Про регулювання містобудівної діяльності

Про регулювання містобудівної діяльності

     З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
             Про регулювання містобудівної діяльності 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 34, ст.343 ) 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 3395-VI ( 3395-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 50, ст.537 
   N 4052-VI ( 4052-17 ) від 17.11.2011, ВВР, 2012, N 27, ст.274 
   N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.345 
   N 4570-VI ( 4570-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2012, N 51, ст.576 
   N 5018-VI ( 5018-17 ) від 21.06.2012, ВВР, 2013, N 22, ст.212 
   N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012, ВВР, 2013, N 22, ст.214 
   N 5059-VI ( 5059-17 ) від 05.07.2012 
                                   Кодексом 
   N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458 
                                   Законами 
   N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 
   N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
 
 { У тексті Закону, крім частини другої статті 9, слова \”державні 
   будівельні  норми,  стандарти  і  правила\”  в  усіх  відмінках 
   замінено  словами  \”будівельні  норми,  державні  стандарти  і 
   правила\” у  відповідному відмінку згідно із Законом  N 4220-VI 
   ( 4220-17 ) від 22.12.2011 } 
  { У тексті Закону слова \”центральний орган виконавчої влади з 
    питань будівництва,  містобудування та архітектури\” в  усіх 
    відмінках  замінено словами  \”центральний орган  виконавчої 
    влади, що забезпечує формування  державної політики у сфері 
    містобудування\” у відповідному  відмінку,  слова  \”Державна 
    архітектурно-будівельна інспекція\”,  \”інспекція  державного 
    архітектурно-будівельного  контролю\”, \”відповідна інспекція 
    державного  архітектурно-будівельного  контролю\”   в   усіх 
    відмінках  і  числах  замінено  словами  \”орган  державного 
    архітектурно-будівельного контролю\” у відповідному відмінку 
    та числі, а слово \”спеціально\” виключено  згідно із Законом 
    N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
  { Зміни в частині заміни слів у тексті Закону див. у підпункті 
    31 пункту 7 Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
 
     Цей Закон   встановлює   правові   та   організаційні  основи 
містобудівної діяльності і  спрямований  на  забезпечення  сталого 
розвитку   територій   з  урахуванням  державних,  громадських  та 
приватних інтересів. 
                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Визначення термінів 
     1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в  такому 
значенні: 
     1)  Генеральна схема планування території України ( 3059-14 ) 
–  містобудівна  документація, що визначає концептуальні вирішення 
планування та використання території України; 
     2) генеральний   план   населеного   пункту   –  містобудівна 
документація,   що   визначає   принципові   вирішення   розвитку, 
планування,  забудови  та іншого використання території населеного 
пункту; 
     3) детальний план території – містобудівна  документація,  що 
визначає планувальну організацію та розвиток території; 
     4) замовник – фізична або юридична особа,  яка має намір щодо 
забудови території  (однієї  чи  декількох  земельних  ділянок)  і 
подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву; 
     5) інженерно-транспортна     інфраструктура     –    комплекс 
інженерних, транспортних споруд і комунікацій; 
     6) лінії регулювання забудови  –  визначені  в  містобудівній 
документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних 
ліній,  меж окремих земельних  ділянок,  природних  меж  та  інших 
територій; 
     7) містобудівна   документація   –  затверджені  текстові  та 
графічні матеріали з питань регулювання  планування,  забудови  та 
іншого використання територій; 
     8) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки 
(далі – містобудівні умови та обмеження) –  документ,  що  містить 
комплекс  планувальних  та  архітектурних  вимог до проектування і 
будівництва щодо  поверховості  та  щільності  забудови  земельної 
ділянки,  відступів  будинків  і  споруд  від червоних ліній,  меж 
земельної ділянки,  її благоустрою та озеленення,  інші вимоги  до 
