ПОРЯДОК виконання будівельних робіт

ПОРЯДОК виконання будівельних робіт

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 квітня 2011 р. № 466
ПОРЯДОК виконання будівельних робіт
1. Цей Порядок визначає процедуру виконання будівельних робіт.
Будівельні роботи – роботи з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення діючих підприємств, реставрації, капітального ремонту.
{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
Електронна система здійснення декларативних процедур у будівництві – автоматизований комплекс із забезпечення електронного документообігу з питань декларативних процедур у будівництві, функціонування якого забезпечує Держархбудінспекція у порядку, визначеному Мінрегіоном.
{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
Реєстрація – внесення даних до єдиного реєстру.
{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
2. Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:
подання замовником за формою згідно з додатком 1 повідомлення про початок виконання будівельних робіт Держархбудінспекції або її територіальному органу (далі – Інспекція) за місцезнаходженням об\’єкта будівництва – щодо об\’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт (далі – декларація) або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, відповідно до переліку об\’єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт;
{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
реєстрації відповідною Інспекцією декларації – щодо об\’єктів будівництва, що належать до I-III категорії складності;
видачі замовнику Інспекцією дозволу на виконання будівельних робіт – щодо об\’єктів будівництва, що належать до IV і V категорії складності.
3. Зазначені в абзацах другому – четвертому пункту 2 цього Порядку документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва.
4. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, а також реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв\’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення може проводитися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 43 від 18.01.2012}
5. Контроль за виконанням будівельних робіт здійснюється Інспекцією.
Повідомлення про початок виконання будівельних робіт
6. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт надсилається замовником до Інспекції за місцезнаходженням об\’єкта будівництва.
Не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання будівельних робіт щодо об\’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, внесених до переліку об\’єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт), замовник (його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві до Інспекції повідомлення (про початок виконання будівельних робіт про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт) за формою згідно з додатком 1.
{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
У разі коли право на будівництво об\’єкта передано іншому замовнику або осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, замовник протягом трьох робочих днів подає до Інспекції, до якої подавалося повідомлення про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про такі зміни. Зазначене повідомлення подається з дотриманням вимог абзацу другого цього пункту.
{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
Виконання будівельних робіт без повідомлення про зміни до повідомлення про початок виконання будівельних робіт не може продовжуватися.
У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник повідомляє Інспекції про такі зміни листом.
{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
7. Замовник зобов\’язаний протягом семи календарних днів з дня подання до Інспекції повідомлення про початок виконання будівельних робіт письмово поінформувати про це виконавчий орган сільської, селищної, міської ради або місцеву держадміністрацію за місцезнаходженням об\’єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки.
Реєстрація декларації
8. Реєстрації декларації здійснюється з дотриманням вимог Закону України \”Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності\”.
Декларація приймається у дозвільному центрі за місцезнаходженням об\’єкта.
Реєстрацію декларації щодо об’єкта, проект якого затверджено Кабінетом Міністрів України, який розміщено на території кількох регіонів або вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності якого після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на два і більше регіони (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь), здійснює Держархбудінспекція, а декларації щодо іншого об’єкта – її територіальний орган за місцезнаходженням об’єкта на безоплатній основі.
{Абзац третій пункту 8 в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}
Держархбудінспекція може доручити розгляд та реєстрацію декларацій її територіальному органові в порядку, визначеному Мінрегіоном.
{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
9. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві до Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком 2.
{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
{Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 949 від 07.09.2011}
Один примірник після проведення реєстрації повертається замовнику, другий – залишається в Інспекції, яка її зареєструвала.
Замовник згідно із законом відповідає за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.
10. Інспекція протягом п\’яти робочих днів з дня надходження декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та вносить їх до єдиного реєстру.
{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
11. У разі коли декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, Інспекція повертає її замовнику з обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її реєстрації.
12. Після усунення недоліків, що спричинили повернення декларації, замовник може повторно звернутися до Інспекції для реєстрації декларації.
13. У разі коли Інспекція не зареєструвала декларацію або не повернула її в установлений строк, заявник набуває право на виконання будівельних робіт на одинадцятий робочий день з дня, коли декларація повинна бути зареєстрована, чи повернута. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.
14. У разі коли право на будівництво об\’єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції, яка зареєструвала декларацію, з повідомленням про зміну даних у зареєстрованій декларації за формою згідно з додатком 3.
{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації складається у двох примірниках. Один примірник зазначеного повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї є невід\’ємною частиною зареєстрованої декларації, а другий залишається у замовника.
Виконання будівельних робіт без подання такого повідомлення не може продовжуватися.
У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник повідомляє Інспекції про такі зміни листом.
{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}
15. Замовник зобов\’язаний протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації або з дня отримання права на виконання будівельних робіт відповідно до пунктів 13 і 14 цього Порядку письмово поінформувати виконавчий орган сільської, селищної, міської ради або місцеву держадміністрацію за місцезнаходженням об\’єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки про початок виконання будівельних робіт.
16. Виконання будівельних робіт на об\’єктах, що належать до I-III категорії складності, підключення об\’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації декларації забороняється.
Замовник несе згідно із законом відповідальність за виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації.
Дозвіл на виконання будівельних робіт
17. Дозвіл на виконання будівельних робіт (далі – дозвіл) щодо об’єкта, проект якого затверджено Кабінетом Міністрів України, який розміщено на території кількох регіонів або вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності якого після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на два і більше регіони (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь), видається Держархбудінспекцією, а щодо іншого об’єкта – її територіальним органом за місцезнаходженням об’єкта за формою згідно з додатком 4 на безоплатній основі.
