Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 157-162

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 157-162

Стаття 157. Закриття провадження у справі

1. Суд закриває провадження у справі:

1) якщо справу не належить розглядати в порядку
адміністративного судочинства;

2) якщо позивач відмовився від адміністративного позову і
відмову прийнято судом;

3) якщо сторони досягли примирення;

4) якщо є такі, що набрали законної сили, постанова чи ухвала
суду з того самого спору і між тими самими сторонами;

5) у разі смерті або оголошення в установленому законом
порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні
правовідносини не допускають правонаступництва, або ліквідації
підприємства, установи, організації, які були стороною у справі.

2. Якщо провадження у справі закривається з підстави,
встановленої пунктом 1 частини першої цієї статті, суд повинен
роз\’яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд
таких справ.

3. Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу.
Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена.
Повторне звернення з тією самою позовною заявою не допускається.

Глава 5
СУДОВІ РІШЕННЯ

Стаття 158. Види судових рішень

1. Судове рішення, яким суд вирішує спір по суті,
викладається у формі постанови.

2. Судове рішення, яким суд зупиняє чи закриває провадження у
справі, залишає позовну заяву без розгляду або приймає рішення
щодо інших процесуальних дій, клопотань, викладається у формі
ухвали.

Стаття 159. Законність і обґрунтованість судового рішення

1. Судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим.

2. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм
матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

3. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно
і всебічно з\’ясованих обставин в адміністративній справі,
підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому
засіданні.

Стаття 160. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма

1. Суд приймає постанову іменем України негайно після
закінчення судового розгляду.

2. Постанова приймається, складається і підписується в
нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.

3. У виняткових випадках залежно від складності справи
складення постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк
не більш як п\’ять днів з дня закінчення розгляду справи, однак суд
повинен проголосити у тому самому засіданні, в якому закінчився
розгляд справи, вступну та резолютивну частини постанови.
Постанова суду, яка містить вступну та резолютивну частини, перед
оголошенням має бути підписана всім складом суду і приєднана до
справи.
{ Частина третя статті 160 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 }

4. Окремим документом викладаються ухвали з питань:

1) залишення позовної заяви без руху;

2) повернення позовної заяви;

3) відкриття провадження в адміністративній справі;

4) об\’єднання та роз\’єднання справ;

5) забезпечення доказів;

6) визначення розміру судових витрат;

7) продовження та поновлення процесуальних строків;

8) передачі адміністративної справи до іншого
адміністративного суду;

9) забезпечення адміністративного позову;

10) призначення експертизи;

11) виправлення описок і очевидних арифметичних помилок;

12) відмови в ухваленні додаткового судового рішення;

13) роз\’яснення постанови;

14) зупинення провадження у справі;

15) закриття провадження у справі;

16) залишення позовної заяви без розгляду.

{ Пункт 17 частини четвертої статті 160 виключено на підставі
Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Окремим документом можуть викладатися також ухвали з інших
питань, які вирішуються під час судового розгляду.

5. Ухвали, які під час судового засідання викладаються
окремим документом, постановляються в нарадчій кімнаті та
підписуються складом суду, який розглядає справу.
{ Частина п\’ята статті 160 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

6. Ухвали, постановлені без виходу до нарадчої кімнати,
заносяться секретарем судового засідання у журнал судового
засідання.

7. Ухвали, постановлені в судовому засіданні, проголошуються
негайно після їх постановлення. До складення зазначених ухвал
застосовуються правила частини третьої цієї статті.
{ Частина сьома статті 160 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

8. Виправлення в судовому рішенні мають бути застережені
складом суду, який його ухвалив.

Стаття 161. Питання, які вирішує суд
при прийнятті постанови

1. Під час прийняття постанови суд вирішує:

1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та
заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;

2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення
справи, та докази на їх підтвердження; { Пункт 2 частини першої
статті 161 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

3) яку правову норму належить застосувати до цих
правовідносин;

4) чи належить задовольнити позовні вимоги або відмовити в їх
задоволенні;

5) як розподілити між сторонами судові витрати;

6) чи є підстави допустити негайне виконання постанови;

7) чи є підстави для скасування заходів забезпечення
адміністративного позову.

2. При виборі правової норми, що підлягає застосуванню до
спірних правовідносин, суд зобов\’язаний враховувати висновки
Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за
результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з
підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього
Кодексу.
{ Статтю 161 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3932-VI
( 3932-17 ) від 20.10.2011 }

Стаття 162. Повноваження суду при вирішенні справи

1. При вирішенні справи по суті суд може задовольнити
адміністративний позов повністю або частково чи відмовити в його
задоволенні повністю або частково.

2. У разі задоволення адміністративного позову суд може
прийняти постанову про:

1) визнання протиправними рішення суб\’єкта владних
повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про
скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень,
про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із
зазначенням способу його здійснення;

2) зобов\’язання відповідача вчинити певні дії;

3) зобов\’язання відповідача утриматися від вчинення певних
дій;

4) стягнення з відповідача коштів;

5) тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї
діяльності об\’єднання громадян;

6) примусовий розпуск (ліквідацію) об\’єднання громадян;

7) примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за
межі України;

8) визнання наявності чи відсутності компетенції
(повноважень) суб\’єкта владних повноважень.

Суд може прийняти іншу постанову, яка б гарантувала
дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина,
інших суб\’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з
боку суб\’єктів владних повноважень.

Суд за адміністративним позовом суб\’єкта владних повноважень
може прийняти іншу постанову у випадках, встановлених законом.
{ Частину другу статті 162 доповнено абзацом одинадцятим згідно із
Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

3. Якщо в ході судового розгляду справи суд встановить, що
провадження у справі відкрито за позовною заявою, поданою з
пропущенням установленого законом строку звернення до
адміністративного суду, або викладений в ухвалі про відкриття
провадження у справі висновок суду про визнання причин пропуску
строку звернення до адміністративного суду поважними був
передчасним, і суд не знайде інших підстав для визнання причин
пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними,
позовна заява залишається без розгляду.
{ Статтю 162 доповнено частиною третьою згідно із Законом
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code