Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 12-15

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 12-15

Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу

1. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не
брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права,
свободи, інтереси чи обов\’язки, не можуть бути обмежені у праві на
отримання в адміністративному суді як усної, так і письмової
інформації щодо результатів розгляду справи. Ніхто не може бути
обмежений у праві на отримання в адміністративному суді інформації
про дату, час і місце розгляду своєї справи та ухвалені в ній
судові рішення. Звернення особи, яка бере участь у справі, не
підлягає розгляду та не потребує відповіді, якщо у ньому не
зазначено місце проживання чи місцезнаходження (для юридичних
осіб) або не підписано автором (авторами), а також якщо неможливо
встановити його авторство, або таке, що містить вислови, що
свідчать про неповагу до суду.
{ Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

2. Кожен має право знайомитися в установленому законодавством
порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому
судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право
може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення
конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці,
що охороняється законом.

3. Розгляд справ в адміністративних судах проводиться
відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його
частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої
таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного
життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а
також в інших випадках, установлених законом.

4. Розгляд справи в закритому судовому засіданні проводиться
з додержанням усіх правил адміністративного судочинства. Під час
розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути
присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі
необхідності – експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки.

5. Якщо під час закритого судового засідання буде
встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно
значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону,
суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому
засіданні.

6. Під час судового розгляду справи в судовому засіданні
забезпечується повне фіксування судового засідання за допомогою
звукозаписувального технічного засобу, крім випадків неявки в
судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи у разі,
якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи
здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі (у
тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження).
{ Частина шоста статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
{ Щодо визнання конституційними положень частини шостої статті 12,
якими передбачено випадки, коли повне фіксування судового процесу
технічними засобами не здійснюється, див. Рішення Конституційного
Суду N 16-рп/2011 ( v016p710-11 ) від 08.12.2011 }

7. Офіційним записом судового засідання є лише технічний
запис, здійснений судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

8. Особи, присутні в залі судового засідання, можуть
використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі
судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із
застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання
судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі
ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у
справі, крім тих, які є суб\’єктами владних повноважень.

9. Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні,
проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у
закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише
резолютивна частина рішення.

Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного
оскарження рішень адміністративного суду

1. Особам, які беруть участь у справі, а також особам, які не
брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права,
свободи, інтереси чи обов\’язки, забезпечується право на апеляційне
та касаційне оскарження рішень адміністративного суду, крім
випадків, встановлених цим Кодексом.
{ Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 14. Обов\’язковість судових рішень

1. Судове рішення, яким закінчується розгляд справи в
адміністративному суді, ухвалюється іменем України.

2. Постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що
набрали законної сили, є обов\’язковими до виконання на всій
території України.

3. Невиконання судових рішень тягне за собою
відповідальність, встановлену законом.

Стаття 15. Мова адміністративного судочинства

Мова адміністративного судочинства визначається статтею 14
Закону України \”Про засади державної мовної політики\” ( 5029-17 ).
{ Стаття 15 в редакції Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) від
03.07.2012 }

Стаття 15-1. Автоматизована система документообігу суду

1. В адміністративних судах функціонує автоматизована система
документообігу суду, що забезпечує:

1) об\’єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з
додержанням принципів черговості та однакової кількості справ для
кожного судді;

2) надання фізичним та юридичним особам інформації про стан
розгляду справ, у яких вони беруть участь;
{ Пункт 2 частини першої статті 15-1 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

3) централізоване зберігання текстів судових рішень та інших
процесуальних документів;

4) підготовку статистичних даних;

5) реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції та етапів її
руху;

{ Пункт 6 частини першої статті 15-1 виключено на підставі
Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

7) видачу судових рішень та виконавчих листів на підставі
наявних у системі даних щодо судового рішення та реєстрації заяви
особи, на користь якої воно ухвалено;

8) передачу справ до електронного архіву.

2. Позовні заяви, скарги, подання та інші передбачені законом
процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути
предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають
обов\’язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу
суду, яка здійснюється працівниками апарату відповідного суду в
день надходження документів. До автоматизованої системи
документообігу суду в обов\’язковому порядку вносяться: дата
надходження документа, інформація про предмет спору та сторони у
справі, прізвище працівника апарату суду, який здійснив
реєстрацію, інформація про рух судових документів, дані про суддю,
який розглядав справу, та інші дані, передбачені Положенням про
автоматизовану систему документообігу суду.

3. Визначення судді або колегії суддів для розгляду
конкретної справи здійснюється автоматизованою системою
документообігу суду під час реєстрації відповідних документів за
принципом вірогідності, який враховує кількість справ, що
перебувають на розгляді у суддів, заборону брати участь у
перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового
рішення, про перегляд якого ставиться питання, перебування суддів
у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну
повноважень. Після визначення судді або колегії суддів для
розгляду конкретної справи внесення змін до реєстраційних даних
щодо цієї справи, а також видалення цих даних з автоматизованої
системи документообігу суду не допускається, крім випадків,
встановлених законом. Керівник апарату суду несе персональну
відповідальність за забезпечення дотримання у судах порядку
розподілу судових справ між суддями, передбаченого цією статтею.
{ Частина третя статті 15-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

4. Доступ до автоматизованої системи документообігу суду
надається суддям та працівникам апарату відповідного суду згідно з
їхніми функціональними обов\’язками.

5. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи
документообігу суду має наслідком відповідальність, встановлену
законом.

6. Порядок функціонування автоматизованої системи
документообігу суду, у тому числі видачі судових рішень та
виконавчих листів, передачі справ до електронного архіву,
зберігання текстів судових рішень та інших процесуальних
документів, надання інформації фізичним та юридичним особам,
підготовки статистичних даних, визначається Положенням про
автоматизовану систему документообігу суду, що затверджується
Радою суддів України за погодженням з Державною судовою
адміністрацією України.
{ Частина шоста статті 15-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
{ Кодекс доповнено статтею 15-1 згідно із Законом N 1475-VI
( 1475-17 ) від 05.06.2009 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code