Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 297-5-297-8

Стаття 297-5. Перевірка Вищим спеціалізованим судом України з
розгляду цивільних і кримінальних справ відповідності заяви про
перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення
вимогам цього Кодексу

Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне
правопорушення, яка надійшла до Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, реєструється у
день її надходження та не пізніше наступного дня передається
судді-доповідачу, який визначається автоматизованою системою
документообігу цього суду.

Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку
відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі встановлення, що
заяву подано без додержання вимог статей 2973, 2974 цього Кодексу,
особа, яка подала заяву, письмово повідомляється про недоліки
заяви та строк, протягом якого вона зобов’язана їх усунути.

Якщо особа, яка подала заяву, усунула недоліки заяви в
установлений строк, така заява вважається поданою у день
первинного її подання до Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ.

Заява повертається заявнику, у разі якщо:

1) заявник не усунув її недоліки протягом установленого
строку;

2) заява подана особою, яка не наділена правом на подання
такої заяви;

3) заяву подано від імені особи, яка не має повноважень на
ведення справи;

4) є постанова Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ про відмову у допуску
справи до провадження за наслідками її розгляду, прийнята з
аналогічних підстав.

Повернення заяви з підстав, зазначених у частині четвертій
цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного
оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, які були предметом
розгляду.

За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься
клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної
судової установи, юрисдикція якої визнана Україною,
суддя-доповідач невідкладно ухвалює постанову про витребування
такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу,
відповідального за координацію виконання рішень міжнародної
судової установи.

Стаття 297-6. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з
розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження

Вирішення питання про допуск справи до провадження
здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ, яка формується автоматизованою системою документообігу
цього суду.
Про допуск справи до провадження або відмову в допуску Вищий
спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних
справ протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження заяви, а в разі
витребування копії рішення міжнародної судової установи,
юрисдикція якої визнана Україною, – з дня надходження такої копії,
ухвалює постанову. Постанова ухвалюється без виклику осіб, які
беруть участь у провадженні у справі про адміністративне
правопорушення. Постанова про допуск справи до провадження або про
відмову в такому допуску повинна бути вмотивованою.

Постанова про допуск справи до провадження разом із заявою
про перегляд постанови по справі про адміністративне
правопорушення та доданими до неї документами надсилається до
Верховного Суду України протягом п’яти днів з дня її ухвалення.
Копія постанови про допуск справи надсилається разом з копією
заяви особам, які беруть участь у провадженні в справі про
адміністративне правопорушення, а в разі відмови в допуску –
особі, яка подала заяву.

Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до
провадження буде встановлено, що порушення Україною міжнародних
зобов’язань є наслідком недотримання норм права, які регулюють
порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення,
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і
кримінальних справ ухвалює постанову про відкриття провадження в
справі та вирішує питання про необхідність витребування матеріалів
справи про адміністративне правопорушення. Розгляд справи
здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ у порядку, визначеному статтею 294 цього Кодексу.

Стаття 297-7. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді
України

Постанова про допуск справи до провадження разом із заявою
про перегляд постанови по справі про адміністративне
правопорушення та доданими до неї документами реєструється у день
її надходження до Верховного Суду України та не пізніше наступного
дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою
системою документообігу цього суду. Суддя-доповідач протягом трьох
днів ухвалює постанову про відкриття провадження у справі та
надсилає її копії особам, які беруть участь у провадженні у справі
про адміністративне правопорушення.

Суддя-доповідач протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття
провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом
України, для чого:

1) вирішує питання про витребування матеріалів справи про
адміністративне правопорушення з відповідного суду;

2) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви
про перегляд постанови по справі про адміністративне
правопорушення або про повернення заяви, якщо таке питання не
розглядалося у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду
цивільних і кримінальних справ.

За результатами проведення підготовчих дій суддя-доповідач
готує доповідь, ухвалює постанову про завершення підготовки та
призначення справи до розгляду Верховним Судом України.

Стаття 297-8. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

У Верховному Суді України справа про перегляд постанови по
справі про адміністративне правопорушення розглядається на
спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України.
Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше
двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного
законом.

Строк розгляду справи Верховним Судом України не може
перевищувати одного місяця з дня надходження до Верховного Суду
України витребуваних суддею-доповідачем матеріалів справи про
адміністративне правопорушення.

Відкриття судового засідання, роз’яснення особам, які беруть
участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення
їхніх прав та обов’язків, оголошення складу суду здійснюються у
порядку, передбаченому статтею 279 цього Кодексу. Після проведення
зазначених процесуальних дій та розгляду клопотань осіб, які
беруть участь у провадженні у справі про адміністративне
правопорушення, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі
зміст вимог, викладених у заяві про перегляд, та результати
проведених ним підготовчих дій.

Особа, яка подала заяву до Верховного Суду України, інші
особи, які беруть участь у провадженні у справі про
адміністративне правопорушення, у разі їх прибуття у судове
засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог.

Неприбуття осіб, які беруть участь у провадженні у справі про
адміністративне правопорушення і належним чином повідомлені про
дату, час і місце розгляду справи, для участі в судовому засіданні
не перешкоджає судовому розгляду справи.

Після закінчення заслуховування пояснень особи, яка подала
заяву, та інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про
адміністративне правопорушення, суд виходить до нарадчої кімнати
для ухвалення постанови.

Read More