Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 239-240

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 239-240

Стаття 239. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень

1. Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій
формі.

2. У заяві про перегляд судових рішень зазначаються:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім\’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає
заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери
засобу зв\’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має
місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції
одних і тих самих норм матеріального права у подібних
правовідносинах;

4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у
зв\’язку із ухваленням рішення міжнародної судової установи,
юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана з підстави,
встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу;

5) вимоги особи, яка подає заяву;

6) у разі необхідності – клопотання;

7) перелік матеріалів, які додаються.

3. Заява підписується особою, яка її подає, або представником
особи, який додає оформлений належним чином документ про свої
повноваження.

Стаття 239-1. Порядок подання заяви про перегляд
судових рішень

1. Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного
Суду України через Вищий адміністративний суд України. До заяви
мають бути додані:

1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть
участь у справі;

2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце
неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних
і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;

4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція
якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії
такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання
рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні
особи, яка подала заяву, – у разі подання заяви про перегляд
судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої
статті 237 цього Кодексу.
{ Пункт 4 частини першої статті 239-1 в редакції Закону N 4847-VI
( 4847-17 ) від 24.05.2012 }

2. До заяви додається документ про сплату судового збору. За
подання і розгляд заяви з підстави, встановленої пунктом 2 частини
першої статті 237 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.

Стаття 239-2. Перевірка Вищим адміністративним судом України
відповідності заяви вимогам цього Кодексу

1. Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до
Вищого адміністративного суду України, реєструється у день її
надходження в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1
цього Кодексу, та не пізніше наступного дня передається
судді-доповідачу.

2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку
відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі встановлення, що
заяву подано без додержання вимог статей 239 та 239-1 цього
Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та
строк, протягом якого він зобов\’язаний їх усунути.

3. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк,
вона вважається поданою у день первинного її подання до Вищого
адміністративного суду України.

4. Заява повертається заявнику, якщо:

1) заявник не усунув її недоліки протягом установленого
строку;

2) заяву подано особою, яка не наділена правом на подання
такої заяви;

3) заяву подано від імені особи, яка не має повноважень на
ведення справи;

4) є ухвала Вищого адміністративного суду України про відмову
у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду,
прийнята з аналогічних підстав.

5. Повернення заяви з підстав, зазначених у частині четвертій
цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного
оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, які були предметом
розгляду.

6. За відсутності підстав для повернення заяви, в якій
міститься клопотання особи про витребування копії рішення
міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною,
суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування
такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу,
відповідального за координацію виконання рішень міжнародної
судової установи.
{ Статтю 239-2 доповнено частиною шостою згідно із Законом
N 4847-VI ( 4847-17 ) від 24.05.2012 }

Стаття 240. Допуск Вищим адміністративним судом України
справи до провадження

1. Вирішення питання про допуск справи до провадження
здійснюється колегією у складі п\’яти суддів Вищого
адміністративного суду України, яка формується без участі суддів,
що прийняли рішення, яке оскаржується, в порядку, встановленому
частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу.

2. Про допуск справи до провадження або відмову в такому
допуску Вищий адміністративний суд України протягом п\’ятнадцяти
днів з дня надходження заяви а в разі витребування копії рішення
міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, –
з дня надходження такої копії постановляє ухвалу. Ухвала
постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі.
Ухвала про допуск справи до провадження або про відмову в такому
допуску повинна бути обґрунтованою.
{ Частина друга статті 240 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4847-VI ( 4847-17 ) від 24.05.2012 }

3. Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою
про перегляд судового рішення та доданими до неї документами
надсилається до Верховного Суду України протягом п\’яти днів з дня
її постановлення. Копія ухвали про допуск справи надсилається
разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі
відмови у допуску – особі, яка подала заяву.

4. Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи
до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої
статті 237 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною
міжнародних зобов\’язань є наслідком недотримання норм
процесуального права, Вищий адміністративний суд України
постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує
питання про необхідність витребування справи. Розгляд справи
здійснюється колегією у складі п\’яти суддів Вищого
адміністративного суду України за правилами, встановленими для
перегляду справ у касаційному порядку.
{ Статтю 240 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 3932-VI ( 3932-17 ) від 20.10.2011 }
{ Положення статті 240, якими передбачено підстави і порядок
вирішення питання про допуск вищим спеціалізованим судом справи до
її провадження у Верховному Суді України, визнано конституційними
згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2011
( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code