Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 249-256

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 249-256

Стаття 249. Порядок подання заяви про перегляд
судового рішення за нововиявленими
обставинами

1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами подається до суду тієї інстанції, який першим допустив
помилку при вирішенні справи внаслідок незнання про існування цієї
обставини.

2. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами у разі встановлення вироком суду, що набрав законної
сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено
незаконне або необґрунтоване рішення, подається до
адміністративного суду тієї інстанції, суддею якого він був.

Стаття 250. Відкриття провадження за
нововиявленими обставинами

1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами, що надійшла до адміністративного суду, передається
судді адміністративного суду, який визначається в порядку,
встановленому частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу. У
розгляді заяви та перегляді судового рішення за нововиявленими
обставинами не може брати участь суддя, який брав участь в
ухваленні судового рішення, про перегляд якого ставиться питання.
{ Частина перша статті 250 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1475-VI ( 1475-17 ) від 05.06.2009 }

2. Не пізніше наступного дня після надходження заяви до
адміністративного суду суддя перевіряє її відповідність вимогам
статті 248 цього Кодексу і вирішує питання про відкриття
провадження за нововиявленими обставинами.

3. До заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених
статтею 248 цього Кодексу, застосовуються правила статті 108 цього
Кодексу.

4. Відкривши провадження за нововиявленими обставинами, суддя
надсилає особам, які беруть участь у справі, копії заяви про
перегляд і призначає дату, час та місце судового засідання, про що
повідомляє осіб, які беруть участь у справі.

Стаття 251. Відмова від заяви про перегляд судового
рішення за нововиявленими обставинами та її
наслідки

1. Особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення за
нововиявленими обставинами, може відмовитися від заяви до початку
розгляду справи у судовому засіданні. У разі прийняття відмови від
заяви суд закриває провадження за нововиявленими обставинами, про
що постановляє ухвалу.

2. У разі прийняття відмови від заяви про перегляд судового
рішення за нововиявленими обставинами інші особи, які брали участь
у справі, можуть вимагати компенсації особою, яка її подала,
судових витрат, понесених ними під час перегляду судового рішення
за нововиявленими обставинами.

3. Особа, яка відмовилася від заяви про перегляд судового
рішення за нововиявленими обставинами, не може повторно звертатися
до суду із такою ж заявою на тих самих підставах.

Стаття 252. Порядок здійснення перегляду судового
рішення за нововиявленими обставинами

1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами розглядається судом протягом двох місяців після її
надходження за правилами, встановленими цим Кодексом для
провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд.

2. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про
дату, час та місце розгляду заяви. Неприбуття у судове засідання
осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду
заяви і перегляду судового рішення.

3. Суд своєю ухвалою може зупинити виконання судового
рішення, яке переглядається за нововиявленими обставинами, до
закінчення перегляду.

4. Суд може не досліджувати докази стосовно обставин, що
встановлені у судовому рішенні, яке переглядається за
нововиявленими обставинами, якщо вони не оспорюються.

Стаття 253. Судове рішення за наслідками
провадження за нововиявленими обставинами

1. Суд може скасувати постанову чи ухвалу у справі і прийняти
нову постанову чи ухвалу або залишити заяву про перегляд судового
рішення за нововиявленими обставинами без задоволення. При
ухваленні нового судового рішення суд користується повноваженнями
суду відповідної інстанції.

2. Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими
обставинами може бути оскаржено в порядку, встановленому цим
Кодексом для оскарження судових рішень суду відповідної інстанції.
З набранням законної сили новим судовим рішенням в
адміністративній справі втрачають законну силу судові рішення
інших адміністративних судів у цій справі.

3. У разі залишення заяви про перегляд судового рішення за
нововиявленими обставинами без задоволення інші особи, які брали
участь у справі, можуть вимагати компенсації особою, яка її
подала, судових витрат, понесених ними під час провадження за
нововиявленими обставинами.

Розділ V
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ\’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ
СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

Стаття 254. Набрання судовим рішенням законної сили

1. Постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не
встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення
строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом,
якщо таку скаргу не було подано.
{ Частина перша статті 254 в редакції Закону N 3422-VI ( 3422-17 )
від 19.05.2011 }

{ Частину другу статті 254 виключено на підставі Закону
N 3422-VI ( 3422-17 ) від 19.05.2011 }

3. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо
його не скасовано, набирає законної сили після повернення
апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження
або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного
провадження.
{ Частина третя статті 254 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 }

4. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то
вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної сили.

5. Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної
інстанції за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду
України набирають законної сили з моменту проголошення, а якщо їх
було прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні, –
через п\’ять днів після направлення їх копій особам, які беруть
участь у справі.
{ Частина п\’ята статті 254 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

6. Ухвали суду, які не можуть бути оскаржені, набирають
законної сили з моменту постановлення.
{ Частина шоста статті 254 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 255. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням

1. Постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є
обов\’язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх
правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ
та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і
підлягає виконанню на всій території України.

2. Обставини, які були встановлені постановою, що набрала
законної сили, в одній адміністративній справі не можуть
оспорюватися в іншій судовій справі за участю тих самих сторін.

Стаття 256. Постанови суду, які виконуються негайно

1. Негайно виконуються постанови суду про:

1) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з
Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів – у
межах суми стягнення за один місяць;

2) присудження виплати заробітної плати, іншого грошового
утримання у відносинах публічної служби – у межах суми стягнення
за один місяць;

3) поновлення на посаді у відносинах публічної служби;

4) припинення повноважень посадової особи у разі порушення
нею вимог щодо несумісності;

5) уточнення списку виборців;

6) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;

7) усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання;

8) накладення арешту на активи, що пов\’язані з фінансуванням
тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно
до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН,
зняття арешту з таких активів та надання доступу до них;
{ Частину першу статті 256 доповнено пунктом 8 згідно із Законом
N 3266-VI ( 3266-17 ) від 21.04.2011 }

9) примусове видворення іноземця чи особи без громадянства в
частині затримання.
{ Частину першу статті 256 доповнено пунктом 9 згідно із Законом
N 3796-VI ( 3796-17 ) від 22.09.2011 }

Негайно також виконуються постанови суду, прийняті в порядку
скороченого провадження у адміністративних справах, передбачених
пунктами 1, 3, 4 частини першої статті 183-2 цього Кодексу.
{ Частину першу статті 256 доповнено абзацом дев\’ятим згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

2. Суд, який прийняв постанову, за заявою осіб, які беруть
участь у справі, або з власної ініціативи може ухвалою в порядку
письмового провадження або зазначаючи про це в постанові звернути
до негайного виконання постанову: { Абзац перший частини другої
статті 256 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

1) у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні
платежів, визначених пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті;

2) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї
діяльності об\’єднання громадян; про примусовий розпуск
(ліквідацію) об\’єднання громадян;

{ Пункт 3 частини другої статті 256 виключено на підставі
Закону N 3796-VI ( 3796-17 ) від 22.09.2011 }

4) прийняту у справах, визначених статтею 183-3 цього
Кодексу.
{ Частину другу статті 256 доповнено пунктом 4 згідно із Законом
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

3. Суд розглядає заяву про звернення постанови до негайного
виконання в триденний строк у судовому засіданні з повідомленням
осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання
осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому
розгляду.

4. Ухвала суду за результатами розгляду заяви про звернення
постанови до негайного виконання набирає законної сили з моменту
проголошення, однак її може бути оскаржено у загальному порядку.
{ Частина четверта статті 256 в редакції Закону N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code