ПОРЯДОК виконання підготовчих робіт

ПОРЯДОК виконання підготовчих робіт

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 квітня 2011 р. № 466
ПОРЯДОК виконання підготовчих робіт
1. Цей Порядок визначає механізм виконання підготовчих робіт.
Підготовчі роботи – роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під\’їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень.
{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
Електронна система здійснення декларативних процедур у будівництві – автоматизований комплекс із забезпечення електронного документообігу з питань декларативних процедур у будівництві, функціонування якого забезпечує Держархбудінспекція у порядку, визначеному Мінрегіоном.
{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
Реєстрація – внесення даних до єдиного реєстру.
{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
2. Підготовчі роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію, а також після подання Держархбудінспекції або її територіальному органу (далі – Інспекція) повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, або отримання зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.
{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
Виконання підготовчих робіт у межах будівельного майданчика не потребує отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником інших документів дозвільного характеру.
3. Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень можуть виконуватися замовником за наявності зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.
4. Контроль за виконанням підготовчих робіт здійснюється Інспекцією.
Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
5. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, готується замовником за формою згідно з додатком 1 та подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих робіт до Інспекції за місцезнаходженням об\’єкта будівництва.
{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
У разі коли право на будівництво об\’єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення технічного нагляду, замовник протягом трьох робочих днів подає до Інспекції повідомлення про такі зміни за формою згідно з додатком 1.
{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
Виконання підготовчих робіт без подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок підготовчих робіт не може продовжуватися. Зазначене повідомлення подається з дотриманням вимог абзацу першого цього пункту.
{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник повідомляє Інспекції про такі зміни листом.
{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
6. Замовник зобов\’язаний протягом семи календарних днів з дня подання до Інспекції повідомлення про початок виконання підготовчих робіт письмово поінформувати про це також місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об\’єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки.
Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт
7. Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт (далі – декларація) здійснюється з дотриманням вимог Закону України \”Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності\”.
Декларація приймається в дозвільному центрі за місцезнаходженням об\’єкта.
Реєстрацію декларації щодо об’єкта, розміщеного на території кількох регіонів або вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності якого після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на два і більше регіони (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь), здійснює Держархбудінспекція, а декларації щодо іншого об’єкта – її територіальний орган за місцезнаходженням об’єкта на безоплатній основі.
{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}
Держархбудінспекція може доручити розгляд та реєстрацію декларацій її територіальному органові в порядку, визначеному Мінрегіоном.
{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
8. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві до Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком 2.
{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
{Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 949 від 07.09.2011}
Один примірник декларації після проведення реєстрації повертається замовнику, другий – залишається в Інспекції, яка її зареєструвала.
Замовник згідно із законом відповідає за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.
9. Інспекція протягом п\’яти робочих днів з дня надходження до неї декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та вносить їх до єдиного реєстру.
{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
10. Зареєстрована декларація не дає право на виконання будівельних робіт.
11. У разі коли декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, Інспекція повертає її замовнику з обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її реєстрації.
12. Після усунення недоліків, що спричинили повернення декларації, замовник може повторно звернутися до Інспекції для реєстрації декларації.
13. У разі коли Інспекція не зареєструвала декларацію або не повернула її в установлений строк, заявник набуває право на виконання підготовчих робіт на одинадцятий робочий день з дня, коли декларація повинна була бути зареєстрована чи повернута. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.
14. У разі коли право на будівництво об\’єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції, яка зареєструвала декларацію, з повідомленням про зміну даних у зареєстрованій декларації за формою згідно з додатком 3.
{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації складається у двох примірниках. Один примірник зазначеного повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї є невід\’ємною частиною зареєстрованої декларації, а другий залишається у замовника.
Виконання підготовчих робіт без подання такого повідомлення не може продовжуватися.
У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник повідомляє Інспекції про такі зміни листом.
{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
15. Замовник зобов\’язаний протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації або з дня отримання права на виконання підготовчих робіт відповідно до пунктів 13 і 14 цього Порядку письмово поінформувати місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об\’єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки про початок виконання підготовчих робіт.
16. Відомості щодо отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих робіт; поданих та зареєстрованих декларацій; отриманих повідомлень про зміну даних у повідомленнях про початок підготовчих робіт чи зареєстрованих деклараціях (передача права на будівництво об\’єкта іншому замовнику; зміна осіб, відповідальних за проведення авторського нагляду) вносяться до єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об\’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.
{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
17. У разі втрати або пошкодження зареєстрованої декларації Інспекція видає безоплатно дублікат такої декларації протягом п\’яти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про її втрату чи подання пошкодженої декларації.
18. Відповідальність за порушення вимог, визначених цим Порядком, несе замовник відповідно до закону.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code