Посадові особи, які мають право здійснювати перевірку законності виконавчого провадження

Посадові особи, які мають право здійснювати перевірку законності виконавчого провадження

Посадові особи, які мають право здійснювати перевірку законності виконавчого провадження 
     1. Здійснювати перевірку законності  виконавчого  провадження 
мають право: 
     1) директор    Департаменту   державної   виконавчої   служби 
Міністерства юстиції України та його заступники – щодо виконавчого 
провадження,  яке перебуває на виконанні у будь-якому структурному 
підрозділі органів державної виконавчої служби; 
     2) заступники   начальника   Головного   управління   юстиції 
Міністерства   юстиції   України  в  Автономній  Республіці  Крим, 
головного  управління  юстиції  в   області,   містах   Києві   та 
Севастополі – начальники управлінь державної виконавчої служби, їх 
заступники  –  щодо  виконавчого  провадження,  яке  перебуває  на 
виконанні у відділі примусового виконання рішень таких управлінь і 
районних,  міських (міст обласного значення),  районних  у  містах 
відділах  державної виконавчої служби,  підпорядкованих зазначеним 
управлінням юстиції. 
     Стаття 85. Витребування виконавчого провадження 
     1. Посадові особи,  зазначені у статті 84 цього Закону, мають 
право  витребувати  виконавче  провадження  з  відповідного органу 
державної виконавчої служби для його перевірки. 
     2. Про  проведення  перевірки  виконавчого   провадження   та 
витребування   його   матеріалів   відповідною   посадовою  особою 
виноситься постанова. 
     Стаття 86. Перевірка законності виконавчого провадження 
     1. Посадові особи, зазначені у статті 84 цього Закону, можуть 
проводити   перевірку   законності   виконавчого   провадження  за 
дорученням вищої посадової особи, з власної ініціативи або під час 
розгляду  поданої  відповідно  до  частини  сьомої статті 82 цього 
Закону скарги  на  постанову  начальника  підпорядкованого  органу 
державної  виконавчої  служби,  винесену  за результатами розгляду 
скарги на рішення, дії (бездіяльність) державного виконавця, інших 
посадових осіб державної виконавчої служби. 
     2. Перевірка  законності  виконавчого  провадження  має  бути 
проведена протягом десяти робочих днів,  а  зведеного  виконавчого 
провадження  – протягом п\’ятнадцяти робочих днів з дня надходження 
витребуваного виконавчого провадження. 
     3. Постанова  про   проведення   або   результати   перевірки 
законності   виконавчого   провадження   може   бути  оскаржена  в 
десятиденний строк з дня її прийняття у порядку, встановленому цим 
Законом. 
     4. На  час  проведення  перевірки  виконавче провадження може 
бути зупинено посадовою  особою,  яка  його  витребувала,  про  що 
зазначається в постанові. 
     5. Про    результати    перевірки    законності   виконавчого 
провадження посадовою особою,  яка  його  витребувала,  виноситься 
постанова, яка є обов\’язковою для виконання державними виконавцями 
та підлеглими посадовими особами державної виконавчої служби. 
     Стаття 87. Захист прав сторін у виконавчому провадженні 
     1. Стягувач має  право  звернутися  з  позовом  до  юридичної 
особи,  зазначеної  у  статті  3  цього  Закону,  яка  зобов\’язана 
здійснити стягнення коштів з боржника,  у разі невиконання рішення 
з вини такої юридичної особи.
{  Частина перша статті 87 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 } 
     2. Збитки, завдані державним виконавцем фізичним чи юридичним 
особам  під  час  проведення  виконавчого провадження,  підлягають 
відшкодуванню в порядку, встановленому законом. 
     Стаття 88. Порядок видачі документів виконавчого провадження 
     1. У  разі  надходження  ухвали  суду  про  витребування  або 
вилучення  документа  виконавчого провадження,  відповідно до якої 
витребується або  вилучається  документ  виконавчого  провадження, 
державний виконавець зобов\’язаний не пізніше трьох днів виготовити 
копію документа,  що витребується або вилучається,  засвідчити  її 
власним підписом із зазначенням посади, прізвища та дати, скріпити 
печаткою органу державної виконавчої служби та надіслати  до  суду 
або   іншої  особи  чи  органу,  які  витребовують  або  вилучають 
документ, або видати копію уповноваженій ними особі. 
