Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 264-267

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 264-267

Стаття 264. Заміна сторони виконавчого провадження

1. У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за
поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи
суд може замінити сторону виконавчого провадження її
правонаступником.

2. Суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого
провадження в десятиденний строк у судовому засіданні з
повідомленням державного виконавця або заінтересованої особи, що
звернулися з поданням (заявою), та осіб, які беруть участь у
справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не
перешкоджає судовому розгляду.

3. Ухвалу суду за результатами питання про заміну сторони
виконавчого провадження може бути оскаржено у загальному порядку.

Стаття 265. Поворот виконання судових рішень

1. Питання про поворот виконання судового рішення вирішує суд
апеляційної чи касаційної інстанції, якщо, скасувавши судове
рішення (визнавши його нечинним або таким, що втратило законну
силу), він закриває провадження у справі, залишає позовну заяву
без розгляду або відмовляє у задоволенні адміністративного позову
чи задовольняє позовні вимоги у меншому розмірі.
{ Частина перша статті 265 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

2. У випадках, встановлених частиною першою цієї статті, суд,
ухвалюючи нове судове рішення, повинен зобов\’язати позивача
повернути відповідачеві безпідставно стягнене з нього за
скасованим судовим рішенням або визначити інший спосіб і порядок
здійснення повороту виконання.

3. Якщо питання про поворот виконання судового рішення не
було вирішене судом апеляційної чи касаційної інстанції, заява
відповідача про поворот виконання розглядається адміністративним
судом, у якому знаходиться справа. Заяву про поворот виконання
може бути подано протягом одного року з дня виникнення підстав для
повороту виконання.

4. За подання заяви про поворот виконання судовий збір не
сплачується.

5. Суд розглядає заяву про поворот виконання у судовому
засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, і
постановляє ухвалу, яку може бути оскаржено у загальному порядку.
Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином
повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає
судовому розгляду.

Стаття 266. Особливості повороту виконання в
окремих категоріях адміністративних справ

1. Поворот виконання постанови про відшкодування шкоди,
завданої суб\’єктом владних повноважень каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров\’я або смертю фізичної особи, постанови про
присудження виплати пенсій чи інших періодичних платежів з
Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів, а
також постанови про присудження виплати заробітної плати чи іншого
грошового утримання у відносинах публічної служби допускається,
якщо скасована постанова була обґрунтована на повідомлених
позивачем завідомо неправдивих відомостях або поданих ним
підроблених документах.

Стаття 267. Судовий контроль за виконанням судових
рішень в адміністративних справах

1. Суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній
справі, має право зобов\’язати суб\’єкта владних повноважень, не на
користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом
строк звіт про виконання судового рішення.

2. За наслідками розгляду звіту суб\’єкта владних повноважень
про виконання постанови суду або в разі неподання такого звіту
суддя своєю ухвалою може встановити новий строк подання звіту,
накласти на керівника суб\’єкта владних повноважень,
відповідального за виконання постанови, штраф у розмірі від десяти
до тридцяти мінімальних заробітних плат.
{ Частина друга статті 267 в редакції Законів N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }
{ Положення частини другої статті 267, яке передбачає право суду
накладати штрафи на посадових осіб, у тому числі керівників
колегіального органу, за невиконання суб\’єктом владних повноважень
постанови суду або неподання звіту про виконання судового рішення,
визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

{ Частину третю статті 267 виключено на підставі Закону
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

4. Половина суми штрафу стягується на користь позивача, інша
половина – до Державного бюджету України.
{ Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

5. Питання про накладення штрафу вирішується за клопотанням
позивача або за ініціативою судді у судовому засіданні з
повідомленням сторін. Неприбуття у судове засідання сторін, які
були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду цього
питання.
{ Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

6. Суддя за клопотанням органу чи посадової особи,
відповідальних за виконання постанови, на підставі відповідних
доказів зменшує розмір штрафу на користь Державного бюджету
України за невиконання або неналежне виконання постанови на суму
штрафу, який було накладено за ці ж дії державним виконавцем
відповідно до законодавства про виконавче провадження.
{ Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
{ Положення частини шостої статті 267, яке передбачає право суду
накладати штрафи на посадових осіб, у тому числі керівників
колегіального органу, за невиконання суб\’єктом владних повноважень
постанови суду або неподання звіту про виконання судового рішення,
визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