об\’єктів будівництва,  встановлені законодавством та містобудівною 
документацією; 
     9) план   зонування   території   (зонінг)   –   містобудівна 
документація,   що   визначає   умови  та  обмеження  використання 
території для містобудівних потреб у межах визначених зон; 
     10) приміська зона – територія,  що забезпечує просторовий та 
соціально-економічний розвиток міста; 
     11) проектна  документація – затверджені текстові та графічні 
матеріали,  якими визначаються містобудівні,  об\’ємно-планувальні, 
архітектурні,  конструктивні,  технічні, технологічні вирішення, а 
також кошториси об\’єктів будівництва; 
     12)  схеми  планування  території  на  регіональному  рівні – 
планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної 
схеми  планування  території  України  (  3059-14  )  та  визначає 
принципові  вирішення розвитку, планування, забудови, використання 
територій  адміністративно-територіальних  одиниць  та  їх окремих 
частин; 
     13) територія  –  частина  земної   поверхні   з   повітряним 
простором  та  розташованими  під  нею  надрами у визначених межах 
(кордонах),  що  має  певне  географічне  положення,  природні  та 
створені в результаті діяльності людей умови і ресурси; 
     14) червоні  лінії  –  визначені в містобудівній документації 
щодо пунктів геодезичної мережі межі  існуючих  та  запроектованих 
вулиць,  доріг,  майданів,  які  розділяють  території забудови та 
території іншого призначення. 
     Стаття 2. Планування і забудова територій 
     1. Планування і забудова  територій  –  діяльність  державних 
органів,  органів місцевого самоврядування,  юридичних та фізичних 
осіб, яка передбачає: 
     1) прогнозування розвитку територій; 
     2) забезпечення   раціонального   розселення   і   визначення 
напрямів сталого розвитку територій; 
     3) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням; 
     4) взаємоузгодження   державних,   громадських  та  приватних 
інтересів під час планування і забудови територій; 
     5) визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової 
та громадської       забудови,      виробничих,      рекреаційних, 
природоохоронних,  оздоровчих,  історико-культурних та інших зон і 
об\’єктів; 
     6) встановлення    режиму   забудови   територій,   на   яких 
передбачено провадження містобудівної діяльності; 
     7) розроблення  містобудівної  та   проектної   документації, 
будівництво об\’єктів; 
     8) реконструкцію існуючої забудови та територій; 
     9) збереження,   створення   та   відновлення   рекреаційних, 
природоохоронних,  оздоровчих територій та  об\’єктів,  ландшафтів, 
лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень; 
     10) створення      та     розвиток     інженерно-транспортної 
інфраструктури; 
     10-1) створення безперешкодного життєвого середовища для осіб 
з  обмеженими  фізичними  можливостями та інших маломобільних груп 
населення;
{  Частину першу статті 2 доповнено пунктом 10-1 згідно із Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     11) проведення моніторингу забудови; 
     12) ведення містобудівного кадастру; 
     13) здійснення контролю у сфері містобудування. 
     2. Інструментом державного регулювання планування територій є 
містобудівна   документація,   яка   поділяється  на  документацію 
державного, регіонального та місцевого рівнів. 
     3. Містобудівна документація  розробляється  на  паперових  і 
електронних  носіях  на оновленій картографічній основі в цифровій 
формі  як  набори  профільних  геопросторових  даних  у  державній 
геодезичній   системі   координат   УСК-2000   і   єдиній  системі 
класифікації та кодування об\’єктів будівництва для формування  баз 
даних містобудівного кадастру. 
     Стаття 3. Законодавство у сфері містобудівної діяльності 
     1. Відносини  у  сфері  містобудівної  діяльності регулюються 
Конституцією України  (  254к/96-ВР  ),  Цивільним  (  435-15   ), 
Господарським (  436-15  )  і  Земельним  (  2768-14  )  кодексами 
України,  цим Законом,  законами  України  \”Про  Генеральну  схему 
планування території   України\”   (   3059-14   ),   \”Про   основи 
містобудування\” (  2780-12  ),   \”Про   архітектурну   діяльність\” 
( 687-14 ), \”Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) 
застарілого житлового  фонду\”  (  525-16  ),   \”Про   землеустрій\” 
( 858-15 ), іншими нормативно-правовими актами. 
