Проектна документація на будівництво

Проектна документація на будівництво

 Стаття 31. Проектна документація на будівництво 
     1. Проектна    документація    на    будівництво     об\’єктів 
розробляється  у  порядку  ( z0651-11 ), встановленому центральним 
органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної 
політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної 
документації  та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, 
будівельних  норм, державних стандартів і правил та затверджується 
замовником. 
     Затвердження  проектної документації на будівництво об\’єктів, 
що  споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних 
і   комунальних  підприємств,  установ  та  організацій,  а  також 
кредитів,  наданих  під державні гарантії, здійснюється у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України. { Частину першу статті 31 
доповнено  новим  абзацом  згідно із Законом N 4220-VI ( 4220-17 ) 
від  22.12.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5496-VI 
( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     До   проектної   документації  на  будівництво  об’єктів,  що 
становлять  підвищену  екологічну небезпеку, а також об’єктів, які 
підлягають  оцінці  впливу  на  навколишнє  природне  середовище у 
транскордонному  контексті,  додаються результати оцінки впливу на 
стан  навколишнього  природного  середовища  (матеріали  оцінки та 
звіти про оцінку і громадське обговорення). Перелік таких об’єктів 
та  порядок  проведення  оцінки  визначаються  Кабінетом Міністрів 
України. { Абзац третій частини першої статті 31 в редакції Закону 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     2. Експертиза    проектів    будівництва    проводиться     в 
установленому  Кабінетом  Міністрів України порядку ( 560-2011-п ) 
експертними  організаціями  незалежно  від  форми  власності,  які 
відповідають  критеріям, визначеним центральним органом виконавчої 
влади,   що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері 
містобудування.  При цьому до проведення експертизи залучаються (в 
тому  числі  на  підставі  цивільно-правових договорів) експерти з 
питань  санітарного  та  епідеміологічного благополуччя населення, 
екології,  охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, 
ядерної  та радіаційної безпеки, які пройшли професійну атестацію, 
що проводилася із залученням представників відповідних центральних 
органів  виконавчої влади, та отримали відповідний кваліфікаційний 
сертифікат.     Порядок     проведення    професійної    атестації 
(  554-2011-п ) таких експертів встановлюється Кабінетом Міністрів 
України. 
     Експертиза  проектів  будівництва  об\’єктів  IV і V категорій 
складності,  що споруджуються за рахунок бюджетних коштів,  коштів 
державних  і  комунальних підприємств,  установ та організацій,  а 
також  кредитів,  наданих  під  державні  гарантії,   здійснюється 
експертною організацією державної форми власності. { Частину друга 
статті  31  доповнено  абзацом  другим згідно із Законом N 4220-VI 
( 4220-17 ) від 22.12.2011 }
{  Частина друга статті 31 набирає чинності через три місяці з дня 
набрання чинності цим Законом – див. підпункт 2 пункту 1 розділу V 
\”Прикінцеві положення\” цього Закону } 
     3. Не  підлягають обов\’язковій експертизі проекти будівництва 
об\’єктів I-III категорій складності.
{  Частина третя статті 31 набирає чинності через три місяці з дня 
набрання чинності цим Законом – див. підпункт 2 пункту 1 розділу V 
\”Прикінцеві положення\” цього Закону } 
     4. Обов\’язковій  експертизі  підлягають  проекти  будівництва 
об\’єктів, які: 
     1) належать до IV і V категорій складності, – щодо додержання 
нормативів з питань санітарного та епідеміологічного  благополуччя 
населення,  екології,  охорони праці,  енергозбереження, пожежної, 
техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, 
довговічності  будинків  і  споруд,  їх експлуатаційної безпеки та 
інженерного  забезпечення; { Абзац другий частини четвертої статті 
31  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 4220-VI ( 4220-17 ) 
від 22.12.2011 } 
     2) споруджуються      на      територіях     із     складними 
інженерно-геологічними  та  техногенними  умовами,  –  в   частині 
міцності,  надійності  та довговічності будинків і споруд; { Абзац 
третій частини четвертої статті 31 із змінами, внесеними згідно із 
Законами   N  4220-VI  (  4220-17  )  від  22.12.2011,  N  5496-VI 
( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     3)  споруджуються  із  залученням  бюджетних  коштів,  коштів 
державних  і  комунальних  підприємств,  установ та організацій, а 
також  кредитів, наданих під державні гарантії, – щодо кошторисної 
частини   проектної   документації.   {  Абзац  четвертий  частини 
четвертої  статті  31  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом 
N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 } 
     За рішенням  замовника  може  проводитися  також   експертиза 
проектів   будівництва  інших  об\’єктів,  ніж  передбачені  у  цій 
частині,  або  окремих  розділів  проектної  документації. { Абзац 
п\’ятий частини четвертої статті 31 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 }
{  Частина  четверта статті 31 набирає чинності через три місяці з 
дня  набрання  чинності  цим  Законом  –  див. підпункт 2 пункту 1 
розділу V \”Прикінцеві положення\” цього Закону } 
     5. Встановлення випадків  та  порядку  проведення  експертизи 
проектів будівництва іншими законами не допускається.
