Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 178-183-1

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 178-183-1

Стаття 178. Особливості здійснення представництва
у справах, пов\’язаних з виборчим процесом
чи процесом референдуму

1. Особа, яка відповідно до закону про вибори зареєстрована
як уповноважений представник або довірена особа кандидата, діє як
представник відповідного кандидата у справах, пов\’язаних з
виборчим процесом, без додаткового уповноваження.

2. Особа, яка відповідно до закону про вибори чи референдум
зареєстрована як уповноважена особа (представник) партії (блоку),
місцевої організації партій, ініціативної групи референдуму, діє
як представник відповідної партії (блоку), місцевої організації
партії, ініціативної групи референдуму у справах, пов\’язаних з
виборчим процесом чи процесом референдуму, без додаткового
уповноваження. { Частина друга статті 178 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

3. Документом, що підтверджує повноваження представників,
визначених частинами першою і другою цієї статті, є відповідне
посвідчення, видане в порядку, встановленому законом про вибори чи
референдум.

Стаття 179. Особливості обчислення строків у справах,
пов\’язаних з виборчим процесом чи процесом
референдуму, та наслідки їх порушення

1. На обчислення строків, встановлених статтями 172-177 цього
Кодексу, не поширюються правила частин другої – десятої статті 103
цього Кодексу.

2. Строки, встановлені статтями 172-177 цього Кодексу,
обчислюються календарними днями і годинами.

3. Останнім днем строку, який має закінчитися з настанням
певної події, є день, що передує дню вказаної події.

4. Днем бездіяльності є останній день встановленого законом
строку, в який мало бути вчинено дію або прийнято рішення.

5. Днем подання позовної заяви, апеляційної скарги є день їх
надходження до відповідного суду. Строки подання позовних заяв і
апеляційних скарг, встановлені статтями 172-177 цього Кодексу, не
може бути поновлено. Позовні заяви, апеляційні скарги, подані
після закінчення цих строків, суд залишає без розгляду.

Стаття 180. Особливості провадження у справах про
дострокове припинення повноважень народного
депутата України в разі невиконання ним вимог
щодо несумісності

1. Позовна заява про дострокове припинення повноважень
народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо
несумісності подається до Вищого адміністративного суду України.
Право звернутися з такою позовною заявою має Голова Верховної Ради
України, Перший заступник або заступник Голови Верховної Ради
України. Рішення, прийняте за наслідками розгляду справи про
дострокове припинення повноважень народного депутата України, є
остаточним і оскарженню не підлягає.
{ Частина перша статті 180 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 }

2. Адміністративна справа за позовною заявою про дострокове
припинення повноважень народного депутата України вирішується
протягом семи днів після відкриття провадження у справі.
Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином
повідомлені про розгляд справи, не перешкоджає її розгляду.

Стаття 181. Особливості провадження у справах з
приводу рішень, дій або бездіяльності
державної виконавчої служби

1. Учасники виконавчого провадження (крім державного
виконавця) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій,
мають право звернутися до адміністративного суду із позовною
заявою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю
державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої
служби порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо
законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень,
дій чи бездіяльності таких осіб.

2. Позовну заяву може бути подано до суду:

у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна
була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів;

у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна
була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів, у разі
оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій.

3. Відповідачем у справах з приводу рішень, дій або
бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи
державної виконавчої служби є відповідний орган державної
виконавчої служби.

4. Про подання позовної заяви суд повідомляє відповідача за
допомогою кур\’єра, телефону, факсу, електронної пошти чи іншого
технічного засобу зв\’язку не пізніше наступного дня після
відкриття провадження у справі. Протягом одного дня з дня
одержання такого повідомлення відповідач зобов\’язаний отримати в
суді копію позовної заяви та доданих до неї документів.
{ Частина четверта статті 181 в редакції Закону N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

5. Адміністративна справа з приводу рішень, дій або
бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи
державної виконавчої служби вирішується судом протягом десяти днів
після відкриття провадження у справі.

6. Адміністративні справи з приводу рішень, дій або
бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи
державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у
справах, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 18 цього
Кодексу, розглядаються місцевим загальним судом як
адміністративним судом, який видав виконавчий лист.
{ Статтю 181 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

Стаття 182. Особливості провадження у справах за
адміністративними позовами суб\’єктів владних
повноважень про обмеження щодо реалізації
права на мирні зібрання

1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
негайно після одержання повідомлення про проведення зборів,
мітингів, походів, демонстрацій тощо мають право звернутися до
окружного адміністративного суду за своїм місцезнаходженням із
позовною заявою про заборону таких заходів чи про інше обмеження
права на мирні зібрання (щодо місця чи часу їх проведення тощо).

