Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 245-253

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 245-253

Розділ IV. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ

Глава 18
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 245. Завдання провадження в справах про
адміністративні правопорушення

Завданнями провадження в справах про адміністративні
правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об\’єктивне
з\’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній
відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної
постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню
адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням,
виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення
законності.
{ Стаття 245 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 246. Порядок провадження в справах про
адміністративні правопорушення

Порядок провадження в справах про адміністративні
правопорушення в органах (посадовими особами), уповноважених
розглядати справи про адміністративні правопорушення, визначається
цим Кодексом та іншими законами України.
Порядок провадження в справах про адміністративні
правопорушення в районних, районних у місті, міських чи
міськрайонних судах визначається цим Кодексом та іншими законами
України.
{ Стаття 246 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі
про адміністративне правопорушення

Провадження в справі про адміністративне правопорушення не
може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких
обставин:
1) відсутність події і складу адміністративного
правопорушення;
2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного
правопорушення шістнадцятирічного віку;
3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи
бездіяльність;
4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або
необхідної оборони;
5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування
адміністративного стягнення;
6) скасування акта, який встановлює адміністративну
відповідальність;
7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне
правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу;
8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, постанови
компетентного органу (посадової особи) про накладення
адміністративного стягнення, або нескасованої постанови про
закриття справи про адміністративне правопорушення, а також
порушення по даному факту кримінальної справи;
9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в
справі.
{ Стаття 247 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне
правопорушення на засадах рівності громадян

Розгляд справи про адміністративне правопорушення
здійснюється на засадах рівності перед законом і органом
(посадовою особою), який розглядає справу, всіх громадян незалежно
від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, мови та інших обставин.
{ Стаття 248 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне
правопорушення

Справа про адміністративне правопорушення розглядається
відкрито крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони
державної таємниці.
З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в
справах про адміністративні правопорушення такі справи можуть
розглядатися безпосередньо в трудових колективах, за місцем
навчання або проживання порушника.
{ Стаття 249 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1703-IV
( 1703-15 ) від 11.05.2004 }

Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при
провадженні в справах про адміністративні
правопорушення

Прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за
додержанням і правильним застосуванням законів при провадженні в
справах про адміністративне правопорушення має право: порушувати
провадження в справі про адміністративне правопорушення;
знайомитися з матеріалами справи; перевіряти законність дій
органів (посадових осіб) при провадженні в справі; брати участь у
розгляді справи; заявляти клопотання; давати висновки з питань, що
виникають під час розгляду справи; перевіряти правильність
застосування відповідними органами (посадовими особами) заходів
впливу за адміністративні правопорушення; опротестовувати
постанову і рішення по скарзі в справі про адміністративне
правопорушення; зупиняти виконання постанови, а також вчиняти
інші передбачені законом дії.

При провадженні у справах про адміністративні правопорушення,
передбачені статтями 172-2 – 172-9 цього Кодексу, участь прокурора
у розгляді справи судом є обов\’язковою.
{ Стаття 250 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2857-12
від 15.12.92, N 3207-VI ( 3207-17 ) від 07.04.2011 }

Стаття 251. Докази

Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є
будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом
порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність
адміністративного правопорушення, винність даної особи в його
вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного
вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про
адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих,
свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями
технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і
кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки,
відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням
правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки
дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а
також іншими документами.
{ Стаття 251 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1369-12
від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законом N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008 }

Стаття 252. Оцінка доказів

Орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім
переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об\’єктивному
дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись
законом і правосвідомістю.
{ Стаття 252 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу
досудового слідства або дізнання

Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до
висновку, що в порушенні є ознаки злочину, він передає матеріали
прокурору, органу досудового слідства або дізнання.
{ Стаття 253 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code