Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 232-238

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 232-238

Стаття 232. Зміст постанови суду касаційної інстанції

1. Постанова суду касаційної інстанції складається з:

1) вступної частини із зазначенням:

дати і місця її прийняття;

найменування адміністративного суду, прізвищ та ініціалів
суддів і секретаря судового засідання;

імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

2) описової частини із зазначенням:

короткого змісту позовних вимог і рішень судів першої та
апеляційної інстанцій;

короткого змісту вимог касаційної скарги;

узагальнених доводів особи, яка подала касаційну скаргу;

узагальненого викладу позиції інших осіб, які беруть участь у
справі;

встановлених судами першої та апеляційної інстанцій обставин
у справі;

3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд
касаційної інстанції виходив при прийнятті постанови, і положення
закону, яким він керувався;

4) резолютивної частини із зазначенням:

висновку суду касаційної інстанції по суті вимог касаційної
скарги і позовних вимог;

розподілу судових витрат;

строку і порядку набрання постановою законної сили та її
оскарження;

встановленого судом строку для подання суб\’єктом владних
повноважень – відповідачем до суду першої інстанції звіту про
виконання постанови, якщо вона вимагає вчинення певних дій.
{ Пункт 4 частини першої статті 232 доповнено абзацом п\’ятим
згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 232-1. Порядок розгляду касаційної скарги,
що надійшла до суду касаційної інстанції
після закінчення касаційного розгляду справи

1. Якщо касаційну скаргу на судове рішення було подано в
установлені цим Кодексом строки, але вона надійшла до суду
касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи
або коли строки на подання касаційної скарги у зв\’язку з
пропущенням їх з поважних причин було поновлено або продовжено і
особа, яка подала касаційну скаргу, не була присутня під час
розгляду справи, суд касаційної інстанції розглядає таку скаргу за
правилами, встановленими цією главою.

2. Залежно від обґрунтованості зазначеної в частині першій
цієї статті скарги суд постановляє ухвалу або ухвалює постанову
відповідно до статей 231 і 232 цього Кодексу. При цьому за
наявності підстав може бути скасовано ухвалу або постанову суду
касаційної інстанції.
{ Кодекс доповнено статтею 232-1 згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 233. Окрема ухвала суду касаційної інстанції

1. Суд касаційної інстанції у випадках і порядку,
встановлених статтею 166 цього Кодексу, може постановити окрему
ухвалу.
{ Стаття 233 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010; в редакції Законів N 3719-VI
( 3719-17 ) від 08.09.2011, N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

Стаття 234. Повернення адміністративної справи

1. Після закінчення касаційного провадження адміністративна
справа не пізніш як у семиденний строк направляється до
адміністративного суду першої інстанції, якщо інше не випливає із
судового рішення суду касаційної інстанції.

2. У разі прийняття постанови або ухвали суду касаційної
інстанції в порядку письмового провадження справа повертається до
адміністративного суду першої інстанції невідкладно після набрання
постановою або ухвалою суду касаційної інстанції законної сили.
{ Статтю 234 доповнено частиною другою згідно із Законом N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

Глава 3
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

Стаття 235. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

1. Верховний Суд України переглядає судові рішення в
адміністративних справах виключно з підстав і в порядку,
встановлених цим Кодексом.

Стаття 236. Право на звернення про перегляд судових рішень

1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають
право подати заяву про перегляд судових рішень в адміністративних
справах після їх перегляду в касаційному порядку.

2. Заява про перегляд судового рішення в адміністративних
справах з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті
237 цього Кодексу, може бути подана особою, на користь якої
постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція
якої визнана Україною.

3. Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду
касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі.
Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про
перегляд судового рішення, ухваленого за наслідками касаційного
провадження.

Стаття 237. Підстави для подання заяви
про перегляд судових рішень

1. Заява про перегляд судових рішень в адміністративних
справах може бути подана виключно з мотивів:

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної
інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло
ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних
правовідносинах;

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція
якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов\’язань
при вирішенні справи судом.

Стаття 238. Строки подання заяви про перегляд судових рішень

1. Заява про перегляд судових рішень подається протягом
трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого
заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового
рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав,
установлених пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу,
якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня
ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
{ Частина перша статті 238 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3932-VI ( 3932-17 ) від 20.10.2011 }

2. Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених
пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, може бути
подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої
постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція
якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням
статусу остаточного.

3. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою,
другою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за
клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення,
може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення
залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує
питання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні
строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви
про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду
вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі, та
за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала.
{ Статтю 238 доповнено частиною третьою згідно із Законом
N 3932-VI ( 3932-17 ) від 20.10.2011 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code