Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 16-18

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 16-18

Стаття 16. Правова допомога при вирішенні справ в
адміністративному суді

1. Кожен має право користуватися правовою допомогою при
вирішенні справ в адміністративному суді, яка надається в порядку,
встановленому законом.

2. Для надання правової допомоги при вирішенні справ у судах
в Україні діє адвокатура. У випадках, встановлених законом,
правова допомога може надаватися й іншими фахівцями в галузі
права. Порядок і умови надання правової допомоги, права й
обов\’язки адвокатів та інших фахівців у галузі права, які беруть
участь в адміністративному процесі і надають правову допомогу,
визначаються цим Кодексом та іншими законами.

3. Суд повністю або частково звільняє особу від оплати
правової допомоги і забезпечує надання правової допомоги у
випадках та порядку, встановлених законом, якщо відповідний орган
відмовив особі у забезпеченні правової допомоги.

Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Глава 1
АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ І ПІДСУДНІСТЬ
АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо
вирішення адміністративних справ
{ Назва статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

1. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на
правовідносини, що виникають у зв\’язку з здійсненням суб\’єктом
владних повноважень владних управлінських функцій, а також у
зв\’язку з публічним формуванням суб\’єкта владних повноважень
шляхом виборів або референдуму.
{ Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1901-VI ( 1901-17 ) від 16.02.2010; в редакції Закону N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

2. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на
публічно-правові спори, зокрема:

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб\’єктом владних
повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів
чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її
проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори між суб\’єктами владних повноважень з приводу
реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі
делегованих повноважень;

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання,
припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних
договорів;

5) спори за зверненням суб\’єкта владних повноважень у
випадках, встановлених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України;

6) спори щодо правовідносин, пов\’язаних з виборчим процесом
чи процесом референдуму.
{ Частина статті 17 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 }

3. Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на
публічно-правові справи:

1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;

2) що належить вирішувати в порядку кримінального
судочинства;
{ Офіційне тлумачення положення пункту 2 частини третьої статті 17
див. в Рішенні Конституційного Суду N 19-рп/2011 ( v019p710-11 )
від 14.12.2011 }

3) про накладення адміністративних стягнень;

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту
(положення) об\’єднання громадян віднесені до його внутрішньої
діяльності або виключної компетенції.
{ Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ

1. Місцевим загальним судам як адміністративним судам
підсудні:

1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи
посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова
особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні
окружним адміністративним судам;

2) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи
бездіяльності суб\’єктів владних повноважень у справах про
притягнення до адміністративної відповідальності;

{ Пункт 3 частини першої статті 18 виключено на підставі
Закону N 1691-VI ( 1691-17 ) від 18.02.2010 – зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 19-рп/2010 ( v019p710-10 ) від 09.09.2010 }

4) усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з
суб\’єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення,
перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат,
соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за
загальнообов\’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та
пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних
послуг, допомоги, захисту, пільг;
{ Частину першу статті 18 доповнено пунктом 4 згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 – зміни щодо передачі до
юрисдикції адміністративних судів та вилучення із цивільної
юрисдикції спорів з приводу призначення, обчислення, перерахунку,
здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат
непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов\’язковим
державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат,
соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна,
пайків або грошової компенсації замість них вводяться в дію
одночасно з набранням чинності Законом України від 2 грудня 2010
року N 2748-VI ( 2748-17 ) \”Про внесення змін до розділу XII
\”Прикінцеві положення\” Закону України \”Про судоустрій і статус
суддів\” щодо передачі справ, пов\’язаних із соціальними виплатами\”
з урахуванням положень, зазначених в абзацах 3-8 пункту 1 Закону
N 2748-VI ( 2748-17 ) від 02.12.2010 }

5) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи
бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи
державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у
справах, передбачених пунктами 1-4 частини першої цієї статті.
{ Частину першу статті 18 доповнено пунктом 4 згідно із Законом
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

2. Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні
справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший
державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна
рада, Київська або Севастопольська міська рада, їх посадова чи
службова особа, крім випадків, передбачених цим Кодексом, та крім
справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про
адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим
загальним судам як адміністративним судам.
{ Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 808-VI ( 808-17 ) від 25.12.2008, N 2181-VI ( 2181-17 ) від
13.05.2010, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 – зміни щодо
передачі до юрисдикції адміністративних судів та вилучення із
цивільної юрисдикції спорів з приводу призначення, обчислення,
перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат,
соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за
загальнообов\’язковим державним соціальним страхуванням та інших
соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг,
речового майна, пайків або грошової компенсації замість них
вводяться в дію одночасно з набранням чинності Законом України від
2 грудня 2010 року N 2748-VI ( 2748-17 ) \”Про внесення змін до
розділу XII \”Прикінцеві положення\” Закону України \”Про судоустрій
і статус суддів\” щодо передачі справ, пов\’язаних із соціальними
виплатами\” з урахуванням положень, зазначених в абзацах 3-8 пункту
1 Закону N 2748-VI ( 2748-17 ) від 02.12.2010 }

3. Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи
службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і
вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або
окружним адміністративним судом за вибором позивача.

4. Вищому адміністративному суду України як суду першої
інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою
комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму,
справи про дострокове припинення повноважень народного депутата
України, а також справи щодо оскарження актів, дій чи
бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої
ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
{ Частина четверта статті 18 в редакції Законів N 1616-VI
( 1616-17 ) від 21.08.2009, N 2181-VI ( 2181-17 ) від 13.05.2010;
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 – зміни щодо передачі до юрисдикції адміністративних
судів та вилучення із цивільної юрисдикції спорів з приводу
призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання,
одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним
громадянам, виплат за загальнообов\’язковим державним соціальним
страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг,
допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової
компенсації замість них вводяться в дію одночасно з набранням
чинності Законом України від 2 грудня 2010 року N 2748-VI
( 2748-17 ) \”Про внесення змін до розділу XII \”Прикінцеві
положення\” Закону України \”Про судоустрій і статус суддів\” щодо
передачі справ, пов\’язаних із соціальними виплатами\” з урахуванням
положень, зазначених в абзацах 3-8 пункту 1 Закону N 2748-VI
( 2748-17 ) від 02.12.2010 }

5. У разі невизначеності цим Кодексом предметної підсудності
адміністративної справи така справа розглядається місцевим
адміністративним судом за вибором позивача.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code