2. Позовна заява, яка надійшла в день проведення заходів,
визначених частиною першою цієї статті, або після цього,
залишається без розгляду.

3. Про відкриття провадження у справі, дату, час та місце
розгляду справи суд негайно повідомляє позивача та організатора
(організаторів) зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших
мирних зібрань.

4. Адміністративна справа про обмеження права на мирні
зібрання вирішується судом протягом трьох днів після відкриття
провадження, а в разі відкриття провадження менш як за три дні до
проведення відповідних заходів – невідкладно.

5. Суд задовольняє вимоги позивача в інтересах національної
безпеки та громадського порядку в разі, якщо визнає, що проведення
зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших зібрань може
створити реальну небезпеку заворушень чи злочинів, загрозу
здоров\’ю населення або правам і свободам інших людей. У постанові
суду зазначається спосіб обмеження щодо реалізації права на мирні
зібрання.

6. Постанова суду у справах про обмеження щодо реалізації
права на мирні зібрання виконується негайно.

7. Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які
брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо вони не були
присутні під час його проголошення.

Стаття 183. Особливості провадження у справах за
адміністративними позовами про усунення
обмежень у реалізації права на мирні зібрання

1. Організатор (організатори) зборів, мітингів, походів,
демонстрацій чи інших мирних зібрань мають право звернутися до
адміністративного суду за місцем проведення цих заходів із
позовною заявою про усунення обмежень у реалізації права на мирні
зібрання з боку органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів.

2. Про відкриття провадження у справі, дату, час та місце
розгляду справи суд негайно повідомляє позивача та відповідача
(відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого
самоврядування).

3. Адміністративна справа про усунення обмежень у реалізації
права на мирні зібрання вирішується судом протягом трьох днів
після відкриття провадження, а в разі відкриття провадження менш
як за три дні до проведення відповідних заходів або у день їх
проведення – невідкладно.

4. Постанова суду в адміністративній справі про усунення
обмежень у реалізації права на мирні зібрання виконується негайно.

5. Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які
брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо вони не були
присутні під час його проголошення.

Стаття 183-1. Особливості провадження у справах за
адміністративними позовами про примусове
відчуження земельної ділянки, інших об\’єктів
нерухомого майна, що на ній розміщені, з
мотивів суспільної необхідності

1. Право звернутися з адміністративним позовом про примусове
відчуження земельної ділянки, інших об\’єктів нерухомого майна, що
на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності мають органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які
відповідно до закону можуть викуповувати ці об\’єкти для суспільних
потреб.

2. Адміністративні справи про примусове відчуження земельної
ділянки, інших об\’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з
мотивів суспільної необхідності розглядаються та вирішуються
апеляційним адміністративним судом за місцем розташування
нерухомого майна, що підлягає примусовому відчуженню.

3. Позовна заява про примусове відчуження земельної ділянки,
інших об\’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів
суспільної необхідності подається до адміністративного суду без
сплати судового збору.

4. Суд вирішує адміністративні справи про примусове
відчуження земельної ділянки, інших об\’єктів нерухомого майна, що
на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності протягом двох
місяців з дня надходження позовної заяви.

5. У постанові адміністративного суду про задоволення позову
зазначається інформація про:

об\’єкт примусового відчуження, його місцезнаходження, площу,
кадастровий номер, цільове призначення, категорію земель;

умови попереднього повного відшкодування вартості земельної
ділянки, інших об\’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені,
збитків, завданих власнику внаслідок примусового відчуження, та їх
розмір, визначений відповідно до закону;

строк, протягом якого власник має звільнити земельну ділянку,
інші об\’єкти нерухомого майна, що на ній розміщені;

джерело фінансування витрат, пов\’язаних із примусовим
відчуженням.

6. Судом апеляційної інстанції у справах про примусове
відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності є
Вищий адміністративний суд України, рішення якого є остаточним і
оскарженню не підлягає.
{ Частина шоста статті 183-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

7. Суд апеляційної інстанції розглядає справу у двомісячний
строк з дня надходження апеляційної скарги.

8. Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного
розгляду не може повертати справу на новий розгляд.

9. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не
перешкоджає судовому розгляду справи.
{ Главу 6 розділу III доповнено статтею 183-1 згідно із Законом
N 1559-VI ( 1559-17 ) від 17.11.2009 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code