7. Ухвала суду про накладення штрафу, що набрала законної
сили, направляється для виконання до державної виконавчої служби.
З наступного дня після набрання ухвалою законної сили на суму
заборгованості без додаткового рішення суду нараховується пеня у
розмірі трьох відсотків річних з урахуванням індексу інфляції.
{ Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

8. Сплата штрафу не звільняє від обов\’язку виконати постанову
суду і подати звіт про її виконання. Повторне невиконання цього
обов\’язку тягне за собою застосування наслідків, установлених
частинами першою і другою цієї статті, але розмір нового штрафу
при цьому збільшується на суму штрафу, який було або мало бути
сплачено за попередньою ухвалою.
{ Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
{ Положення частини восьмої статті 267, яке передбачає право суду
накладати штрафи на посадових осіб, у тому числі керівників
колегіального органу, за невиконання суб\’єктом владних повноважень
постанови суду або неподання звіту про виконання судового рішення,
визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

9. Особа-позивач, на користь якої ухвалено постанову суду,
має право подати до суду першої інстанції заяву про визнання
протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб\’єктом
владних повноважень – відповідачем на виконання такої постанови
суду або порушення прав позивача, підтверджених такою постановою
суду.

У такій заяві зазначаються:

1) найменування адміністративного суду, до якого подається
заява;

2) ім\’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також
номер засобу зв\’язку, адреса електронної пошти, якщо вони відомі;

3) ім\’я (найменування) відповідача, посада і місце служби
посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу
зв\’язку, адреса електронної пошти, якщо вони відомі;

4) ім\’я (найменування) третіх осіб, які брали участь у
розгляді справи, поштова адреса, номер засобу зв\’язку, адреса
електронної пошти, якщо вони відомі;

5) номер адміністративної справи;

6) відомості про набрання постановою законної сили та про
наявність відкритого касаційного провадження;

7) інформація про день отримання виконавчого листа та
пред\’явлення його до виконання;

8) інформація про хід виконавчого провадження;

9) документ про сплату судового збору, крім випадків, коли
його не належить сплачувати за подання відповідної заяви;

10) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються вимоги,
позивач зазначає докази, про які йому відомо і які можуть бути
використані судом.

До заяви додаються докази її надсилання рекомендованим
поштовим відправленням з повідомленням про вручення відповідачам і
третім особам не раніше семи робочих днів до дня подання заяви до
суду.

Заява підписується позивачем або його представником із
зазначенням дня її підписання. У разі якщо заява подається
представником, у ній зазначаються ім\’я представника, його поштова
адреса, а також номер засобу зв\’язку, адреса електронної пошти,
якщо вони відомі. Одночасно із заявою подається довіреність чи
інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Таку заяву може бути подано протягом десяти днів з дня, коли
позивач дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх
прав, свобод чи інтересів, але не пізніше дня завершення строку
пред\’явлення до виконання виконавчого листа, виданого за
відповідною постановою суду.

У разі відповідності заяви вказаним вище вимогам вона
підлягає розгляду та вирішенню в порядку письмового провадження
або в судовому засіданні на розсуд суду протягом десяти днів з дня
її отримання. Неприбуття в судове засідання осіб, які були
належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду такої заяви.

У разі невідповідності заяви вказаним вище вимогам вона
ухвалою суду, прийнятою в порядку письмового провадження,
повертається заявнику. Така ухвала суду може бути оскаржена.
{ Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010; в редакції Закону N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

10. За відсутності обставин протиправності відповідних
рішень, дій чи бездіяльності суб\’єкта владних повноважень –
відповідача та порушення ним прав, свобод, інтересів
особи-позивача, суд залишає заяву без задоволення. У разі
наявності підстав для задоволення заяви суд ухвалює одну із
постанов, що передбачені частиною другою статті 162 цього Кодексу.

Така постанова може бути оскаржена лише в апеляційному
порядку.
{ Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

11. Окремі ухвали, а також ухвали щодо накладення штрафу,
постановлені відповідно до цієї статті, можуть бути оскаржені лише
в апеляційному порядку\”.
{ Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

12. Судовий контроль за виконанням судових рішень в
адміністративних справах здійснюється також у порядку,
встановленому статтею 181 цього Кодексу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code