     2. Якщо    міжнародним    договором    України,    згода   на 
обов\’язковість якого надана Верховною Радою  України,  встановлено 
інші   правила,   ніж   ті,   що   передбачені   цим  Законом,  то 
застосовуються правила міжнародного договору України. 
     Стаття 4. Об\’єкти та суб\’єкти містобудування 
     1. Об\’єктами містобудування на  державному  та  регіональному 
рівнях  є  планувальна організація території,  система розселення, 
система   взаємопов\’язаного   комплексного   розміщення   основних 
об\’єктів   промисловості,  транспорту,  інженерної  та  соціальної 
інфраструктури,  функціональне  зонування  території  України,  її 
частин  (груп  областей),  території  Автономної  Республіки Крим, 
областей, адміністративних районів. 
     Об’єктами  містобудування  на  місцевому  рівні є планувальна 
організація  території  населеного  пункту,  його  частини  (групи 
земельних    ділянок)   зі   спільною   планувальною   структурою, 
об’ємно-просторовим        рішенням,        інженерно-транспортною 
інфраструктурою,  комплексом об’єктів будівництва, що визначаються 
відповідно  до:  { Абзац другий частини першої статті 4 в редакції 
Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     у   населених   пунктах   –   меж   населених   пунктів,   їх 
функціональних   зон   (сельбищної,  промислової  тощо),  житлових 
районів,  мікрорайонів  (кварталів),  приміських зон відповідно до 
містобудівної  документації  на  місцевому  рівні; { Абзац частини 
першої  статті  4  в  редакції  Закону  N  5496-VI ( 5496-17 ) від 
20.11.2012 } 
     за  межами  населених  пунктів  – меж приміських зон, а також 
функціональних  зон  відповідно  до  містобудівної документації на 
регіональному  рівні.  {  Абзац частини першої статті 4 в редакції 
Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Об\’єктами будівництва є будинки,  будівлі, споруди будь-якого 
призначення,  їх комплекси, лінійні об\’єкти інженерно-транспортної 
інфраструктури. 
     2. Суб\’єктами  містобудування  є  органи  виконавчої   влади, 
Верховна   Рада   Автономної   Республіки   Крим,  Рада  міністрів 
Автономної  Республіки  Крим,  органи  місцевого   самоврядування, 
фізичні та юридичні особи. 
     Стаття 5. Обов\’язковість дотримання вимог містобудівної 
               документації 
     1. Програми розвитку регіонів та населених пунктів,  програми 
господарського,   соціального   та  культурного  розвитку  повинні 
узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня. 
     2. Вимоги  містобудівної  документації  є  обов\’язковими  для 
виконання всіма суб\’єктами містобудування. 
                            Розділ II 
           УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
     Стаття 6. Органи, що здійснюють управління у сфері 
               містобудівної діяльності 
     1.  Управління  у сфері містобудівної діяльності здійснюється 
Верховною  Радою  України,  Кабінетом Міністрів України, Верховною 
Радою  Автономної  Республіки  Крим,  Радою  міністрів  Автономної 
Республіки   Крим,   центральним   органом  виконавчої  влади,  що 
забезпечує  формування  державної політики у сфері містобудування, 
центральним   органом   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну 
політику  з  питань державного архітектурно-будівельного контролю, 
іншими  уповноваженими  органами  містобудування  та  архітектури, 
місцевими    державними    адміністраціями,   органами   місцевого 
самоврядування.
