Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 163-167

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 163-167

Стаття 163. Зміст постанови

1. Постанова складається з:

1) вступної частини із зазначенням:

дати, часу та місця її прийняття;

найменування адміністративного суду, прізвищ та ініціалів
судді (суддів) і секретаря судового засідання;

імен (найменувань) сторін та інших осіб, які беруть участь у
справі;

предмета адміністративного позову;

2) описової частини із зазначенням:

короткого змісту позовних вимог і позиції відповідача;

пояснень осіб, які беруть участь у справі;

інших доказів, досліджених судом;

3) мотивувальної частини із зазначенням:

встановлених судом обставин із посиланням на докази, а також
мотивів неврахування окремих доказів;

мотивів, з яких суд виходив при прийнятті постанови, і
положення закону, яким він керувався;

4) резолютивної частини із зазначенням:

висновку суду про задоволення адміністративного позову або
про відмову в його задоволенні повністю чи частково;

висновку суду по суті вимог;

розподілу судових витрат;

інших правових наслідків ухваленого рішення;

строку і порядку набрання постановою законної сили та її
оскарження;

встановленого судом строку для подання суб\’єктом владних
повноважень – відповідачем до суду звіту про виконання постанови,
якщо вона вимагає вчинення певних дій (перебіг цього строку
починається з дня набрання постановою законної сили або після
одержання її копії, якщо постанова виконується негайно). { Пункт 4
частини першої статті 163 доповнено абзацом сьомим згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 164. Постанова щодо частини позовних вимог

1. Суд може до закінчення судового розгляду справи за
клопотанням особи, яка бере участь у справі, прийняти постанову
щодо частини позовних вимог, якщо з\’ясовані судом обставини дають
можливість без шкоди для справи вирішити ці вимоги, виділивши їх в
окреме провадження.
{ Частина перша статті 164 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

2. Постанова щодо частини позовних вимог може бути оскаржена
у загальному порядку.

Стаття 165. Зміст ухвали

1. Ухвала, що викладається окремим документом, складається з:

1) вступної частини із зазначенням:

дати і місця її постановлення;

найменування адміністративного суду, прізвища та ініціалів
судді (суддів);

імен (найменувань) сторін та інших осіб, які беруть участь у
справі;

2) описової частини із зазначенням суті клопотання та імені
(найменування) особи, що його заявила, чи іншого питання, що
вирішується ухвалою;

3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд
дійшов до висновків, і закону, яким керувався суд, постановляючи
ухвалу;

4) резолютивної частини із зазначенням:

висновків суду;

строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її
оскарження.

2. В ухвалі, яку суд постановляє без виходу до нарадчої
кімнати, оголошуються висновок суду та мотиви, з яких суд дійшов
такого висновку.

Стаття 166. Окремі ухвали суду

1. Суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону,
може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним
суб\’єктам владних повноважень для вжиття заходів щодо усунення
причин та умов, що сприяли порушенню закону. Про вжиті заходи суд
повідомляється не пізніше одного місяця після надходження окремої
ухвали.

2. У разі необхідності суд може постановити окрему ухвалу про
наявність підстав для розгляду питання щодо притягнення до
відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких
визнаються протиправними.

3. Окрема ухвала може бути оскаржена особами, інтересів яких
вона стосується.

Стаття 167. Проголошення судового рішення,
видача або направлення судового рішення особам,
які беруть участь у справі, та особам,
які не брали участі у справі,
якщо суд вирішив питання про їх права,
свободи, інтереси чи обов\’язки

1. Судове рішення проголошується прилюдно негайно після
виходу суду з нарадчої кімнати. Головуючий у судовому засіданні
роз\’яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження.

2. На вимогу особи, яка бере участь у справі, а так само
особи, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив
питання про її права, свободи, інтереси чи обов\’язки, суд у цей
самий день видає копію постанови (або її вступної та резолютивної
частин) чи ухвали суду. У разі проголошення в судовому засіданні
лише вступної та резолютивної частин постанови суд повідомляє час,
коли особи, які беруть участь у справі, можуть одержати копію
постанови в повному обсязі. Суд складає повний текст постанови у
строк, передбачений частиною третьою статті 160 цього Кодексу.

3. Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у
судовому засіданні, копія судового рішення надсилається
рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох
днів з дня його ухвалення чи складення у повному обсязі або у разі
їх звернення вручаються під розписку безпосередньо в суді. Якщо
копія рішення надіслана представникові, то вважається, що вона
надіслана й особі, яку він представляє.

Судове рішення вважається врученим, у тому числі у разі
повернення поштового відправлення, яке не вручено адресату з
незалежних від суду причин, та у разі відсутності осіб, які беруть
участь у справі, за адресою, повідомленою цими особами суду, або
за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців, чи для фізичних осіб, які не мають статусу
підприємців, за адресою їх місця проживання чи місця перебування,
яка зареєстрована у встановленому законом порядку.

4. Якщо справа розглядається судом за місцезнаходженням
суб\’єкта владних повноважень і він не був присутній у судовому
засіданні під час проголошення судового рішення, суд не надсилає
копії такого рішення, а лише повідомляє суб\’єкту владних
повноважень у порядку, передбаченому частиною першою статті 38
цього Кодексу, про можливість отримання копії судового рішення
безпосередньо в суді.

5. Особа, яка бере участь у справі, а також особа, яка не
брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її
права, свободи, інтереси чи обов\’язки, може отримати в суді, де
знаходиться адміністративна справа, копію рішення, що є в
матеріалах цієї справи, ухваленого адміністративним судом
будь-якої інстанції.
{ Статтю 167 доповнено частиною п\’ятою згідно із Законом N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }
{ Стаття 167 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1545-VI
( 1545-17 ) від 23.06.2009; в редакції Закону N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code