ПОРЯДОК прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об\’єктів

ПОРЯДОК прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об\’єктів

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 квітня 2011 р. N 461 
ПОРЯДОК прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об\’єктів 
      { У тексті Порядку слова \”Міністерством будівництва та 
        житлово-комунального господарства\”  замінено словами 
        \”Мінрегіоном\” згідно з Постановами КМ 
        N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 
        N   43 (   43-2012-п ) від 18.01.2012 } 
 
                         Загальні питання 
     1. Цей Порядок визначає процедуру  прийняття  в  експлуатацію 
закінчених будівництвом об\’єктів (далі – об\’єкти). 
     2. Прийняття в експлуатацію об\’єктів,  що належать до I – III 
категорії складності,  та об\’єктів,  будівництво яких здійснено на 
підставі  будівельного  паспорта,  проводиться  шляхом  реєстрації 
Державною    архітектурно-будівельною     інспекцією     та     її 
територіальними  органами  (далі  –  Інспекція) поданої замовником 
декларації  про  готовність  об\’єкта  до  експлуатації   (далі   – 
декларація). 
     У разі  прийняття  в  експлуатацію  індивідуальних (садибних) 
житлових  будинків,  садових,   дачних   будинків,   господарських 
(присадибних)  будівель  і  споруд,  прибудов до них,  громадських 
будинків I та II категорії складності,  побудованих без  наявності 
дозволу  на  виконання  будівельних  робіт  до  31 грудня 2009 р., 
особливості   реєстрації   декларації  та  її  форма  визначаються 
Мінрегіоном. 
     3. Прийняття  в експлуатацію об\’єктів,  що належать до IV і V 
категорії складності,  здійснюється на  підставі  акта  готовності 
об\’єкта до експлуатації шляхом видачі Інспекцією сертифіката. 
     4. Особливості   прийняття   в   експлуатацію   об\’єктів,  що 
розташовані на території іноземних держав і є  власністю  України, 
визначаються  МЗС за погодженням з Мінрегіоном відповідно до вимог 
законодавства щодо місцезнаходження об\’єкта будівництва. 
     5. Прийняття  в  експлуатацію  об\’єктів,  що  розташовані  на 
території України і  є  власністю  іноземних  держав,  міжнародних 
організацій,  іноземних  юридичних  і фізичних осіб,  здійснюється 
відповідно до цього Порядку. 
     Якщо міжнародним договором України,  згода на  обов\’язковість 
якого  надана  Верховною Радою України,  встановлено інші правила, 
ніж ті,  що містяться  у  цьому  Порядку,  застосовуються  правила 
міжнародного договору України. 
     6. У  разі  прийняття  об\’єкта  в  експлуатацію  в  I  або IV 
кварталі строки виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів 
та  благоустрою  території  можуть  бути перенесені,  але тільки у 
зв\’язку з несприятливими погодними умовами.  Перелік таких робіт і 
строки  їх  виконання  визначаються  замовником,  про  що робиться 
відповідний запис в декларації або в акті  готовності  об\’єкта  до 
експлуатації. 
     7. Якщо  проектною  документацією визначено пусковий комплекс 
(чергу),  він  може  бути  прийнятий  в  експлуатацію  окремо  від 
об\’єкта.  При  цьому пусковий комплекс (черга) повинен відповідати 
вимогам щодо його безпечної експлуатації. 
     У разі  потреби  замовник  може  до   прийняття   об\’єкта   в 
експлуатацію  вносити  погоджені  з  автором  проекту  будівництва 
пропозиції щодо зміни складу пускового  комплексу.  При  цьому  із 
складу  пускового  комплексу  не  повинні  виключатися  будівлі та 
споруди  санітарно-побутового  призначення,   а   також   ті,   що 
призначені для створення безпечних умов життєдіяльності. 
     8. Житлові будинки,  побудовані за кошти юридичних і фізичних 
осіб,  можуть прийматися в експлуатацію без  виконання  внутрішніх 
опоряджувальних   робіт   у  квартирах  та  вбудовано-прибудованих 
приміщеннях,  які не впливають на експлуатацію будинків,  якщо  це 
обумовлено  договором  про будівництво,  за умови відповідності їх 
санітарним,  протипожежним і технічним вимогам. Перелік внутрішніх 
опоряджувальних  робіт,  без  виконання  яких  можливе прийняття в 
експлуатацію житлових будинків, визначається Мінрегіоном. 
