Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 43-49

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 43-49

Стаття 43. Зауваження щодо технічного запису і
журналу судового засідання

1. Особи, які беруть участь у справі, мають право
ознайомитися із технічним записом і журналом судового засідання та
протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі подати до
суду письмові зауваження щодо їхньої неповноти або неправильності.

2. Головуючий розглядає зауваження щодо технічного запису і
журналу судового засідання, про що постановляє відповідну ухвалу.

3. У разі пропущення строку подання зауважень і відсутності
підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду.

4. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового
засідання повинні бути розглянуті не пізніше п\’яти днів з дня їх
подання.

Стаття 44. Відтворення та роздрукування технічного
запису судового засідання

1. Повне чи часткове відтворення технічного запису судового
засідання здійснюється на вимогу особи, яка бере участь у справі,
або за ініціативою суду.

2. На клопотання особи, яка бере участь у справі, за
розпорядженням головуючого може бути здійснено повне або часткове
роздрукування технічного запису судового засідання. Особа, яка
бере участь у справі, має право отримати копію інформації з носія,
на який здійснювався технічний запис судового засідання.

3. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в
електронному вигляді копії технічного запису судового засідання
встановлюється законом.
{ Частина третя статті 44 в редакції Закону N 3674-VI ( 3674-17 )
від 08.07.2011 }

Стаття 45. Складення протоколу

1. Про вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового
засідання або під час виконання судового доручення секретарем
судового засідання складається протокол.

2. Під час вчинення окремої процесуальної дії поза залою
судового засідання або під час виконання судового доручення та при
складенні протоколу можуть застосовуватися технічні засоби.

3. Протокол після його складення та ознайомлення з ним усіх
присутніх осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів,
спеціалістів, перекладачів підписується секретарем судового
засідання і суддею. Присутні особи, які беруть участь у справі,
свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі можуть подати свої
зауваження, які додаються до протоколу.

4. Протокол, складений при виконанні судового доручення,
разом із необхідними додатками невідкладно надсилається до суду,
який розглядає справу.

5. Протокол приєднується до адміністративної справи.

Стаття 46. Зміст протоколу

1. Протокол про вчинення окремої процесуальної дії поза залою
судових засідань або під час виконання судового доручення повинен
містити:

1) найменування адміністративного суду, який вчиняє окрему
процесуальну дію, прізвище та ініціали судді, секретаря судового
засідання;

2) номер адміністративної справи;

3) рік, місяць, число і місце вчинення процесуальної дії;

4) час початку процесуальної дії;

5) відомості про прибуття осіб, які беруть участь у справі,
експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків;

6) відомості про роз\’яснення особам, які беруть участь у
справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам їхніх
процесуальних прав та обов\’язків;

7) опис ходу проведення окремої процесуальної дії, у тому
числі відомості про заявлені клопотання та ухвали суду; основний
зміст пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, показань
свідків, усні роз\’яснення експертами своїх висновків і відповідей
на поставлені їм додаткові питання; консультації спеціалістів;

8) відомості про докази, які додаються до справи, а якщо
докази не додаються до справи – номер, дату та зміст письмових
доказів, опис інших доказів;

9) час закінчення процесуальної дії;

10) інші відомості, встановлені цим Кодексом.

Стаття 46-1. Зауваження до протоколу

1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають
право знайомитися з протоколом окремої процесуальної дії і
протягом трьох днів після підписання протоколу подавати свої
письмові зауваження з приводу допущених у протоколі неточностей
або неповноти змісту.

2. Суд розглядає зауваження щодо протоколу і в разі згоди із
зауваженнями посвідчує їх правильність.

3. У разі незгоди суду з поданими зауваженнями вони
розглядаються в судовому засіданні судом, який ухвалив рішення, з
повідомленням осіб, які брали участь у справі, про час і місце
проведення судового засідання. Розглянувши зауваження, суд
постановляє ухвалу, якою посвідчує правильність зауважень або
відхиляє їх.

4. Зауваження до протоколу приєднуються до справи.
{ Главу 4 розділу II доповнено статтею 46-1 згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Глава 5
УЧАСНИКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Параграф 1. Особи, які беруть участь у справі

Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі

1. Особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті
особи, представники сторін та третіх осіб.

Стаття 48. Адміністративна процесуальна правосуб\’єктність

1. Здатність мати процесуальні права та обов\’язки в
адміністративному судочинстві (адміністративна процесуальна
правоздатність) визнається за громадянами України, іноземцями,
особами без громадянства, органами державної влади, іншими
державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими
особами, підприємствами, установами, організаціями (юридичними
особами).

2. Здатність особисто здійснювати свої адміністративні
процесуальні права та обов\’язки, у тому числі доручати ведення
справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність),
належить фізичним особам, які досягли повноліття і не визнані
судом недієздатними, а також фізичним особам до досягнення цього
віку у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони
відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь.

3. Здатність особисто здійснювати свої адміністративні
процесуальні права та обов\’язки, у тому числі доручати ведення
справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність),
належить органам державної влади, іншим державним органам, органам
влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого
самоврядування, їхнім посадовим і службовим особам, підприємствам,
установам, організаціям (юридичним особам).

Стаття 49. Права та обов\’язки осіб, які беруть участь
у справі

1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні
процесуальні права і обов\’язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов\’язані
добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і
неухильно виконувати процесуальні обов\’язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про
всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх
інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час
розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь
у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань
інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом, журналом судового
засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і
подавати письмові зауваження до них; { Пункт 8 частини третьої
статті 49 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з
матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх
інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм
цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний
рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії
документів і витяги з них.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code