{  Частина п\’ята статті 31 набирає чинності через три місяці з дня 
набрання чинності цим Законом – див. підпункт 2 пункту 1 розділу V 
\”Прикінцеві положення\” цього Закону } 
     6. Проектна  документація на будівництво об\’єктів не потребує 
погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, 
їх  посадовими  особами,  юридичними  особами,  утвореними  такими 
органами. 
     Стаття 32. Категорії складності об\’єктів будівництва 
     1.  Усі об\’єкти будівництва поділяються на I, II, III, IV і V 
категорії складності.
{  Частина перша статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     2. Категорія  складності  об\’єкта  будівництва   визначається 
відповідно до будівельних норм та державних стандартів на підставі 
класу наслідків (відповідальності) такого об\’єкта будівництва. 
     3. Віднесення об\’єкта будівництва до тієї чи іншої  категорії 
складності   здійснюється   проектною  організацією  і  замовником 
будівництва. 
     4. Порядок віднесення об\’єктів до IV і V категорій складності 
( 557-2011-п ) визначається Кабінетом Міністрів України. 
     Стаття 33. Здійснення комплексної забудови території 
     1. Комплексна   забудова   території   здійснюється  з  метою 
забезпечення реалізації громадських інтересів і  спрямовується  на 
попереднє проведення інженерної підготовки,  спорудження зовнішніх 
інженерно-транспортних мереж,  об\’єктів соціальної сфери, житлових 
будинків,  інших  об\’єктів  будівництва,  а  також  на благоустрій 
території. Комплексна забудова території може здійснюватися шляхом 
комплексної  реконструкції  кварталів  (мікрорайонів)  застарілого 
житлового фонду одним або кількома інвесторами. 
     2. Рішення про організацію комплексної забудови  території  у 
визначених межах та рішення про розміщення об\’єктів будівництва на 
території населених пунктів та за їх межами  під  час  комплексної 
забудови  території  приймає виконавчий орган сільської, селищної, 
міської  ради,  районна  державна  адміністрація  відповідно до їх 
повноважень  у  порядку, передбаченому цим Законом. { Абзац перший 
частини  другої  статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Рішення про  розроблення  детального  плану  певної території 
одночасно є рішенням про комплексну забудову цієї території. 
     3. Функції замовника на будівництво виконавчий орган місцевої 
ради,  Київська  та  Севастопольська міські державні адміністрації 
виконують  безпосередньо  або  можуть  делегувати їх на конкурсній 
основі    генеральному    підряднику   (підряднику)   у   порядку, 
встановленому  законодавством.  {  Абзац  перший  частини  третьої 
статті  33  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Функції замовника   комплексної   забудови   території   може 
виконувати власник (користувач) відповідної  земельної  ділянки  в 
межах   такої   земельної  ділянки,  переданої  (наданої)  йому  в 
установленому законом порядку. 
     4. Розміщення об\’єктів  будівництва  на  території  населених 
пунктів  та  за  їх  межами під час комплексної забудови території 
здійснюється виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, 
районною  державною  адміністрацією  відповідно  до їх повноважень 
шляхом   надання   містобудівних   умов  та  обмежень  або  видачі 
будівельного  паспорта  відповідно до містобудівної документації у 
порядку, передбаченому цим Законом.
{  Частина  четверта  статті  33  із  змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     5. Регулювання   земельних   відносин   під  час  комплексної 
забудови   території   здійснюється   відповідно   до   земельного 
законодавства. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code