Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 268-278

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 268-278

Розділ VI
ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

Стаття 268. Підстави і порядок застосування
заходів процесуального примусу

1. Заходами процесуального примусу є встановлені цим Кодексом
процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують
встановлені у суді правила або протиправно перешкоджають
здійсненню адміністративного судочинства.

2. Заходи процесуального примусу застосовуються судом негайно
після вчинення порушення шляхом постановлення ухвали.

Стаття 269. Види заходів процесуального примусу

1. Заходами процесуального примусу є:

1) попередження;

2) видалення із залу судового засідання;

3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;

4) привід.

2. До однієї особи не може бути застосовано кілька заходів
процесуального примусу за одне й те саме порушення.

3. Застосування до особи заходів процесуального примусу не
звільняє її від виконання обов’язків, встановлених цим Кодексом.

Стаття 270. Попередження і видалення із залу
судового засідання

1. До учасників адміністративного процесу та інших осіб,
присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час
судового засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого
застосовується попередження, а в разі повторного вчинення таких
дій – видалення із залу судового засідання.

2. У разі повторного вчинення перекладачем дій, визначених у
частині першій цієї статті, суд оголошує перерву і надає час для
заміни перекладача.

Стаття 271. Тимчасове вилучення доказів
для дослідження судом

1. У разі неподання без поважних причин письмових чи речових
доказів, що витребувані судом, та неповідомлення причин їх
неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих
доказів для дослідження судом.

2. В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для дослідження
судом зазначаються: ім’я (найменування) особи, в якої знаходиться
доказ, її місце проживання (перебування, знаходження), назва або
опис письмового чи речового доказу, підстави проведення його
тимчасового вилучення, кому доручається вилучення.

{ Частину третю статті 271 виключено на підставі Закону
N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 }

Стаття 272. Привід

1. До належно викликаних особи, особисту участь якої визнано
судом обов’язковою, свідка, які без поважних причин не прибули у
судове засідання або не повідомили причини неприбуття, може бути
застосовано привід до суду через органи внутрішніх справ з
відшкодуванням у дохід держави витрат на його здійснення.

2. Привід до суду не застосовується до малолітніх та
неповнолітніх осіб, вагітних жінок, інвалідів першої і другої
груп, жінок, які мають дітей віком до шести років або
дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не
можуть бути допитані як свідки.

3. Про привід суд постановляє ухвалу, в якій зазначає ім’я
фізичної особи, яка підлягає приводу, місце проживання
(перебування), роботи, служби чи навчання, підстави застосування
приводу, коли і куди ця особа повинна бути доставлена, якому
органу внутрішніх справ доручається здійснення приводу.

4. Ухвала про привід до суду передається для виконання до
органу внутрішніх справ за місцем провадження у справі або за
місцем проживання (перебування), роботи, служби чи навчання особи,
яку належить привести.

5. Ухвала про привід до суду оголошується учаснику
адміністративного процесу, до якого застосовується привід, особою,
яка її виконує.

6. У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує
ухвалу про привід до суду, через начальника органу внутрішніх
справ негайно повертає її суду з письмовим поясненням причин
невиконання.

Розділ VII. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО
СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ

Стаття 273. Порядок відновлення втраченого судового
провадження в адміністративній справі

1. Відновлення повністю або частково втраченого судового
провадження в адміністративній справі, закінченій ухваленням
судового рішення або в якій провадження закрите, проводиться в
порядку, встановленому цим Кодексом.

Стаття 274. Особи, які мають право звертатися до суду із
заявою про відновлення провадження

1. Втрачене судове провадження в адміністративній справі може
бути відновлене за заявою осіб, які беруть участь у справі, або за
ініціативою суду.

Стаття 275. Підсудність заяви про відновлення втраченого
провадження

1. Заява про відновлення втраченого судового провадження
подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або
постановив ухвалу про закриття провадження у справі.

Стаття 276. Зміст заяви про відновлення втраченого судового
провадження

1. У заяві має бути зазначено, про відновлення якого саме
провадження просить заявник, чи було у справі ухвалено рішення по
суті справи або постановлена ухвала про закриття провадження, якою
саме особою з числа осіб, які брали участь у справі, був заявник,
хто конкретно і в якості кого брав участь у справі, місце
проживання чи місцезнаходження цих осіб, що відомо заявнику про
обставини втрати провадження, про місцезнаходження копій
документів провадження або відомостей щодо них, поновлення яких
саме документів заявник вважає необхідним, з якою метою необхідно
їх поновити.

2. До заяви про відновлення втраченого провадження додаються
документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в
установленому порядку, що збереглися в заявника або у справі.

Стаття 277. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви,
відмова у відкритті провадження у справі або
залишення заяви без розгляду

1. У разі якщо в заяві не зазначена мета відновлення
провадження або відомості, необхідні для його відновлення, суд
постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, якою встановлює
заявникові строк, необхідний для усунення цих недоліків.

2. У разі якщо мета звернення до суду, зазначена заявником,
не пов’язана із захистом його прав та інтересів, суд своєю ухвалою
відмовляє у відкритті провадження у справі або залишає заяву без
розгляду, якщо провадження було відкрито.

3. Судове провадження, втрачене до закінчення судового
розгляду, не підлягає відновленню у встановленому цим розділом
порядку. Заявник у цьому разі може пред’явити новий позов. В
ухвалі суду про відкриття провадження в новій справі у зв’язку з
втратою незакінченого провадження обов’язково має бути зазначено
про цю обставину.

Стаття 278. Розгляд справи

1. Під час розгляду справи суд використовує ту частину
провадження, що збереглася, документи, видані із справи фізичним
чи юридичним особам до втрати провадження, копії цих документів,
інші довідки, папери, відомості, що стосуються справи, виконавчого
провадження.

2. Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під
час вчинення процесуальних дій, осіб (їх представників), які брали
участь у справі, а в необхідних випадках – осіб, які входили до
складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а
також осіб, які виконували судове рішення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code