Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 29-34

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 29-34

Стаття 29. Підстави для відводу (самовідводу)
секретаря судового засідання, експерта,
спеціаліста, перекладача

1. Секретар судового засідання, експерт, спеціаліст,
перекладач не можуть брати участі в адміністративному процесі та
відводяться за підставами, встановленими у частині першій
статті 27 цього Кодексу.

2. Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участі в
адміністративному процесі, якщо:

1) він перебував або перебуває в службовій або в іншій
залежності від осіб, які беруть участь у справі;

2) проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких
використовуються при розгляді даної справи;

3) з\’ясування обставин, які мають значення для справи,
виходить за межі сфери його спеціальних знань.

3. Участь секретаря судового засідання, експерта,
спеціаліста, перекладача в судовому засіданні при попередньому
розгляді даної справи відповідно як секретаря судового засідання,
експерта, спеціаліста, перекладача не є підставою для їхнього
відводу (самовідводу).

Стаття 30. Заява про відвід (самовідвід)

1. За наявності підстав, зазначених у статтях 27-29 цього
Кодексу, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст,
перекладач зобов\’язані заявити самовідвід.

2. За цими ж підставами їм може бути заявлено відвід особами,
які беруть участь у справі.

3. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і заявлений
до початку судового розгляду адміністративної справи по суті у
письмовій формі з обґрунтуванням підстав для відводу. Заявляти
самовідвід після цього дозволяється лише у разі, якщо про підставу
самовідводу стало відомо після початку судового розгляду.

Суд ухвалою, без виходу до нарадчої кімнати, залишає заяву
про відвід, яка повторно подана з тих самих підстав, без
розгляду.
{ Частина третя статті 30 в редакції Законів N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010, N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }
{ Положення частини третьої статті 30, які регулюють строки
подання відповідачем клопотання про передачу справи з одного
адміністративного суду до іншого, встановлюють порядок подання
клопотання про колегіальний розгляд справи, а також регламентують
строки подання заяви про відвід (самовідвід) судді, секретаря
судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача, визнано
конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

Стаття 31. Порядок вирішення питання про відвід (самовідвід)

1. У разі заявлення відводу (самовідводу) суд повинен
вислухати особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати
пояснення, а також думку осіб, які беруть участь у справі.

2. Питання про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою
суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або
всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів.

3. Ухвала за наслідками розгляду питання про відвід
(самовідвід) окремо не оскаржується. Заперечення проти неї може
бути включене до апеляційної чи касаційної скарги на постанову чи
ухвалу суду, прийняту за наслідками розгляду справи.

Стаття 32. Наслідки відводу (самовідводу) судді

1. У разі задоволення відводу (самовідводу) судді, який
розглядає справу одноособово, адміністративна справа розглядається
в тому самому адміністративному суді іншим суддею, який
визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1
цього Кодексу.
{ Частина перша статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1475-VI ( 1475-17 ) від 05.06.2009 }

2. У разі задоволення відводу (самовідводу) комусь із суддів
або всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів,
адміністративна справа розглядається в тому самому
адміністративному суді тим самим кількісним складом колегії суддів
без участі відведеного судді або іншим складом суддів, який
визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1
цього Кодексу.
{ Частина друга статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1475-VI ( 1475-17 ) від 05.06.2009 }

3. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) неможливо
утворити новий склад суду, суд вирішує питання про передачу справи
до іншого адміністративного суду в порядку, встановленому
статтею 22 цього Кодексу.

Глава 3
СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Стаття 33. Повістки

1. Судові виклики і повідомлення здійснюються повістками про
виклик і повістками-повідомленнями.

2. Повістки про виклик у суд надсилаються особам, які беруть
участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, а
повістки-повідомлення – особам, які беруть участь у справі, з
приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є
обов\’язковою.

3. Судовий виклик або судове повідомлення осіб, які беруть
участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів
здійснюється рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою),
кур\’єром із зворотною розпискою за адресами, вказаними цими
особами, або шляхом надсилання тексту повістки, складеного
відповідно до статті 34 цього Кодексу факсимільним повідомленням
(факсом, телефаксом), електронною поштою, телефонограмою,
опублікування у друкованому засобі масової інформації.

Повідомлення шляхом надсилання тексту повістки здійснюється
за тими самими правилами, що і повідомлення шляхом надсилання
повістки, крім випадків, установлених цим Кодексом.
{ Частина третя статті 33 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 – зміни щодо направлення текстів повісток
електронною поштою, факсом (телефаксом) які вводяться в дію з дня
повідомлення Державною судовою адміністрацією України в газетах
\”Голос України\” та \”Урядовий кур\’єр\” про початок функціонування
Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів)
суб\’єктів владних повноважень }
{ Положення частини третьої статті 33 щодо зміни порядку виклику
та повідомлення осіб, які беруть участь у справах, про судовий
розгляд позовів і скарг без їх присутності у судових засіданнях,
визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

4. У разі ненадання особами, які беруть участь у справі,
інформації щодо їх поштової адреси судовий виклик або судове
повідомлення надсилаються:

юридичним особам та фізичним особам – підприємцям – за
адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців;

фізичним особам, які не мають статусу підприємців, – за
адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у
встановленому законом порядку.

У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою
адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення
вручене їм належним чином.
{ Статтю 33 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 – зміни щодо направлення текстів
повісток електронною поштою, факсом (телефаксом) які вводяться в
дію з дня повідомлення Державною судовою адміністрацією України в
газетах \”Голос України\” та \”Урядовий кур\’єр\” про початок
функціонування Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів
(телефаксів) суб\’єктів владних повноважень }
{ Положення частини четвертої статті 33 щодо зміни порядку виклику
та повідомлення осіб, які беруть участь у справах, про судовий
розгляд позовів і скарг без їх присутності у судових засіданнях,
визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

5. Якщо фізична особа, яка бере участь у справі, діє через
представника і суд не вважає її особисту участь обов\’язковою, він
може направити повістку лише представникові.

Стаття 34. Зміст повістки

1. У повістці про виклик зазначаються:

1) найменування та адреса адміністративного суду;

2) ім\’я фізичної особи, яку викликають до суду, або
найменування органу, підприємства, установи, організації,
представник яких викликається;

3) дата, час і місце судового засідання;

4) назва і номер адміністративної справи;

5) в якому процесуальному статусі викликається ця особа (як
позивач, відповідач, свідок тощо);

6) у разі необхідності – пропозиція особі, яка бере участь у
справі, подати всі раніше не подані докази;

7) обов\’язок адресата повідомити про наявність поважних
причин неможливості прибути до суду;

8) роз\’яснення наслідків неприбуття до суду;

9) обов\’язок особи, яка одержала повістку у зв\’язку з
відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату.

2. У повістці-повідомленні зазначаються:

1) найменування та адреса адміністративного суду;

2) ім\’я особи або найменування органу, підприємства,
установи, організації, яким адресується повістка;

3) дата, час і місце судового засідання або проведення
окремої процесуальної дії;

4) назва і номер адміністративної справи;

5) в якому процесуальному статусі має право взяти участь ця
особа (як позивач, відповідач, свідок тощо) в адміністративному
процесі;

6) обов\’язок особи, яка одержала повістку у зв\’язку з
відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.

3. Якщо разом з повісткою надсилаються копії документів, у
повістці вказується їх перелік і роз\’яснюється право подати
заперечення та докази на їх підтвердження.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code