{  Частина  перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 7. Зміст управління у сфері містобудівної діяльності 
     1. Управління у сфері містобудівної  діяльності  здійснюється 
шляхом: 
     1) планування   територій  на  державному,  регіональному  та 
місцевому рівнях; 
     2)  моніторингу стану розроблення та реалізації містобудівної 
документації на всіх рівнях;
{  Пункт 2 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     3) визначення  державних  інтересів для їх врахування під час 
розроблення містобудівної документації; 
     4) проведення ліцензування і професійної атестації; 
     5)  розроблення  і  затвердження  будівельних норм, державних 
стандартів  і  правил,  запровадження  одночасної  дії міжнародних 
кодів та стандартів; 
     6) контролю   за   дотриманням    законодавства    у    сфері 
містобудівної   діяльності,   вимог  будівельних  норм,  державних 
стандартів  і  правил,  положень  містобудівної  документації всіх 
рівнів,  вихідних  даних  для проектування об\’єктів містобудування 
(далі – вихідні дані), проектної документації. 
     Стаття 8. Організація планування та забудови територій 
     1. Планування   територій   здійснюється    на    державному, 
регіональному та місцевому рівнях відповідними органами виконавчої 
влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування. 
     2. Планування  та  забудова земельних ділянок здійснюється їх 
власниками  чи  користувачами   в   установленому   законодавством 
порядку. 
     3. Рішення   з   питань   планування  та  забудови  територій 
приймаються   сільськими,   селищними,   міськими   радами  та  їх 
виконавчими  органами,  районними,  обласними радами, Київською та 
Севастопольською   міськими  державними  адміністраціями  в  межах 
визначених  законом  повноважень з урахуванням вимог містобудівної 
документації.
{  Частина  третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 9. Нормативне регулювання планування та забудови 
               територій 
     1.  Нормативне  регулювання  планування та забудови територій 
здійснюється  шляхом  прийняття нормативно-правових актів, правил, 
державних  та галузевих будівельних норм, національних (державних) 
стандартів, кодексів усталеної практики. 
     2.   Центральний   орган   виконавчої  влади,  що  забезпечує 
формування  та  реалізує  державну  політику  у сфері будівництва, 
містобудування    та    архітектури,    забезпечує    розроблення, 
затвердження,  перегляд,  внесення  змін  і  скасування  державних 
будівельних  норм,  а  також  національних  стандартів  і кодексів 
усталеної  практики  за класами 91 і 93 Українського класифікатора 
нормативних  документів  (крім позицій, що стосуються лічильників, 
машин  та  устаткування), утворює та припиняє діяльність технічних 
комітетів стандартизації у цій сфері.
{  Текст  статті  9  в  редакції  Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від 
20.11.2012 } 
                            Розділ III 
                       ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ 
     Стаття 10. Фінансування робіт з планування територій 
     1. Фінансування робіт з планування  територій  на  державному 
рівні,  розроблення  нормативних  документів з питань планування і 
забудови  територій,  проведення  пріоритетних   науково-дослідних 
робіт здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. 
     2. Фінансування   робіт  з  планування  території  Автономної 
Республіки Крим,  областей,  районів, населених пунктів, районів у 
містах,    кварталів,   проведення   містобудівного   моніторингу, 
створення  і ведення містобудівного кадастру відповідних територій 
здійснюється  за  рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів або 
інших джерел, не заборонених законом.
{  Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     3.  Фінансування  робіт  з  розроблення  необхідної проектної 
документації, планування та забудови окремих земельних ділянок, на 
яких  їх  власники  або  користувачі  мають  намір  здійснити нове 
будівництво,   реконструкцію,   реставрацію,   капітальний  ремонт 
об’єктів будівництва (далі – будівництво), та внесення відповідної 
інформації  до  містобудівного  кадастру  здійснюється  за рахунок 
коштів таких осіб або інших джерел, не заборонених законом.
{  Частина третя статті 10 в редакції Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) 
від 20.11.2012 } 
     4. За рішенням органу виконавчої влади або  органу  місцевого 
самоврядування  для розроблення плану зонування,  детального плану 
території крім  коштів  державного  та  місцевих  бюджетів  можуть 
залучатися кошти з інших джерел,  не заборонених законом, за умови 
виконання  функцій   замовника   відповідним   органом   місцевого 
самоврядування. 
