Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 108-111

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 108-111

Стаття 108. Залишення позовної заяви без руху,
повернення позовної заяви

1. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання
вимог, встановлених статтею 106 цього Кодексу, постановляє ухвалу
про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються
недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється
строк, достатній для усунення недоліків. Копія ухвали про
залишення позовної заяви без руху невідкладно надсилається особі,
що звернулася із позовною заявою.

2. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк,
встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її
подання до адміністративного суду.

3. Позовна заява повертається позивачеві, якщо:

1) позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено
без руху;

2) позивач до відкриття провадження в адміністративній справі
подав заяву про її відкликання;

3) позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної
процесуальної дієздатності;

4) позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має
повноважень на ведення справи;

5) у провадженні цього або іншого адміністративного суду є
справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і
з тих самих підстав;

6) справа не підсудна цьому адміністративному суду;

7) якщо позовну заяву із вимогою стягнення грошових коштів,
яка ґрунтується на підставі рішення суб\’єкта владних повноважень,
подано суб\’єктом владних повноважень до закінчення строку,
передбаченого частиною п\’ятою статті 99 цього Кодексу.
{ Частину третю статті 108 доповнено пунктом 7 згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

4. Копія ухвали про повернення позовної заяви невідкладно
надсилається особі, яка її подала, разом із позовною заявою й
усіма доданими до неї матеріалами.

5. Ухвали про залишення позовної заяви без руху або про
повернення позовної заяви можуть бути оскаржені особою, яка подала
позовну заяву.

6. Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного
звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому
законом.
{ Частина шоста статті 108 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 109. Відмова у відкритті провадження в
адміністративній справі

1. Суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній
справі лише, якщо:

1) заяву не належить розглядати в порядку адміністративного
судочинства;

2) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет
і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова
суду; ухвала суду про відмову у відкритті провадження в
адміністративній справі; ухвала про закриття провадження в
адміністративній справі; ухвала про залишення позовної заяви без
розгляду у зв\’язку з пропуском строку звернення до
адміністративного суду (крім випадків, коли така ухвала винесена
до відкриття провадження в адміністративній справі);
{ Пункт 2 частини першої статті 109 в редакції Закону N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

3) настала смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу,
які звернулися із позовною заявою або до яких пред\’явлено
адміністративний позов, якщо спірні правовідносини не допускають
правонаступництва.

{ Пункт 4 частини першої статті 109 виключено на підставі
Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

2. Про відмову у відкритті провадження в адміністративній
справі суддя постановляє ухвалу.

3. Копія ухвали про відмову у відкритті провадження в
адміністративній справі невідкладно надсилається особі, яка подала
позовну заяву, разом із позовною заявою та усіма доданими до неї
матеріалами.

4. Ухвала про відмову у відкритті провадження в
адміністративній справі може бути оскаржена особою, яка подала
позовну заяву.

5. Повторне звернення тієї ж особи до адміністративного суду
з таким самим адміністративним позовом, щодо якого постановлено
ухвалу про відмову у відкритті провадження, не допускається.

6. У разі відмови у відкритті провадження в адміністративній
справі з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої цієї
статті, суд повинен роз\’яснити позивачеві, до юрисдикції якого
суду віднесено розгляд такої справи.
{ Статтю 109 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Глава 2
ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 110. Підготовка справи до судового розгляду

1. Підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя
адміністративного суду, який відкрив провадження в
адміністративній справі.

2. Суд до судового розгляду адміністративної справи вживає
заходи для всебічного та об\’єктивного розгляду і вирішення справи
в одному судовому засіданні протягом розумного строку. З цією
метою суд може:

1) прийняти рішення про витребування документів та інших
матеріалів; навести необхідні довідки; провести огляд письмових та
речових доказів на місці, якщо їх не можна доставити до суду;
призначити експертизу, вирішити питання про необхідність залучення
свідків, спеціаліста, перекладача;

2) прийняти рішення про обов\’язковість особистої участі осіб,
які беруть участь у справі, у судовому засіданні, про залучення
третіх осіб до справи;

3) викликати на судовий розгляд адміністративної справи
свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів;

4) прийняти рішення про проведення попереднього судового
засідання.

3. За обґрунтованим клопотанням позивача суддя вживає заходи
щодо невідкладного розгляду і вирішення справи. У такому разі
виклик осіб, які беруть участь у справі, чи повідомлення про
постановлені судом ухвали здійснюються за допомогою кур\’єра,
телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу.

Стаття 111. Попереднє судове засідання

1. Попереднє судове засідання проводиться з метою з\’ясування
можливості врегулювання спору до судового розгляду справи або
забезпечення всебічного та об\’єктивного вирішення справи протягом
розумного строку.

2. Попереднє судове засідання проводиться суддею, який
здійснює підготовку справи до судового розгляду, за участю сторін
та інших осіб, які беруть участь у справі.

3. Для врегулювання спору суд з\’ясовує, чи не відмовляється
позивач від адміністративного позову, чи не визнає відповідач
адміністративний позов, і роз\’яснює сторонам можливості щодо
примирення.

4. Якщо спір не врегульовано у порядку, визначеному частиною
третьою цієї статті, суд:

1) уточнює позовні вимоги та заперечення відповідача проти
адміністративного позову;

2) з\’ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у
справі;

3) визначає факти, які необхідно встановити для вирішення
спору і які з них визнаються сторонами, а які належить доказувати;

4) з\’ясовує, якими доказами сторони можуть обґрунтовувати
свої доводи чи заперечення, та встановлює строки для їх надання;

5) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки справи до
судового розгляду.

5. За заявою однієї зі сторін про неможливість прибуття до
суду попереднє судове засідання може бути відкладено, якщо причини
неприбуття будуть визнані судом поважними.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code