{Абзац перший пункту 17 в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}
Документи для отримання дозволу, що видається Інспекцією, приймаються в дозвільному центрі за місцезнаходженням об\’єкта будівництва.
{Пункт 17 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ № 949 від 07.09.2011}
18. Для отримання дозволу замовник (його уповноважена особа) має право подати особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за місцезнаходженням об\’єкта заяву про отримання дозволу за формою згідно з додатком 5.
До заяви додаються:
копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;
проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;
копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту об\’єкта;
копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних робіт, засвідчена в установленому порядку (подається у разі потреби);
{Абзац шостий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 27.02.2012}
копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;
копії кваліфікаційних сертифікатів, засвідчені в установленому порядку, подаються з 1 червня 2012 р. (крім сертифікатів інженерів технічного нагляду, які подаються з дня набрання чинності цим Порядком).
19. Інспекція протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви приймає рішення про надання дозволу або відмову в його видачі.
20. Підставою для відмови у видачі дозволу є:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;
невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
21. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу Інспекція надсилає заявнику протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви лист з обґрунтуванням причин відмови за формою згідно з додатком 6.
Замовник може після усунення недоліків, що спричинили прийняття рішення про відмову у видачі дозволу, повторно звернутися до Інспекції щодо видачі дозволу.
Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено до суду.
22. У разі коли в установлений строк Інспекцією не видано дозвіл або відмову в його видачі, замовник звертається до Держархбудінспекції для вжиття протягом десяти робочих днів заходів, пов\’язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою в його видачі. Якщо протягом зазначеного строку не видано дозвіл або відмову в його видачі, право на виконання будівельних робіт виникає на десятий робочий день з дня реєстрації звернення до зазначеної Інспекції, а дозвіл вважається виданим.
23. У разі коли право на будівництво об\’єкта будівництва передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), дозвіл підлягає переоформленню Інспекцією, яка видала такий дозвіл.
24. У разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, чи відповідальних за виконання робіт замовник протягом трьох робочих днів з дня їх настання звертається до Інспекції, яка видала дозвіл, з повідомленням про зміну даних у виданому дозволі за формою згідно з додатком 7.
Повідомлення про зміну даних у виданому дозволі складається у двох примірниках. Один примірник зазначеного повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї є невід\’ємною частиною виданого дозволу, а другий – залишається у замовника.
Виконання будівельних робіт без подання такого повідомлення не може продовжуватися.
Переоформлення дозволу здійснюється у порядку, передбаченому для видачі дозволу.
Під час переоформлення дозволу, надходження повідомлення про зміну даних у ньому виконання будівельних робіт продовжується.
25. За зверненням замовника Інспекція видає протягом місяця дозвіл з урахуванням всіх повідомлень про зміни до виданого дозволу.
26. Дозвіл може бути анульовано Інспекцією, яка його видала, у разі:
подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за формою згідно з додатком 5 (передбачені пунктом 18 цього Порядку документи, що додаються до заяви, не подаються);
наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем (замовником), смерті фізичної особи – замовника або визнання її безвісно відсутньою;
перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами Інспекції, якщо таке перешкоджання було здійснено протягом одного року після накладення штрафу за зазначене порушення.
27. Замовник зобов\’язаний протягом семи календарних днів з дня отримання дозволу на виконання будівельних робіт або з дня набуття права на виконання таких робіт відповідно до пункту 22 цього Порядку письмово поінформувати виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, місцеву держадміністрацію за місцезнаходженням об\’єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки про початок виконання будівельних робіт.
28. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, місцева держадміністрація повідомляють через місцеві засоби масової інформації про початок виконання будівельних робіт на об\’єктах будівництва, що належать до IV і V категорії складності, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
29. Інформація про зареєстровану декларацію (реєстраційний номер, дата видачі, найменування Інспекції, яка зареєструвала декларацію і здійснює контроль за будівництвом об\’єкта), виданий дозвіл (реєстраційний номер, дата видачі, найменування Інспекції, яка видала дозвіл і здійснює контроль за будівництвом об\’єкта), відомості про найменування об\’єкта, зображення об\’єкта та його основні техніко-економічні показники, замовника, проектувальника, підрядників, осіб, відповідальних за здійснення авторського і технічного нагляду, відповідальних за виконання робіт з урахуванням внесених змін розміщуються на стенді завдовжки не менш як 1,5 метра і завширшки не менш як 1 метр, що встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці (за винятком індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них).
30. Виконання будівельних робіт без відповідного документа, який дає право виконувати такі роботи, вважається самочинним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
{Пункт 30 в редакції Постанови КМ № 148 від 27.02.2012}
31. Відомості щодо отриманих повідомлень про початок виконання будівельних робіт; поданих та зареєстрованих декларацій; виданих, переоформлених, анульованих дозволів; отриманих повідомлень про зміну даних у повідомленнях про початок виконання будівельних робіт чи зареєстрованих деклараціях (передача права на будівництво об\’єкта іншому замовнику, зміна генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), зміна осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, чи відповідальних за виконання робіт) вносяться до єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об\’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.
32. У разі втрати або пошкодження зареєстрованої декларації або дозволу Інспекція видає безоплатно дублікат такої декларації або дозволу протягом десяти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату чи подання пошкоджених декларації або дозволу.
33. Замовник відповідає згідно із законом за порушення вимог, визначених цим Порядком.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code