
Міністрів України. 
             Глава 5. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ 
               НА МАЙНО БОРЖНИКА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 
     Стаття 65. Звернення стягнення на кошти боржника – 
                юридичної особи 
     1. Готівка в національній та іноземній валюті, що перебуває в 
касах  або  інших  сховищах  боржника – юридичної особи,  підлягає 
невідкладному  вилученню   після   її   виявлення   та   складання 
відповідного  акта  державним  виконавцем.  Копія  акта вручається 
представнику боржника – юридичної особи. 
     2. Вилучена  готівка  зараховується  на  відповідний  рахунок 
органу  державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого 
дня з моменту вилучення. 
     3. Державний виконавець звертає стягнення на кошти боржника – 
юридичної  особи,  що  перебувають  у  банках або інших фінансових 
установах,  у порядку,  встановленому цим Законом.  Інформацію про 
наявні  у боржника рахунки і вклади державний виконавець отримує в 
податкових органах,  інших органах державної влади, підприємствах, 
установах та організаціях,  які зобов\’язані надати йому інформацію 
у триденний строк, а також за повідомленнями стягувача. 
     4. Державний виконавець  може  звернути  стягнення  на  кошти 
боржника  –  юридичної особи,  що знаходяться на його рахунках,  а 
також на рахунках,  відкритих боржником – юридичною  особою  через 
свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи. 
     5.  Не  підлягають  стягненню  в  порядку,  встановленому цим 
Законом: 
     кошти,  що  перебувають на спеціальному рахунку експлуатуючої 
організації   (оператора)   відповідно   до  Закону  України  \”Про 
впорядкування   питань,   пов’язаних   із   забезпеченням  ядерної 
безпеки\” ( 1868-15 ); 
     суми  авансових платежів та попередньої оплати за контрактами 
підприємств  суднобудівної  промисловості  (клас  30.11 група 30.1 
розділ  30,  клас  33.15  група  33.1  розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) 
( vb457609-10 ), отримані від замовників морських, річкових суден, 
інших  плавучих  засобів  та  суднової техніки, суднових двигунів, 
суднових   приладів   і  оснащення  або  від  замовників  ремонту, 
модернізації  морських,  річкових суден, інших плавучих засобів та 
суднової   техніки,   суднових   двигунів,   суднових  приладів  і 
оснащення,  а  також  кошти  у  вигляді  кредитів,  які  зазначені 
підприємства  спрямовують  на фінансування будівництва або ремонту 
морських,  річкових  суден,  а  також  на  виготовлення або ремонт 
суднової   техніки,   суднових   двигунів,   суднових  приладів  і 
оснащення,   що   перебувають   на   окремих  рахунках  зазначених 
підприємств.
{  Частина п\’ята статті 65 в редакції Закону N 5209-VI ( 5209-17 ) 
від 06.09.2012 – діє до 1 січня 2023 року } 
     6. У  разі  якщо після накладення державним виконавцем арешту 
на кошти боржника – юридичної особи у банках чи  інших  фінансових 
установах  боржник  умисно  не  виконує судове рішення і відкриває 
нові рахунки у банках чи  інших  фінансових  установах,  державний 
виконавець  надсилає  відповідним правоохоронним органам матеріали 
для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. 
     7. Звернення стягнення на кошти та інше майно фізичних осіб – 
підприємців здійснюється також за правилами цієї глави. 
     Стаття 66. Звернення стягнення на інше майно боржника – 
                юридичної особи 
     1. У разі відсутності у боржника – юридичної особи  коштів  у 
обсязі,   достатньому   для   покриття  заборгованості,  стягнення 
звертається  на  інше  майно,  належне   такому   боржникові   або 
закріплене  за  ним,  у  тому числі на майно,  що обліковується на 
окремому балансі філії,  представництва та  іншого  відокремленого 
підрозділу  боржника  – юридичної особи (крім майна,  вилученого з 
обороту або  обмежуваного  в  обороті)  незалежно  від  того,  хто 
фактично використовує це майно. 
