Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 183-3-184-4

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 183-3-184-4

Стаття 183-3. Особливості провадження у справах за
зверненням органів державної податкової служби
та митних органів
{ Назва статті 183-3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012 }

1. Провадження у справах за зверненням органів державної
податкової служби при здійсненні ними передбачених законом
повноважень здійснюється на підставі подання таких органів щодо:

1) зупинення видаткових операцій платника податків на
рахунках платника податків;

2) підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту
майна платника податків;

3) стягнення коштів за податковим боргом.

2. Провадження у справах за зверненням митних органів при
здійсненні ними передбачених законом повноважень здійснюється на
підставі подання таких органів щодо:

1) зупинення видаткових операцій платника податків на
рахунках платника податків;

2) зобов\’язання керівника підприємства провести
інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей,
які перебували або перебувають під митним контролем чи
використовувалися цим підприємством разом із товарами, які були
поміщені у відповідний митний режим.
{ Статтю 183-3 доповнено новою частиною згідно із Законом
N 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012 }

3. Подання подається до суду першої інстанції протягом
двадцяти чотирьох годин з моменту встановлення обставин, що
зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності,
встановленими цим Кодексом, у письмовій формі та повинно містити:

1) найменування адміністративного суду;

2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв\’язку
заявника;

3) найменування, поштову адресу, а також номер засобу
зв\’язку, якщо такий відомий, відносно сторони, до якої
застосовуються заходи, передбачені частиною першою цієї статті;

4) підстави звернення з поданням, обставини, що
підтверджуються доказами, та вимоги заявника;

5) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

6) підпис уповноваженої особи суб\’єкта владних повноважень,
що скріплюється печаткою.

4. У разі недотримання вимог частини другої цієї статті суд
повідомляє про це заявника та надає йому строк, але не більше ніж
24 години, для усунення недоліків.

Невиконання вимог суду в установлений строк тягне за собою
повернення заявнику подання та доданих до нього документів.

Повернення подання не є перешкодою для повторного звернення з
ним до суду після усунення його недоліків, але не пізніше ніж
протягом 48 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють
звернення до суду.

5. Суд ухвалою відмовляє у прийнятті подання у разі, якщо:

1) заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї
статті;

2) із поданих до суду матеріалів вбачається спір про право.

6. Відмова у прийнятті подання унеможливлює повторне
звернення заявника з таким самим поданням. Заявник у цьому випадку
має право звернутися з тими самими вимогами до суду в загальному
порядку.

7. Ухвалу про відмову в прийнятті подання може бути оскаржено
в апеляційному порядку протягом 24 годин з моменту її винесення.

8. У разі постановлення судом ухвали про відкриття
провадження у справі суд приймає у триденний строк, але не пізніше
ніж протягом 96 годин з моменту встановлення обставин, що
зумовлюють звернення заявника до суду, постанову по суті заявлених
вимог, яка підлягає негайному виконанню.

Розгляд подання відбувається за участю органу державної
податкової служби, митного органу, що його вніс, та платника
податків, стосовно якого його внесено. { Абзац другий частини
восьмої статті 183-3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012 }

Неявка сторін у судове засідання не перешкоджає розгляду
подання.

9. У постанові суду зазначаються:

1) дата прийняття постанови;

2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;

3) найменування сторін, їх місцезнаходження;

4) мотиви задоволення судом заявлених вимог з посиланням на
закон;

5) порядок вчинення дій, передбачених постановою;

6) відомості про порядок та строки апеляційного оскарження
постанови.

10. Апеляційний перегляд постанови суду першої інстанції
здійснюється за загальною процедурою.

Постанова суду апеляційної інстанції може бути оскаржена в
касаційному порядку за загальною процедурою.

11. На обчислення строків, установлених цією статтею, не
поширюються правила статті 103 цього Кодексу.

Строки, встановлені цією статтею, обчислюються годинами і
закінчуються із закінченням години, на яку припадає таке
закінчення.

Строки, визначені цим підпунктом, не включають добові години,
що припадають на вихідні та святкові дні.
{ Кодекс доповнено статтею 183-3 згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

Стаття 183-4. Особливості провадження у справах
за зверненням Служби безпеки України
щодо накладення арешту на активи,
що пов\’язані з фінансуванням тероризму
та стосуються фінансових операцій, зупинених
відповідно до рішення, прийнятого
на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН,
зняття арешту з таких активів та надання
доступу до них

1. Провадження у справах щодо накладення арешту на активи, що
пов\’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових
операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі
резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та
надання доступу до них здійснюється на підставі адміністративного
позову Голови Служби безпеки України або його заступника.

2. Адміністративний позов подається до суду першої інстанції
за підсудністю, встановленою цим Кодексом, у письмовій формі та
повинний містити:

1) найменування адміністративного суду;

2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв\’язку
заявника;

3) підстави звернення з позовом, обставини, що
підтверджуються доказами, та вимоги заявника;

4) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

5) підпис уповноваженої особи суб\’єкта владних повноважень,
що скріплюється печаткою.

3. У разі порушення вимог частини другої цієї статті суд
повідомляє про це заявника та визначає строк для усунення
недоліків.

Невиконання вимог суду в установлений ним строк тягне за
собою повернення заявнику позову та доданих до нього документів.

Повернення позову не є перешкодою для повторного звернення з
ним до суду після усунення недоліків, що зумовлюють звернення до
суду.

4. Суд ухвалою відмовляє у прийнятті позову в разі, якщо
заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті.
Відмова у прийнятті позову унеможливлює повторне звернення
заявника з таким самим позовом.

5. Постанова по суті заявлених вимог приймається судом не
пізніше наступного робочого дня з дня надходження позову,
розглянутого у закритому судовому засіданні за участю тільки
заявника. Власник активів, що пов\’язані з фінансуванням тероризму
та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до
рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, на які
накладається чи з яких знімається арешт або до яких надається
доступ, не повідомляється про розгляд справи судом.

6. У постанові суду зазначаються:

1) дата прийняття постанови;

2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;

3) мотиви та висновок суду по суті заявлених вимог з
посиланням на закон;

4) порядок вчинення дій, передбачених постановою.

7. Ухвалу про відмову в прийнятті позову може бути оскаржено
в апеляційному порядку. Апеляційний суд протягом трьох днів з дня
надходження апеляційної скарги перевіряє законність ухвали суду
першої інстанції та приймає рішення по суті.

8. Судові рішення, що набрали законної сили, щодо накладення
арешту на активи, що пов\’язані з фінансуванням тероризму та
стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення,
прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з
таких активів та надання доступу до них є остаточними та
підлягають негайному виконанню.
{ Кодекс доповнено статтею 183-4 згідно із Законом N 3266-VI
( 3266-17 ) від 21.04.2011 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code