     Житлові будинки,  в  яких є побудовані за кошти державного та 
місцевих бюджетів квартири,  що призначені, зокрема, для соціально 
незахищених   верств   населення   (інвалідів,  учасників  Великої 
Вітчизняної війни,  багатодітних сімей,  громадян,  що постраждали 
внаслідок   Чорнобильської   катастрофи,   тощо),   приймаються  в 
експлуатацію  за  умови  виконання  у  повному  обсязі  внутрішніх 
опоряджувальних робіт в таких квартирах. 
     9. На об\’єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною 
документацією   згідно   із   державними   будівельними   нормами, 
стандартами  і правилами роботи,  а також змонтоване і випробуване 
обладнання. 
     На об\’єкті  виробничого  призначення,  на  якому  встановлено 
технологічне      обладнання,      повинні      бути     проведені 
пусконалагоджувальні роботи згідно  з  технологічним  регламентом, 
передбаченим  проектом  будівництва,  створено  безпечні умови для 
роботи виробничого персоналу та перебування  людей  відповідно  до 
вимог  нормативно-правових  актів  з  охорони праці та промислової 
безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних 
норм. 
     10. У разі коли на самочинно збудоване нерухоме майно визнано 
право власності за рішенням суду,  воно приймається в експлуатацію 
згідно з цим Порядком. 
     11. Датою  прийняття в експлуатацію об\’єкта є дата реєстрації 
декларації або видачі сертифіката. 
     12. Експлуатація  об\’єктів,  не  прийнятих  в   експлуатацію, 
забороняється. 
     13. Зареєстрована  декларація  або сертифікат є підставою для 
укладення договорів про постачання  на  прийнятий  в  експлуатацію 
об\’єкт  необхідних для його функціонування ресурсів – води,  газу, 
тепла,  електроенергії,  включення  даних  про  такий  об\’єкт   до 
державної  статистичної звітності та оформлення права власності на 
нього. 
     Підключення об\’єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних 
мереж  здійснюється  відповідно до Закону України \”Про регулювання 
містобудівної діяльності\” ( 3038-17 ) протягом десяти днів  з  дня 
відповідного   звернення  замовника  до  осіб,  які  є  власниками 
відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють  їх 
експлуатацію. 
     14. Замовник  зобов\’язаний  протягом  семи календарних днів з 
дня прийняття в експлуатацію об\’єкта: 
     подати копію  декларації  або  сертифіката  місцевому  органу 
виконавчої   влади   або   органу   місцевого   самоврядування  за 
місцезнаходженням об\’єкта для подання такими  органами  інформації 
про прийнятий в експлуатацію об\’єкт до органу державної статистики 
за формами, передбаченими звітно-статистичною документацією; 
     поінформувати державні органи у сфері пожежної та техногенної 
безпеки про введення в експлуатацію об\’єкта. 
     15. У  разі  втрати або пошкодження декларації чи сертифіката 
Інспекція видає безоплатно дублікат зареєстрованої  декларації  чи 
дублікат   сертифіката   протягом   десяти   робочих   днів  після 
надходження  від  замовника  відповідної  заяви  з  підтвердженням 
розміщення  ним  у  засобах  масової  інформації  повідомлення про 
втрату чи поданням пошкоджених декларації або сертифіката. 
     16. Відомості  щодо  зареєстрованих  декларацій  та   виданих 
сертифікатів  вносяться  до  єдиного реєстру отриманих повідомлень 
про   початок   виконання   підготовчих   і   будівельних   робіт, 
зареєстрованих  декларацій  про  початок  виконання  підготовчих і 
будівельних  робіт,  виданих  дозволів  на  виконання  будівельних 
робіт,   зареєстрованих   декларацій  про  готовність  об\’єкта  до 
експлуатації та виданих сертифікатів,  відмов у  реєстрації  таких 
декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів. 
                      Реєстрація декларації 
     17. Реєстрація  декларації  здійснюється  з дотриманням вимог 
Закону  України  \”Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської 
діяльності\” ( 2806-15 ). 
