Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 19-22

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 19-22

Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ

1. Адміністративні справи вирішуються адміністративним судом
за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим
Кодексом.
{ Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

2. Адміністративні справи з приводу оскарження правових
актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб\’єктів
владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно
конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об\’єднань), вирішуються
за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у
встановленому законом порядку місцем проживання (перебування,
знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за
місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим
Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування,
знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд
за місцезнаходженням відповідача.
{ Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2181-VI ( 2181-17 ) від 13.05.2010; в редакції Закону N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

3. Адміністративні справи з приводу оскарження
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства
чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного
банку України чи іншого суб\’єкта владних повноважень, повноваження
якого поширюються на всю територію України, крім випадків,
передбачених цим Кодексом, адміністративні справи з приводу
оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду
скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель,
адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне
дипломатичне чи консульське представництво України, його посадова
чи службова особа, а також адміністративні справи про анулювання
реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону
(примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються
окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого
поширюється на місто Київ.
{ Частина третя статті 19 в редакції Закону N 2181-VI ( 2181-17 )
від 13.05.2010; із змінами, внесеними згідно з Законом N 3156-VI
( 3156-17 ) від 17.03.2011 }

4. У разі невизначеності цим Кодексом територіальної
підсудності адміністративної справи така справа розглядається
місцевим адміністративним судом за вибором позивача.

Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справ

1. Місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як
адміністративні суди та окружні адміністративні суди), а також
Вищий адміністративний суд України у випадках, встановлених цим
Кодексом, вирішують адміністративні справи як суди першої
інстанції.

2. Апеляційні адміністративні суди переглядають судові
рішення місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів
як адміністративних судів та окружних адміністративних судів), які
знаходяться у межах їхньої територіальної юрисдикції, в
апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції.

3. Вищий адміністративний суд України переглядає судові
рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів у
касаційному порядку як суд касаційної інстанції. У випадку,
визначеному частиною шостою статті 177 цього Кодексу, Вищий
адміністративний суд України переглядає в апеляційному порядку як
суд апеляційної інстанції судові рішення Київського апеляційного
адміністративного суду.
{ Частина третя статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

4. Верховний Суд України у випадках, установлених цим
Кодексом, переглядає судові рішення адміністративних судів після
їх перегляду в касаційному порядку.
{ Частина четверта статті 20 в редакції Закону N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 21. Підсудність кількох пов\’язаних між собою вимог

1. Позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві,
якщо вони пов\’язані між собою.

Якщо справа щодо пов\’язаних вимог територіально підсудна
різним місцевим адміністративним судам, то її розглядає один з цих
судів за вибором позивача.

Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна окружному
адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) – місцевому
загальному суду як адміністративному суду, таку справу розглядає
окружний адміністративний суд.

Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна Київському
апеляційному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) –
іншому адміністративному суду, таку справу розглядає Київський
апеляційний адміністративний суд.
{ Частина перша статті 21 в редакції Закону N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

2. Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними
рішеннями, діями чи бездіяльністю суб\’єкта владних повноважень або
іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб\’єктів
публічно-правових відносин, розглядаються адміністративним судом,
якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити
публічно-правовий спір. Інакше вимоги про відшкодування шкоди
вирішуються судами в порядку цивільного або господарського
судочинства.

3. Не допускається об\’єднання в одне провадження кількох
вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо
інше не встановлено законом.

Стаття 22. Передача адміністративної справи з
одного адміністративного суду до іншого

1. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншого
адміністративного суду, якщо:

1) до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання
відповідача, зареєстроване у встановленому законом порядку, місце
проживання (перебування) якого раніше не було відоме, про передачу
справи за місцем його проживання (перебування); { Пункт 1 частини
першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

2) відкрито провадження у справі, яка предметно підсудна
іншому суду; { Пункт 2 частини першої статті 22 в редакції Закону
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

3) після відкриття провадження у справі з\’ясувалося, що
справа територіально підсудна іншому суду; { Пункт 3 частини
першої статті 22 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 }

4) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших
випадках неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи;

5) ліквідовано адміністративний суд, який розглядав справу;

6) однією із сторін у справі є суд, в якому розглядається
справа, або суддя цього суду.
{ Частину першу статті 22 доповнено пунктом 6 згідно із Законом
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }
{ Положення частини першої статті 22, які регулюють строки подання
відповідачем клопотання про передачу справи з одного
адміністративного суду до іншого, встановлюють порядок подання
клопотання про колегіальний розгляд справи, а також регламентують
строки подання заяви про відвід (самовідвід) судді, секретаря
судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача, визнано
конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

2. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншому
адміністративному суду, що найбільш територіально наближений до
цього суду, у випадку, передбаченому пунктами 4 і 6 частини першої
цієї статті.

У разі ліквідації адміністративного суду справи, що
знаходилися у його провадженні, невідкладно передаються до суду,
до підсудності якого віднесено розгляд таких справ.
{ Статтю 22 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010; в редакції Закону N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

3. Підсудність справ, у яких стороною є Верховний Суд
України, Вищий адміністративний суд України або суддя одного з цих
судів, встановлюється за загальними правилами підсудності.
{ Статтю 22 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

4. Питання про передачу адміністративної справи, крім
випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті,
розглядається судом у порядку письмового провадження або в
судовому засіданні на розсуд суду. Неприбуття у судове засідання
осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду
цього питання.
{ Частина четверта статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

5. Питання про передачу адміністративної справи, крім
випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті, суд
вирішує ухвалою. Ухвалу про передачу адміністративної справи з
одного адміністративного суду до іншого може бути оскаржено.
Ухвала про відмову в передачі адміністративної справи з одного
адміністративного суду до іншого, постановлена у судовому
засіданні, не викладається окремим документом і оскарженню не
підлягає. Заперечення проти цього може бути включено до
апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за
результатами розгляду справи.
{ Частина п\’ята статті 22 в редакції Законів N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010, N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

6. Передача адміністративної справи з одного суду до іншого
здійснюється після закінчення строку на оскарження ухвали про
передачу адміністративної справи з одного адміністративного суду
до іншого, а в разі подання апеляційної скарги – після залишення
її без задоволення.
{ Частина шоста статті 22 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 }

7. Адміністративна справа, передана з одного
адміністративного суду до іншого в порядку, встановленому цією
статтею, розглядається адміністративним судом, до якого вона
надіслана.

8. Спори між адміністративними судами щодо підсудності не
допускаються.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code