Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 151-156

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 151-156

Стаття 151. Закінчення з\’ясування обставин та
перевірки їх доказами

1. Після з\’ясування всіх обставин у справі та перевірки їх
доказами головуючий у судовому засіданні надає сторонам та іншим
особам, які беруть участь у справі, можливість дати додаткові
пояснення чи надати додаткові докази.

2. У зв\’язку з додатковими поясненнями осіб, які беруть
участь у справі, суд може задавати питання іншим особам, які
беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам.

3. Вислухавши додаткові пояснення і дослідивши додаткові
докази, суд постановляє ухвалу про закінчення з\’ясування обставин
у справі та перевірки їх доказами і переходить до судових дебатів.

Стаття 152. Судові дебати

1. Судові дебати складаються з промов осіб, які беруть участь
у справі. У цих промовах можна посилатися лише на обставини і
докази, які досліджені в судовому засіданні.

2. У дебатах першим надається слово позивачеві, його
представнику, а потім – відповідачеві, його представнику.

3. Третя особа, яка заявила самостійні вимоги на предмет
спору, її представник виступають після сторін у справі.

4. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет
спору, їхні представники виступають у дебатах після особи, на
стороні якої вони беруть участь.

5. За клопотанням сторін чи третіх осіб у дебатах можуть
виступати лише їхні представники.

6. Суд може встановити регламент промов осіб, які беруть
участь у справі, який визначає їх тривалість. Головуючий у
судовому засіданні може зупинити промовця лише тоді, коли він
виходить за межі справи, що розглядається. З дозволу суду після
закінчення судових дебатів промовці можуть обмінятися репліками.
{ Частина шоста статті 152 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

7. Якщо під час судових дебатів виникає необхідність
з\’ясування нових обставин, що мають значення для справи, або
дослідження нових доказів, суд постановляє ухвалу про повернення
до з\’ясування обставин у справі. Після закінчення з\’ясування
обставин у справі та перевірки їх доказами судові дебати
проводяться у загальному порядку.

Стаття 153. Вихід суду для ухвалення рішення

1. Після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати
(приміщення, спеціально призначеного для ухвалення судових рішень)
для ухвалення рішення у справі, оголосивши орієнтовний час його
проголошення.

2. Якщо під час ухвалення рішення виявиться потреба з\’ясувати
будь-яку обставину через повторний допит свідків або через іншу
процесуальну дію, суд постановляє ухвалу про поновлення судового
розгляду. Розгляд справи у цьому разі проводиться в межах,
необхідних для з\’ясування обставин, що потребують додаткової
перевірки.

3. Після закінчення поновленого розгляду справи суд відкриває
судові дебати з приводу додатково досліджених обставин і виходить
до нарадчої кімнати для ухвалення рішення або, якщо проведення
необхідних процесуальних дій у цьому судовому засіданні виявилося
неможливим, постановляє ухвалу про відкладення розгляду справи чи
оголошення перерви.

Стаття 154. Таємниця нарадчої кімнати

1. Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права
перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який розглядає
справу.

2. Під час перебування в нарадчій кімнаті суддя не має права
розглядати інші судові справи.

3. Судді не мають права розголошувати хід обговорення та
ухвалення рішення в нарадчій кімнаті.

Глава 4
ЗАЛИШЕННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ.
ЗУПИНЕННЯ, ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

Стаття 155. Залишення позовної заяви без розгляду

1. Суд своєю ухвалою залишає позовну заяву без розгляду,
якщо:

1) позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної
процесуальної дієздатності;

2) позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має
повноважень на ведення справи;

3) у провадженні цього або іншого адміністративного суду є
адміністративна справа про спір між тими самими сторонами, про той
самий предмет і з тих самих підстав;

4) позивач повторно не прибув у попереднє судове засідання чи
у судове засідання без поважних причин, якщо від нього не надійшло
заяви про розгляд справи за його відсутності;
{ Пункт 4 частини першої статті 155 із змінами, внесеними згідно
із Законами N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

5) надійшло клопотання позивача про відкликання позовної
заяви;

6) особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і
за захистом прав, свобод чи інтересів якої у випадках,
встановлених законом, звернувся орган або інша особа, заперечує
проти адміністративного позову і від неї надійшла відповідна
заява;

7) провадження в адміністративній справі було відкрито за
позовною заявою, яка не відповідає вимогам статті 106 цього
Кодексу, і позивач не усунув цих недоліків у строк, встановлений
судом;

8) позивач до закінчення судового розгляду залишив судове
засідання без поважних причин і не звернувся до суду із заявою про
судовий розгляд за його відсутності;

9) позовну заяву подано з пропущенням встановленого законом
строку звернення до адміністративного суду і суд не знайшов
підстав для визнання причин пропуску строку звернення до
адміністративного суду поважними.
{ Частину першу статті 155 доповнено пунктом 9 згідно із Законом
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

2. Про залишення позовної заяви без розгляду суд постановляє
ухвалу. Ухвала суду про залишення позовної заяви без розгляду може
бути оскаржена.

3. Особа, позовна заява якої залишена без розгляду, після
усунення підстав, з яких заява була залишена без розгляду, має
право звернутися до адміністративного суду в загальному порядку.

Стаття 156. Зупинення та поновлення провадження у справі

1. Суд зупиняє провадження у справі в разі:

1) смерті або оголошення в установленому законом порядку
померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні
правовідносини допускають правонаступництво, а також ліквідації
органу, злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи,
які були стороною у справі, – до встановлення правонаступника;

2) необхідності призначення або заміни законного представника
сторони чи третьої особи – до вступу у справу законного
представника;

3) неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої
справи, що розглядається в порядку конституційного,
адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального
судочинства, – до набрання законної сили судовим рішенням в іншій
справі;

4) звернення обох сторін з клопотанням про надання їм часу
для примирення – до закінчення строку, про який сторони заявили у
клопотанні;

5) звернення із судовим дорученням про надання правової
допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу
іноземної держави – до надходження відповіді на доручення.
{ Частину першу статті 156 доповнено пунктом 5 згідно із Законом
N 1837-VI ( 1837-17 ) від 21.01.2010 }

2. Суд має право зупинити провадження у справі в разі:

1) захворювання особи, яка бере участь у справі,
підтвердженого медичною довідкою, що перешкоджає прибуттю до суду,
якщо її особиста участь буде визнана судом обов\’язковою, – до її
одужання;

2) знаходження особи, яка бере участь у справі, у
відрядженні, якщо її особиста участь буде визнана судом
обов\’язковою, – до повернення з відрядження;

3) призначення судом експертизи – до одержання її
результатів;

4) наявності інших причин за обґрунтованим клопотанням
сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на
предмет спору, – до терміну, встановленого судом.

3. Суд не зупиняє провадження у справі у випадках,
встановлених пунктами 1, 2 частини другої цієї статті, якщо
відсутня сторона чи третя особа веде справу через свого
представника.

4. Про зупинення провадження у справі суд постановляє ухвалу.
Ухвала суду про зупинення провадження у справі може бути
оскаржена.

5. Провадження у справі поновлюється за клопотанням осіб, які
беруть участь у справі, або за ініціативою суду, якщо відпадуть
обставини, які були підставою для зупинення провадження. Про
поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня
поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків
продовжується. Провадження у справі продовжується зі стадії, на
якій воно було зупинено.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code