Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 104-107

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 104-107

Розділ III
ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Глава 1
ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ТА ВІДКРИТТЯ
ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ

Стаття 104. Пред\’явлення адміністративного позову

1. Позов пред\’являється шляхом подання позовної заяви до суду
першої інстанції.
{ Стаття 104 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 }

Стаття 105. Форма і зміст адміністративного позову

1. Адміністративний позов подається до адміністративного суду
у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його
представником. Позовна заява може бути надіслана до
адміністративного суду поштою.

2. Письмова позовна заява може бути складена шляхом
заповнення бланка позовної заяви, наданого судом.
{ Статтю 105 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

3. На прохання позивача службовцем апарату адміністративного
суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.

4. Адміністративний позов може містити вимоги про:

1) скасування або визнання нечинним рішення відповідача –
суб\’єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;

2) зобов\’язання відповідача – суб\’єкта владних повноважень
прийняти рішення або вчинити певні дії;

3) зобов\’язання відповідача – суб\’єкта владних повноважень
утриматися від вчинення певних дій;

4) стягнення з відповідача – суб\’єкта владних повноважень
коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням,
дією або бездіяльністю;

5) виконання зупиненої чи невчиненої дії;

6) встановлення наявності чи відсутності компетенції
(повноважень) суб\’єкта владних повноважень;

7) примусове відчуження земельної ділянки, інших об\’єктів
нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної
необхідності. { Частину статті 105 доповнено пунктом 7 згідно із
Законом N 1559-VI ( 1559-17 ) від 17.11.2009 }

{ Частину п\’яту статті 105 виключено на підставі Закону
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

5. Адміністративний позов суб\’єкта владних повноважень може
містити інші вимоги у випадках, встановлених законом.
{ У статтю 105 включено частину п\’яту згідно із Законом N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

Стаття 106. Вимоги до позовної заяви

1. У позовній заяві зазначаються:

1) найменування адміністративного суду, до якого подається
позовна заява;

2) ім\’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також
номер засобу зв\’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) ім\’я (найменування) відповідача, посада і місце служби
посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу
зв\’язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

4) зміст позовних вимог згідно з частинами четвертою і п\’ятою
статті 105 цього Кодексу і виклад обставин, якими позивач
обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох
відповідачів, – зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
{ Пункт 4 частини першої статті 106 в редакції Закону N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

5) у разі необхідності – клопотання про звільнення від сплати
судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і
забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган
відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення
судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків
тощо;
{ Пункт 5 частини першої статті 106 із змінами, внесеними згідно
із Законами N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

2. На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні
вимоги, позивач надає докази, а в разі неможливості – зазначає
докази, які не може самостійно надати, із зазначенням причин
неможливості подання таких доказів.
{ Частина друга статті 106 в редакції Закону N 4054-VI ( 4054-17 )
від 17.11.2011 }

3. До позовної заяви додаються її копії та копії всіх
документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості
відповідачів і третіх осіб, крім випадків подання
адміністративного позову суб\’єктом владних повноважень. Суб\’єкт
владних повноважень при поданні адміністративного позову
зобов\’язаний додати до позовної заяви доказ надіслання
рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу і
третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів.
До позовної заяви додається також документ про сплату судового
збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.
{ Частина третя статті 106 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

4. Позовна заява підписується позивачем або його
представником із зазначенням дати її підписання.

5. Якщо позовна заява подається представником, то у ній
зазначаються ім\’я представника, його поштова адреса, а також номер
засобу зв\’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з
позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що
підтверджує повноваження представника.