     2. У  разі  надходження  ухвали  суду  про  витребування  або 
вилучення  документа  виконавчого провадження,  відповідно до якої 
витребується  або  вилучається  оригінал   документа   виконавчого 
провадження,  державний  виконавець  зобов\’язаний не пізніше трьох 
днів,  якщо інший  строк  не  встановлено  судом,  долучити  копію 
документа,  засвідчену  в  порядку,  встановленому частиною першою 
цієї статті,  до документів виконавчого  провадження,  після  чого 
надіслати  цінним  листом з описом вкладення оригінал документа до 
суду,  який його витребує або вилучає.  Ухвала суду  додається  до 
документів виконавчого провадження. 
     3.   Державний   виконавець  зобов\’язаний  надати  доступ  до 
документів  виконавчого  провадження  на виконання ухвали слідчого 
судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів у порядку, 
передбаченому    Кримінальним   процесуальним   кодексом   України 
(  4651-17  ). У разі якщо в ухвалі слідчого судді, суду міститься 
розпорядження   про   надання   можливості  вилучення  документів, 
державний виконавець зобов\’язаний додати до документів виконавчого 
провадження  копію  документа, засвідчену в порядку, встановленому 
частиною першою цієї статті, після чого видати оригінал документа. 
Копія ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і 
документів,  опис  документів,  які були вилучені на її виконання, 
додаються до документів виконавчого провадження.
{  Частина третя статті 88 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) 
від 13.04.2012 } 
     4. Видача  або  надсилання  оригіналів документів виконавчого 
провадження  допускається  виключно  у  випадках  та  в   порядку, 
встановлених частинами другою і третьою цієї статті. 
     5. Правила  цієї  статті  не  застосовуються  до витребування 
виконавчого провадження    посадовими   особами,   зазначеними   у 
статті 84 цього Закону,  що проводиться відповідно  до  статті  85 
цього Закону. 
       Глава 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
     Стаття 89. Відповідальність за невиконання рішення, 
                що зобов\’язує боржника вчинити певні дії, 
                та рішення про поновлення на роботі 
     1. У разі невиконання  без  поважних  причин  у  встановлений 
державним   виконавцем   строк  рішення,  що  зобов\’язує  боржника 
виконати певні дії,  та рішення про поновлення на роботі державний 
виконавець  виносить постанову про накладення штрафу на боржника – 
фізичну особу від десяти до двадцяти  неоподатковуваних  мінімумів 
доходів  громадян;  на  посадових  осіб  –  від двадцяти до сорока 
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян;  на  боржника   – 
юридичну  особу  –  від  сорока  до  шістдесяти  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання. 
     2. У  разі  повторного  невиконання  рішення  боржником   без 
поважних  причин державний виконавець у тому ж порядку накладає на 
нього штраф у подвійному розмірі та звертається до  правоохоронних 
органів  з  поданням  (повідомленням)  про притягнення боржника до 
кримінальної відповідальності відповідно до закону. 
     Стаття 90. Відповідальність за невиконання законних вимог 
                державного виконавця та порушення вимог 
                цього Закону 
     1. За порушення  вимог  цього  Закону,  невиконання  законних 
вимог  державного  виконавця  фізичними,  юридичними чи посадовими 
особами, несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування 
із  заробітної  плати  та  інших  доходів боржника,  неподання або 
подання  неправдивих  відомостей  про  доходи  і   майновий   стан 
боржника,   а  також  неповідомлення  боржником  про  зміну  місця 
проживання  чи  місцезнаходження  або  місця   роботи   (отримання 
доходів),  а  також  за  неявку  без  поважних  причин за викликом 
державного  виконавця  винні  особи  несуть   відповідальність   у 
встановленому законом порядку. 
     2. За  наявності  ознак  злочину  в  діях  особи,  яка умисно 
перешкоджає виконанню рішення чи іншим чином порушує вимоги закону 
про  виконавче  провадження,  державний виконавець складає акт про 
порушення і  звертається  до  правоохоронних  органів  з  поданням 
(повідомленням)    про    притягнення    особи   до   кримінальної 
відповідальності відповідно до закону. 
 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code