     Стаття 11. Планування територій на державному рівні 
     1.  Планування  територій  на  державному  рівні здійснюється 
шляхом   розроблення   відповідно   до  закону  Генеральної  схеми 
планування  території України ( 3059-14 ), схем планування окремих 
частин території України, а також внесення змін до них. 
     2. Містобудівна документація  на  державному  рівні  підлягає 
експертизі. 
     Стаття 12. Розроблення та затвердження схем планування 
                окремих частин території України 
     1. За рішенням Кабінету Міністрів України розробляються схеми 
планування  окремих  частин  території України:  кількох областей, 
узбережжя Чорного та Азовського морів,  гірських територій Карпат, 
територій,   що   зазнали   радіоактивного  забруднення  внаслідок 
Чорнобильської  катастрофи,  та  інших  територій   з   підвищеним 
техногенним   навантаженням  чи  ризиком  виникнення  надзвичайних 
ситуацій. 
     2. Замовниками  схем  планування  окремих  частин   території 
України  є  Верховна  Рада Автономної Республіки Крим,  відповідні 
обласні ради. 
     3. Схеми  планування   окремих   частин   території   України 
затверджуються рішенням замовників таких схем. 
     4. Склад,  зміст, порядок розроблення схем планування окремих 
частин  території   України   визначаються   центральним   органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у 
сфері містобудування. 
     Стаття 13. Планування територій на регіональному рівні 
     1. Планування територій на регіональному  рівні  здійснюється 
шляхом розроблення схем планування території Автономної Республіки 
Крим, областей та районів. 
     2.  За  рішенням  Ради  міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласних  (районних)  державних  адміністрацій можуть розроблятися 
схеми   планування  окремих  частин  Автономної  Республіки  Крим, 
областей (районів).
{  Статтю 13 доповнено частиною другою згідно із Законом N 5496-VI 
( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Стаття 14. Розроблення та затвердження схем планування 
                території Автономної Республіки Крим, областей та 
                районів 
     1. Рішення  про   розроблення   схем   планування   території 
Автономної  Республіки  Крим,  областей,  районів або про внесення 
змін   до  них  чи  окремих  їх  розділів  приймає  Верховна  Рада 
Автономної Республіки Крим, відповідна обласна або районна рада. 
{  Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     2.   Організація   розроблення   та  внесення  змін  до  схем 
планування  території  Автономної  Республіки  Крим,  областей  та 
районів   здійснюється   відповідно   Радою  міністрів  Автономної 
Республіки     Крим,    обласними    та    районними    державними 
адміністраціями.
{  Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     3. Замовником схем планування території Автономної Республіки 
Крим,  областей та районів є Верховна Рада  Автономної  Республіки 
Крим, відповідні обласні та районні ради. 
     4. Схеми  планування  території  Автономної  Республіки Крим, 
областей та районів затверджуються  рішенням  відповідних  рад  за 
умови отримання позитивного висновку державної експертизи. 
     5. Склад,    зміст,    порядок    розроблення   містобудівної 
документації  (  z1468-11  )  на  регіональному рівні визначаються 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної політики у сфері містобудування. 
     Стаття 15. Реалізація схем планування території Автономної 
                Республіки Крим, областей та районів 
     1. Реалізація схем планування території Автономної Республіки 
Крим,  областей  та  районів  здійснюється   шляхом   розроблення, 
затвердження   і  виконання  відповідних  програм  економічного  і 
соціального розвитку. 
     2. Рада міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласні  та 
районні державні адміністрації забезпечують проведення моніторингу 
реалізації схем планування території Автономної  Республіки  Крим, 
областей та районів. 
     3. У  разі зміни соціально-економічних показників,  на основі 
яких розроблено схеми планування території  Автономної  Республіки 
Крим,   області,  району,  або  виникнення  потреби  у  розміщенні 
об\’єктів  державного,   регіонального   значення   Верховна   Рада 
Автономної  Республіки  Крим,  обласна  або районна рада приймають 
рішення про розроблення чи про внесення змін до  схеми  планування 
відповідної території. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code