Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 268-272

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 268-272

Глава 21
ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВІ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 268. Права особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності

{ Положення частини першої статті 268, за яким обмежується
право на вільний вибір особою, яка притягається до
адміністративної відповідальності, як захисника своїх прав, крім
адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи втратили чинність як такі, що є неконституційними на
підставі Рішення Конституційного Суду N 13-рп/2000 ( v013p710-00 )
від 16.11.2000 }
Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності
має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення,
подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи
користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у
галузі права, який за законом має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати
рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не
володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по
справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в
присутності особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути
розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її
сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не
надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

При розгляді справ про адміністративні правопорушення,
передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160,
172-2 – 172-9, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185,
1851, статтями 185-7, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, є обов\’язковою.
У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або
судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного
суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією)
піддано приводу.

Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли
явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,
в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов\’язковою.
{ Стаття 268 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 4452-11 від 21.08.87, N 7445-11 від 27.04.89,
N 8918-11 від 07.03.90, N 9166-11 від 04.05.90, N 647-12 від
18.01.91, Законами N 386/96-ВР від 01.10.96, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2635-IV ( 2635-15 ) від 02.06.2005,
N 1508-VI ( 1508-17 ) від 11.06.2009, N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010, N 2808-VI ( 2808-17 ) від 21.12.2010, N 3207-VI
( 3207-17 ) від 07.04.2011, N 4025-VI ( 4025-17 ) від 15.11.2011 }

Стаття 269. Потерпілий

Потерпілим є особа, якій адміністративним правопорушенням
заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду.

Потерпілий має право знайомитися з матеріалами справи,
заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися правовою
допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом
має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням
юридичної особи, оскаржувати постанову по справі про
адміністративне правопорушення.

Потерпілого може бути опитано як свідка відповідно до статті
272 цього Кодексу.
{ Стаття 269 із змінами, внесеними згідно з Законом N 5076-VI
( 5076-17 ) від 05.07.2012}

Стаття 270. Законні представники та представники

Інтереси особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, і потерпілого, які є неповнолітніми або особами,
що через свої фізичні або психічні вади не можуть самі здійснювати
свої права у справах про адміністративні правопорушення, мають
право представляти їх законні представники (батьки, усиновителі,
опікуни, піклувальники).

Інтереси потерпілого може представляти представник – адвокат,
інший фахівець у галузі права, який за законом має право на
надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи.

Законні представники та представники мають право знайомитися
з матеріалами справи; заявляти клопотання; від імені особи,
інтереси якої вони представляють, приносити скарги на рішення
органу (посадової особи), який розглядає справу.

Повноваження адвоката як представника потерпілого
посвідчуються документами, зазначеними у частині другій статті 271
цього Кодексу.
{ Стаття 270 із змінами, внесеними згідно з Законом N 5076-VI
( 5076-17 ) від 05.07.2012 }

Стаття 271. Захисник

У розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть
брати участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який за
законом має право на надання правової допомоги особисто чи за
дорученням юридичної особи. Ці особи мають право знайомитися з
матеріалами справи; заявляти клопотання; за дорученням особи, яка
його запросила, від її імені подавати скарги на рішення органу
(посадової особи), який розглядає справу, а також мають інші
права, передбачені законами України.

Повноваження адвоката на участь у розгляді справи
підтверджуються довіреністю на ведення справи, посвідченою
нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано
право посвідчувати довіреності, або ордером чи дорученням органу
(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової
допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера
обов’язково додається витяг з договору, в якому зазначаються
повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих
дій як захисника. Витяг засвідчується підписами сторін.

{ Стаття 271 в редакції Законів N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001, N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012 }

Стаття 272. Свідок

Як свідок у справі про адміністративне правопорушення може
бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі
які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі.
На виклик органу (посадової особи), у провадженні якого
перебуває справа, свідок зобов\’язаний з\’явитися в зазначений час,
дати правдиві пояснення, повідомити все відоме йому по справі і
відповісти на поставлені запитання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code