     2. У  разі  якщо на зазначене майно накладається арешт,  воно 
реалізується в такій черговості: 
     1) у   першу   чергу   –   майно,   що    безпосередньо    не 
використовується    у    виробництві   (цінні   папери,   легковий 
автотранспорт,  предмети дизайну  офісів  та  інше  майно,  готова 
продукція (товари); 
     2) у  другу  чергу  –  об\’єкти  нерухомого  майна,  верстати, 
обладнання,  інші основні засоби,  а також сировина  і  матеріали, 
призначені для використання у виробництві. 
     3. У  разі  накладення  арешту  на  майно  другої  черги,  що 
належить боржникові – юридичній особі, частка держави у статутному 
фонді якої становить не менш як 25 відсотків, чи накладення арешту 
на майно підприємств-боржників,  що мають стратегічне значення для 
економіки  і безпеки держави,  державний виконавець протягом трьох 
робочих днів повідомляє центральному органу виконавчої  влади,  до 
сфери управління якого належить майно,  або Фонду державного майна 
України про накладення арешту на майно такого  боржника  та  подає 
відомості  про склад і вартість майна,  на яке накладено арешт,  а 
також про розмір вимог стягувача. 
     4.  У  разі звернення стягнення на майно боржника – юридичної 
особи  витрати,  пов\’язані з організацією та проведенням прилюдних 
торгів,   не   повинні   перевищувати   п\’яти  відсотків  вартості 
реалізації майна.
{  Статтю  66  доповнено  частиною  четвертою  згідно  із  Законом 
N 5405-VI ( 5405-17 ) від 02.10.2012 } 
     Стаття 67. Порядок звернення стягнення на майно у разі 
                злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення 
                та ліквідації боржника – юридичної особи 
     1. У разі злиття,  приєднання,  поділу,  виділу, перетворення 
боржника  –  юридичної  особи стягнення за виконавчими документами 
звертається на кошти та інше майно тієї юридичної  особи,  на  яку 
відповідно  до закону покладено відповідальність за зобов\’язаннями 
боржника – юридичної особи. 
     2. У разі ліквідації боржника –  юридичної  особи  виконавчий 
документ  надсилається  ліквідаційній  комісії  (ліквідатору)  для 
вирішення  питання  про  подальший  порядок  виконання  рішення  у 
встановленому  законом  порядку.  У  разі  надходження виконавчого 
документа до ліквідаційної комісії  (ліквідатора)  арешт  з  майна 
боржника    знімається   за   постановою   державного   виконавця, 
затвердженою  начальником   відділу,   якому   він   безпосередньо 
підпорядкований. 
     3. У  разі  якщо  виконавчий документ надіслано ліквідаційній 
комісії (ліквідатору), виконавче провадження підлягає закінченню в 
порядку, встановленому цим Законом. 
         Глава 6. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, 
            ПЕНСІЮ, СТИПЕНДІЮ ТА ІНШІ ДОХОДИ БОРЖНИКА 
     Стаття 68. Умови звернення стягнення на заробітну плату, 
                пенсію, стипендію та інші доходи боржника 
     1. Стягнення  на заробітну плату,  пенсію,  стипендію та інші 
доходи боржника звертається у разі відсутності в  боржника  коштів 
на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи 
недостатності  майна  боржника  для  покриття  в  повному   обсязі 
належних  до  стягнення  сум,  а також у разі виконання рішень про 
стягнення  періодичних  платежів  та  стягнення  на  суму,  що  не 
перевищує трьох мінімальних розмірів заробітної плати. 
     2. За іншими виконавчими документами державний виконавець має 
право звернути стягнення на заробітну плату,  пенсію, стипендію та 
інші   доходи   боржника   без  застосування  заходів  примусового 
звернення  стягнення  на  майно  боржника  за   письмовою   заявою 
стягувача. 
     3. Про   звернення  стягнення  на  заробітну  плату,  пенсію, 
стипендію та інші доходи боржника  державний  виконавець  виносить 
постанову,  яка надсилається для виконання підприємству, установі, 
організації, фізичній особі, фізичній особі – підприємцю за місцем 
отримання боржником відповідних доходів. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code