Господарський процесуальний кодекс України, стаття 55-60

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 55-60

Стаття 55. Ціна позову

Ціна позову визначається:
1) у позовах про стягнення грошей – стягуваною сумою або
сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за яким
стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку;
2) у позовах про витребування майна – вартістю майна, що
витребується;
3) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, –
загальною сумою усіх вимог;
4) у позовах про стягнення іноземної валюти – в іноземній
валюті та у карбованцях відповідно до офіційного курсу,
встановленого Національним банком України на день подання позову.
В ціну позову включаються також вказані в позовній заяві суми
неустойки (штрафу, пені), а якщо вони не вказані, – суми їх,
визначені суддею.
Ціну позову вказує позивач. У випадках неправильного
зазначення ціни позову вона визначається суддею.

Стаття 56. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї
документів

Позивач, прокурор чи його заступник зобов\’язані при поданні
позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї
документів відповідно до кількості відповідачів та третіх осіб
листом з описом вкладення.
Такий самий обов\’язок покладається на позивача у разі
залучення господарським судом до участі у справі іншого
відповідача, заміни господарським судом неналежного відповідача.
{ Стаття 56 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 3382-VI ( 3382-17 ) від 19.05.2011 }

Стаття 57. Документи, що додаються до позовної заяви

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

1) вжиття заходів досудового врегулювання господарського
спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу з кожним із
відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, зміні чи
розірванні договорів, – відповідно договір, проект договору, лист,
який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору,
відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у
встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано,
та інші документи; у спорах, що виникають при виконанні договорів
та з інших підстав, – копія претензії, докази її надсилання
відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь
одержано);

2) відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих
до неї документів;

3) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі;

{ Пункт 3-1 частини першої статті 57 виключено на підставі
Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

4) обставини, на яких грунтуються позовні вимоги.

До заяви про визнання акта недійсним додається також копія
оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього.

До позовної заяви, підписаної представником позивача,
додається довіреність чи інший документ, що підтверджує
повноваження представника позивача.
{ Стаття 57 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001 }

Стаття 58. Об\’єднання позовних вимог

В одній позовній заяві може бути об\’єднано кілька вимог,
зв\’язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами.
Суддя має право об\’єднати кілька однорідних позовних заяв або
справ, у яких беруть участь ті ж самі сторони, в одну справу, про
що зазначається в ухвалі про порушення справи або в рішенні.
Не допускається об\’єднання в одне провадження кількох вимог,
які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше
не встановлено законом.
{ Стаття 58 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1720-VI
( 1720-17 ) від 17.11.2009 }

Стаття 59. Відзив на позовну заяву

Відповідач має право після одержання ухвали про порушення
справи надіслати:
1) господарському суду – відзив на позовну заяву і всі
документи, що підтверджують заперечення проти позову;
2) позивачу, іншим відповідачам, а також прокурору, який бере
участь в судовому процесі, – копію відзиву.
Відзив підписується повноважною особою відповідача або його
представником.
Відзив повинен містити: найменування позивача і номер справи;
мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з
посиланням на законодавство, а також докази, що обгрунтовують
відхилення позовної вимоги; перелік документів та інших доказів,
що додаються до відзиву (у тому числі про надіслання копій
відзиву і доданих до нього документів позивачеві, іншим
відповідачам, прокурору).
До відзиву, підписаного представником відповідача, додається
довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження
представника відповідача.
{ Стаття 59 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Стаття 60. Подання зустрічного позову

Відповідач має право до початку розгляду господарським судом
справи по суті подати до позивача зустрічний позов для спільного
розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов повинен бути
взаємно пов\’язаний з первісним.
{ Положення частини першої статті 60, які встановлюють строки
зміни позивачем предмета або підстави позову, а також строки
подання відповідачем зустрічного позову, визнано конституційним
згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2011
( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }
Подання зустрічного позову провадиться за загальними
правилами подання позовів.
{ Стаття 60 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code