Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 118-122-1

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 118-122-1

Стаття 118. Порядок забезпечення адміністративного позову

1. Клопотання про забезпечення адміністративного позову
розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у
разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно
без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у
справі.

2. Відповідач або інша особа, яка бере участь у справі, у
будь-який час має право заявити клопотання про заміну одного
способу забезпечення адміністративного позову іншим або скасування
заходів забезпечення адміністративного позову. Таке клопотання
розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у
разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно
без повідомлення позивача та інших осіб, які беруть участь у
справі.

3. Питання про забезпечення адміністративного позову, про
заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим
або про скасування заходів забезпечення адміністративного позову,
крім випадків, встановлених частинами першою і другою цієї статті,
вирішується в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть
участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були
належним чином повідомлені, не перешкоджає розглядові таких
питань.

4. Якщо у задоволенні вимог позивачеві буде відмовлено, вжиті
заходи забезпечення адміністративного позову зберігаються до
набрання постановою суду законної сили. Проте суд може одночасно з
прийняттям постанови або після цього постановити ухвалу про
скасування заходів забезпечення адміністративного позову або
заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим.

5. Виконання ухвал з питань забезпечення адміністративного
позову здійснюється негайно. Виконання ухвал про заборону вчиняти
певні дії виконуються в порядку, встановленому законом для
виконання судових рішень.
{ Частина п\’ята статті 118 в редакції Закону N 2677-VI ( 2677-17 )
від 04.11.2010 }

6. Ухвала з питань забезпечення адміністративного позову може
бути оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також
не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Стаття 119. Ознайомлення зі справою

1. Особи, які беруть участь у справі, під час підготовчого
провадження можуть знайомитися з матеріалами адміністративної
справи, робити з них виписки та копії.

2. Особи, які беруть участь у справі, під час підготовчого
провадження можуть за власний рахунок замовити та отримати в суді
засвідчені копії документів і витяги з них.

Стаття 120. Обов\’язковість особистої участі

1. Суд може постановити ухвалу про обов\’язковість особистої
участі сторін чи третіх осіб у судовому засіданні. Викликати
сторону чи третю особу для особистих пояснень можна і тоді, коли у
судовому розгляді беруть участь їхні представники.

Стаття 121. Судові рішення за наслідками
підготовчого провадження

1. За наслідками підготовчого провадження суд у порядку
письмового провадження або в судовому засіданні на розсуд суду
постановляє ухвалу про: { Абзац перший частини першої статті 121
із змінами, внесеними згідно із Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від
17.11.2011 }

1) залишення позовної заяви без розгляду;

2) зупинення провадження у справі;

3) закриття провадження у справі;

4) закінчення підготовчого провадження і призначення справи
до судового розгляду.

2. В ухвалі про закінчення підготовчого провадження і
призначення справи до судового розгляду зазначається, які
підготовчі дії проведені, і встановлюються дата, час та місце
розгляду справи.

3. Якщо під час попереднього судового засідання, на яке
прибули всі особи, які беруть участь у справі, вирішені необхідні
для її розгляду питання, то за письмовою згодою цих осіб судовий
розгляд може бути розпочатий у той же день.

4. Якщо під час попереднього провадження відповідач визнав
позов, суд може прийняти постанову про задоволення
адміністративного позову.

5. Якщо в ході підготовчого провадження суд встановить, що
провадження у справі відкрито за позовною заявою, поданою з
пропущенням установленого законом строку звернення до
адміністративного суду, або викладений в ухвалі про відкриття
провадження у справі висновок суду про визнання причин пропуску
строку звернення до адміністративного суду поважними був
передчасним, і суд не знайде інших підстав для визнання причин
пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними,
позовна заява залишається без розгляду.
{ Частина п\’ята статті 121 в редакції Закону N 4054-VI ( 4054-17 )
від 17.11.2011 }

Глава 3
СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у
судовому засіданні

1. Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена
протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття
провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
Справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження,
звільнення з публічної служби розглядаються та вирішуються
протягом розумного строку, але не більше двадцяти днів з дня
відкриття провадження у справі.
{ Частина перша статті 122 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 }

2. Судовий розгляд адміністративної справи здійснюється в
судовому засіданні з викликом осіб, які беруть участь у справі,
після закінчення підготовчого провадження.

3. Судове засідання проводиться у спеціально обладнаному
приміщенні – залі судових засідань. Окремі процесуальні дії в разі
необхідності можуть вчинятися за межами приміщення суду.
{ Частина третя статті 122 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 }

4. Особа, яка бере участь у справі, має право заявити
клопотання про розгляд справи за її відсутності. Якщо таке
клопотання заявили всі особи, які беруть участь у справі, судовий
розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за
наявними у справі матеріалами.
{ Частина четверта статті 122 в редакції Закону N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 122-1. Участь у судовому засіданні в режимі
відеоконференції

1. Суд за власною ініціативою або за клопотанням сторони,
іншого учасника адміністративного процесу може постановити ухвалу
про їх участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

2. У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі
відеоконференції в обов’язковому порядку зазначається суд, в якому
необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути
подано не пізніш як за сім днів до дня проведення судового
засідання, в якому відбуватиметься така участь.

3. Питання про участь особи у судовому засіданні в режимі
відеоконференції вирішується судом за наявності відповідного
клопотання або за власною ініціативою не пізніш як за п’ять днів
до дня проведення такого судового засідання. Ухвала суду, прийнята
за наслідками вирішення цього питання, оскарженню не підлягає.

4. Ухвала про участь особи у судовому засіданні в режимі
відеоконференції має містити:

1) найменування суду, якому доручається забезпечити
проведення відеоконференції;

2) ім’я (найменування) особи, яка братиме участь у судовому
засіданні в режимі відеоконференції, та її процесуальний статус;

3) дату і час проведення судового засідання.

5. Копія ухвали про участь особи у судовому засіданні в
режимі відеоконференції негайно надсилається до суду, який
зобов’язаний організувати її виконання, та особі, яка братиме
участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. З метою
своєчасного забезпечення проведення відеоконференції копія ухвали
також може бути надіслана за допомогою кур’єра, факсу або
електронної пошти.

6. Використовувані в судовому засіданні технічні засоби і
технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку.
Учасникам судового процесу має бути забезпечена можливість чути та
бачити хід судового засідання, ставити запитання і отримувати
відповіді, реалізовувати інші надані їм процесуальні права та
виконувати процесуальні обов’язки, передбачені цим Кодексом.

7. Хід і результати процесуальних дій, проведених у режимі
відеоконференції, фіксуються судом, який розглядає адміністративну
справу, за допомогою технічних засобів відеозапису. Носій
відеозапису відеоконференції є додатком до журналу судового
засідання і після закінчення судового засідання приєднується до
матеріалів справи.

8. У разі виникнення технічних проблем, що унеможливлюють
участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, за
наявності ухвали суду про таку участь, суд відкладає розгляд
справи, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове
засідання може відбутися без участі такої особи.

9. У разі якщо особа, яка подала клопотання про участь у
судовому засіданні в режимі відеоконференції, з’явилася до зали
судового засідання, така особа бере участь у судовому засіданні в
загальному порядку.

10. Участь особи у судовому засіданні в режимі
відеоконференції згідно з правилами цієї статті може відбуватися
під час розгляду справ у судах першої, апеляційної, касаційної
інстанцій та перегляду справ Верховним Судом України.
{ Розділ III Кодексу доповнено статтею 122-1 згідно із Законом
N 5041-VI ( 5041-17 ) від 04.07.2012 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code