Стаття 107. Відкриття провадження в адміністративній справі

1. Суддя після одержання позовної заяви з\’ясовує, чи:

1) подана позовна заява особою, яка має адміністративну
процесуальну дієздатність;

2) має представник належні повноваження (якщо позовну заяву
подано представником);

3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтею 106
цього Кодексу;

4) належить позовну заяву розглядати в порядку
адміністративного судочинства;
{ Пункт 4 частини першої статті 107 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

5) подано адміністративний позов у строк, установлений
законом (якщо адміністративний позов подано з пропущенням
встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо
підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду
поважними);
{ Частину першу статті 107 доповнено новим пунктом згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

6) немає інших підстав для повернення позовної заяви,
залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження в
адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.
{ Пункт 6 частини першої статті 107 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

2. Суддя відкриває провадження в адміністративній справі на
підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для повернення
позовної заяви, залишення її без розгляду чи відмови у відкритті
провадження у справі.
{ Частина друга статті 107 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

3. Якщо відповідачем у позовній заяві, щодо якої відсутні
підстави для її повернення, залишення без розгляду чи відмови у
відкритті провадження у справі, вказана фізична особа, яка не має
статусу підприємця, суддя не пізніше двох днів з дня надходження
позовної заяви до суду звертається до відповідного органу
реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо
надання інформації про зареєстроване місце проживання
(перебування) такої фізичної особи.

Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи
має бути надана протягом трьох днів з дня отримання відповідним
органом реєстрації місця проживання та перебування особи
відповідного звернення суду.

Якщо за результатами отриманої судом інформації буде
встановлено, що справа не підсудна цьому суду, суд повертає
позовну заяву позивачу.

У разі якщо отримана судом інформація не дає можливості
встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце
проживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про
відкриття провадження у справі. Виклик такої особи як відповідача
у справі здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 цього
Кодексу.
{ Статтю 107 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

4. Питання про відкриття провадження в адміністративній
справі суддя вирішує протягом трьох днів з дня надходження
позовної заяви до адміністративного суду або закінчення строку,
встановленого для усунення недоліків позовної заяви, у разі
залишення позовної заяви без руху, та не пізніш наступного дня з
дня отримання судом у порядку, передбаченому частиною третьою цієї
статті, інформації про місце проживання (перебування) фізичної
особи.
{ Частина четверта статті 107 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

5. Про залишення позовної заяви без розгляду, відкриття
провадження у справі чи відмову у відкритті провадження у справі
суддя постановляє ухвалу. В ухвалі про відкриття провадження у
справі зазначаються: { Абзац перший частини п\’ятої статті 107 в
редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

1) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали
судді, який відкрив провадження в адміністративній справі, номер
справи;

2) ким і до кого пред\’явлено адміністративний позов;

3) зміст позовних вимог;

4) дата, час і місце попереднього судового засідання, якщо
суд вважає його проведення необхідним;

5) пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові
заперечення проти позову та докази, які у нього є (для суб\’єкта
владних повноважень – відповідача зазначається про його обов\’язок
надати у визначений судом строк у разі заперечення проти позову
всі матеріали, що були або мали бути взяті ним до уваги при
прийнятті рішення, вчиненні дії, допущенні бездіяльності, з
приводу яких подано позов); { Пункт 5 частини п\’ятої статті 107 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 }

6) яким складом суду розглядатиметься справа.

7) за наявності підстав – висновок суду про визнання причин
пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними;
{ Частину п\’яту статті 107 доповнено пунктом 7 згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010; в редакції Закону N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

6. Копія ухвали про відкриття провадження в адміністративній
справі невідкладно після постановлення надсилається особам, які
беруть участь у справі, разом з витягом про їхні процесуальні
права та обов\’язки, встановлені статтями 49, 51 цього Кодексу.
Відповідачам та третім особам, які не заявляють самостійних вимог
на предмет спору, надсилаються також копії позовної заяви та
доданих до неї документів.
{ Частина шоста статті 107 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 }

7. Копія ухвали про залишення позовної заяви без розгляду
невідкладно надсилається особі, яка подала позовну заяву, разом із
позовною заявою та усіма доданими до неї матеріалами.
{ Статтю 107 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

8. Ухвала про залишення позовної заяви без розгляду може бути
оскаржена особою, яка подала позовну заяву.
{ Статтю 107 доповнено частиною восьмою згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code