     Декларація приймається     в     дозвільному     центрі    за 
місцезнаходженням об\’єкта. 
     Реєстрацію декларації здійснює Інспекція за місцезнаходженням 
об\’єкта на безоплатній основі. 
     18. Замовник  (його  уповноважена  особа)  подає особисто або 
надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два 
примірники декларації за формою згідно з додатком 1. 
     У разі  подання  декларації до дозвільного центру він передає 
її Інспекції не пізніше наступного робочого дня. 
     Один примірник   декларації   після   проведення   реєстрації 
повертається замовнику, а другий – залишається в Інспекції, яка її 
зареєструвала. 
     19. Замовник відповідно до закону відповідає  за  повноту  та 
достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації. 
     20. Інспекція  перевіряє  протягом десяти робочих днів з дати 
подання (надходження) до неї декларації повноту даних,  зазначених 
у ній, та реєструє декларацію. 
     21. У  разі  коли декларація подана чи оформлена з порушенням 
установлених вимог,  Інспекція  повертає  її  на  доопрацювання  з 
обґрунтуванням  підстав  повернення  у строк,  передбачений для її 
реєстрації. 
     Після усунення недоліків,  що стали підставою для  повернення 
декларації на доопрацювання,  замовник може повторно звернутися до 
Інспекції для реєстрації декларації. 
                        Видача сертифіката 
     22. Видачу сертифіката здійснює Інспекція,  яка видала дозвіл 
на виконання будівельних робіт. 
     23. Для  отримання  сертифіката  замовник  (його уповноважена 
особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з  описом 
вкладення   до   відповідної   Інспекції  заяву  про  прийняття  в 
експлуатацію об\’єкта та  видачу  сертифіката  (далі  –  заява)  за 
формою  згідно  з  додатком  2,  до  якої додається акт готовності 
об\’єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 3. 
     Документи приймаються     у     дозвільному     центрі     за 
місцезнаходженням  об\’єкта  та  не пізніше наступного робочого дня 
передаються до Інспекції. 
     24. Інспекція може звернутись у разі потреби під час розгляду 
питань,  пов\’язаних з видачею сертифіката,  до державних органів з 
метою отримання відповідних висновків. 
     Неподання таких висновків у встановлений Інспекцією строк  не 
є  підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови 
в його видачі. 
     25. Інспекція  приймає  подані   замовником   заяву   і   акт 
готовності   об\’єкта   до   експлуатації  та  з  метою  визначення 
відповідності об\’єкта проектній  документації,  вимогам  державних 
будівельних   норм,   стандартів  і  правил  проводить  відповідну 
перевірку. 
     Проведення перевірки на об\’єкті розпочинається не пізніше ніж 
на  третій  робочий  день після реєстрації заяви і не може тривати 
більш як чотири робочих дні. 
     Інспекція під час проведення перевірки  має  право  відбирати 
зразки  продукції,  призначати  експертизу,  одержувати проектну і 
виконавчу документацію, визначені державними будівельними нормами, 
стандартами  і правилами,  інші документи,  матеріали,  відомості, 
довідки та пояснення з питань,  що виникають,  та залучати у  разі 
потреби установи, організації, державні органи. 
     26. Інспекція  приймає  протягом  десяти  робочих днів з дати 
реєстрації заяви рішення про видачу сертифіката за формою згідно з 
додатком 4   або   відмову  в  його  видачі  за  формою  згідно  з 
додатком 5. 
     27. Підставою для відмови у видачі сертифіката є: 
     неподання документів,  необхідних для прийняття  рішення  про 
видачу сертифіката; 
     виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 
     невідповідність об\’єкта  проектній  документації  та  вимогам 
державних будівельних норм, стандартів і правил. 
     У разі прийняття рішення про  відмову  у  видачі  сертифіката 
Інспекція  надсилає  замовнику протягом десяти робочих днів з дати 
реєстрації заяви рішення з обґрунтуванням причин відмови за формою 
згідно з додатком 5. 
     Після усунення  недоліків,  що  стали підставою для прийняття 
рішення про відмову у видачі сертифіката,  замовник може  повторно 
звернутися до Інспекції для видачі сертифіката. 
     Рішення про  відмову у видачі сертифіката може бути оскаржено 
до суду. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code