Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 280-285

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 280-285

Стаття 280. Обставини, що підлягають з\’ясуванню при розгляді
справи про адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при розгляді справи про
адміністративне правопорушення зобов\’язаний з\’ясувати: чи було
вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його
вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є
обставини, що пом\’якшують і обтяжують відповідальність, чи
заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про
адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації,
трудового колективу, а також з\’ясувати інші обставини, що мають
значення для правильного вирішення справи.
{ Стаття 280 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1117-11
від 16.10.85, Законом N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі
про адміністративне правопорушення

При розгляді колегіальним органом справи про адміністративне
правопорушення ведеться протокол, в якому зазначаються:
1) дата і місце засідання;
2) найменування і склад органу, який розглядає справу;
3) зміст справи, що розглядається;
4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;
5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх
клопотання і результати їх розгляду;
6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;
7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз\’яснення
порядку та строків її оскарження.
Протокол засідання колегіального органу підписується
головуючим на засіданні і секретарем цього органу.

Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що
сприяли вчиненню адміністративних правопорушень

Орган (посадова особа), який розглядає справу, встановивши
причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного
правопорушення, вносить у відповідний державний орган чи орган
місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій
особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та
умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження
пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову особу), який
вніс пропозицію.
{ Стаття 282 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Глава 23
ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне
правопорушення

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган
(посадова особа) виносить постанову по справі ( z1116-12 ).
Постанова виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по
справі про адміністративне правопорушення приймається у формі
рішення.
Постанова повинна містити: найменування органу (посадової
особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про
особу, щодо якої розглядається справа; опис обставин, установлених
при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає
відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте
по справі рішення.
Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за
адміністративне правопорушення органами (посадовими особами),
переліченими у пунктах 1-4 статті 213 цього Кодексу, одночасно
вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в
постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає
стягненню, порядок і строк її відшкодування.
Постанова по справі ( z1116-12 ) повинна містити вирішення
питання про вилучені речі і документи, а також вказівку про
порядок і строк її оскарження.
Постанова колегіального органу приймається простою більшістю
голосів членів колегіального органу, присутніх на засіданні.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення
( z1116-12 ) підписується посадовою особою, яка розглянула справу,
а постанова колегіального органу – головуючим на засіданні і
секретарем цього органу.
У випадках, передбачених законодавством України, про захід
стягнення робиться відповідний запис на протоколі про
адміністративне правопорушення або постанова оформляється іншим
установленим способом.
{ Стаття 283 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне
правопорушення

По справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова
особа) виносить одну з таких постанов:
1) про накладення адміністративного стягнення;
2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1
цього Кодексу;
3) про закриття справи.
Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні
усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської
організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору,
органу досудового слідства чи дізнання, а також при наявності
обставин, передбачених статтею 247 цього Кодексу.
{ Стаття 284 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1117-11
від 16.10.85; Законами N 244/94-ВР від 15.11.94, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 }

Стаття 285. Оголошення постанови по справі про
адміністративне правопорушення і вручення копії
постанови

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду
справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або
висилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або висилається
потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія
постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у
справі.

По справах про порушення митних правил копія постанови
вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому
Митним кодексом України ( 92-15 ).

У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія
постанови уповноваженої посадової особи у справі про
адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її
винесено, на місці вчинення правопорушення.

По справах про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 174 і 191 цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну
зброю, а також бойові припаси ввірено у зв\’язку з виконанням
службових обов\’язків або передано в тимчасове користування
підприємством, установою, організацією, суд надсилає копію
постанови, крім того, відповідному підприємству, установі або
організації для відома і органу внутрішніх справ для розгляду
питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю.

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за
адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня
набрання нею законної сили направляється відповідному органу
державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові
підприємства, установи чи організації, державному чи виборному
органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для
вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної
відповідальності, усунення її згідно із законодавством від
виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а
також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього
правопорушення.

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за
повторне вчинення порушення вимог законодавства у сфері
ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру,
передбачених статтями 166-10, 166-12 цього Кодексу, у триденний
строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному
органу державної влади, органу місцевого самоврядування для
прийняття рішення згідно із законом.
{ Стаття 285 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,
N 1508-VI ( 1508-17 ) від 11.06.2009, N 2808-VI ( 2808-17 ) від
21.12.2010; в редакції Закону N 3207-VI ( 3207-17 ) від
07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3720-VI
( 3720-17 ) від 08.09.2011 }

{ Статтю 286 виключено на підставі Закону N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code